Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa podręczników dla uczestników projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Data publikacji: 18.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-07-2018

Numer ogłoszenia

1119404

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć do końca dnia 16 lipca 2018 r.
2. Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 3 możliwych sposobów):
a) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego –
szkolenia@towarzystwonaszdom.pl z podaniem numeru zamówienia w temacie maila
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego:
Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
„Zapytanie ofertowe Nr 1/TND/2018
dotyczące zakupu i dostaw podręczników”
Sekretariat czynny w godzinach 8.30 - 16.00
c) pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego:
Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34
„Zapytanie ofertowe Nr 1/TND/2018
dotyczące zakupu i dostaw podręczników”
Sekretariat czynny w godzinach 8.30 - 16.00
3. Zamawiający odrzuci ofertę miedzy innymi, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona przez Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
c) zostanie złożona po upływie terminu składania ofert,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

szkolenia@towarzystwonaszdom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Niemasz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509569998

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa podręczników dla uczestników projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. "Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej", J. Krzyszkowski, P. Domaradzki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2016
2. "Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów" Chris Taylor, Wyd.GWP 2016
3.Inteligencja emocjonalna. Daniel Goleman , Wyd. Media Rodzina wznowienie 2015

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa podręczników dla uczestników projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa podręczników dla uczestników projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”
1. "Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej", J. Krzyszkowski, P. Domaradzki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2016
2. "Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów" Chris Taylor, Wyd.GWP 2016
3.Inteligencja emocjonalna. Daniel Goleman , Wyd. Media Rodzina wznowienie 2015

Kod CPV

22000000-0

Nazwa kodu CPV

Druki i produkty podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

2. Usługi mają być świadczone pomiędzy sierpniem 2018r. a październikiem 2019r., według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego, w następujących terminach:
 w roku 2018: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w 2018 roku ok. 900 szt. podręczników (po 300 szt. każdej wskazanej pozycji) do dnia 31 sierpnia 2018
3. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia w poszczególnych latach będą ustalane
z wybranym Wykonawcą/ Wykonawcami.
4. Liczby dostaw w poszczególnych terminach zajęć szkoleniowych mogą być większe lub mniejsze (w zależności od rzeczywistych potrzeb uczestników

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Określone w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Określone w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

Określone w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Określone w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Określone w zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki

Określone w zapytaniu ofertowym

Warunki zmiany umowy

Określone w zapytaniu ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Określone w zapytaniu ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena 100%

KRYTERIUM I - cena całkowita brutto za usługę - max ilość punktów jaką można uzyskać - 100 pkt
Oferty oceniane będą na podstawie ceny brutto za zakup kompletu 3 podręczników, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, a punkty za kryterium ceny zostaną przyznane i obliczane według następującego wzoru:
A - Cena oferty: A = [(An/Ac)] x 100
gdzie:
A – liczba punktów za kryterium cena
An – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert ( w PLN)
Ac – cena oferty ocenianej (w PLN)

2. Liczba punktów stanowić będzie końcową ocenę oferty. Punkty będą liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Do realizacji usługi zostaną wybrani Wykonawcy, których oferta otrzyma największą ilość punktów.
4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego nie przysługują odwołania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, której cena przewyższy zaplanowany budżet Projektu dla przedmiotu zamówienia.
8. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców mailem lub faksem.

Wykluczenia

określone w zapytaniu ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM J. KORCZAKA W WARSZAWIE

Adres

Pandy 13

02-202 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228229623

Fax

228236669

NIP

5261723036

Tytuł projektu

AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej dwóch złożonych ofert do oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane oferty firm, które spełniły kryteria formalne:
1. Horyzont s.c. Piotr Sycan, Renata Sycan
2. Biuro Plus Reklama Anna Waligóra
W ramach dokonanej oceny merytorycznej, według kryteriów określonych w zapytaniu, oferenci uzyskali następującą liczbę punktów :
Kryterium I cena całkowita brutto za usługę A={(An/Ac)}x100
A – liczba punktów za kryterium cena
An – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (wPLN)
Ac – cena oferty ocenianej(wPLN)
1. Horyzont s.c. Piotr Sycan, Renata Sycan
A={(54 858,63/68 364,88)}x100
A=80,24 pkt.
2. Biuro Plus Reklama Anna Waligóra
A= {(54 858,63/54 858,63)}x100
A=100pkt.Ze złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Biuro Plus Reklama Anna Waligóra, ul. Warszawska 64 ,63-600 Kępno. NIP 619-189-45-07, która spełniła wszystkie kryteria określone w Zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najkorzystniejsze warunki finansowe realizacji zamówienia.
Liczba wyświetleń: 220