Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.06.2018 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wg. indywidualnych potrzeb w ramach części A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L niniejszego zapytania ofertowego KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego w ramach realizacji projektu pn„Gotowi do pracy - program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe nr umowy o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0061/17-00 zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

Data publikacji: 16.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-06-2018

Numer ogłoszenia

1119171

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia.
W dniu 18.06.2018r. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Zapytaniu ofertowym:
- anulowanie przedmiotu zamówienia ( rezygnacja z zamówienia) w części I, J, K, L

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 25.06. 2018 r. do godz. 12.00 w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów poprzez:

• nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy, w tytule wpisując, że „Gotowi do pracy - program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego”

lub

• przesłać pocztą e-mail na następujący adres: r.zmuda@abakus-konsulting.pl w formie skanu zawierającego oryginalny podpis, wpisując w treści wiadomości: „Oferta dotyczy projektu „Gotowi do pracy - program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

W przypadku składania ofert w formie pisemnej wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel. 608 331 280.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r. o godzinie 13.00, w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.zmuda@abakus-konsulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Szkolenia zawodowe według potrzeb uczestników:
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Część A
Kurs zawodowy: Technolog robót budowlanych- wykończeniowych
Część B
Kurs zawodowy: Spawacz metodą MAG 135
Część C
Kurs zawodowy: Florysta
Część D
Kurs zawodowy: Kurs Operator wózka widłowego
Część E
Kurs zawodowy: Kurs: Prawo jazdy kat. D
Część F
Kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Część G
Kurs zawodowy: Kurs prawa jazdy kategorii C z kat. CE
Cześć H
Kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Część I
Kurs zawodowy: Prowadzenie spraw rachunkowo- finansowych
Część J
Kurs zawodowy: Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych
Część K
Sprzedawca- Magazynier z obsługą kas fiskalnych.
Część L
Pracownik obsługi biurowej z elementami technologii komputerowych i biurowych.

Okres realizacji kursów: czerwiec 2018r. - wrzesień 2018 r

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Rzeszów, Jasło, Kolbuszowa lub inne

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja kursów zawodowych dla Uczestników projektu w celu nabycia przez nich nowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych niezbędnych dla celów aktywizacji zawodowej.

Przedmiot zamówienia

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Szkolenia zawodowe według potrzeb uczestników:

Część A
Kurs zawodowy: Technolog robót budowlanych- wykończeniowych
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 150 h/gr. ( zajęcia teoretyczne 50 godz. i praktyczne 100 godz.)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Część B
Kurs zawodowy: Spawacz metodą MAG 135
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi: spawanie metodą MAG 135 - 145 godzin,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Część C
Kurs zawodowy: Florysta
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi: 150 godzin (60 godzin teorii i 90 godzin praktyki),
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Część D
Kurs zawodowy: Kurs Operator wózka widłowego
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 67 h/gr, w tym 52 h zajęć teoretycznych, 15 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 1 osoba
Łączna liczba uczestników: 1 osoba

Część E
Kurs zawodowy: Kurs: Prawo jazdy kat. D
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 80 h/gr, w tym 20 h/gr zajęcia teoretyczne i 60 h/os zajęcia praktyczne
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Część F
Kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 140 h/gr, w tym 97 h część podstawowa i 43 h część specjalistyczna
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Część G
Kurs zawodowy: Kurs prawa jazdy kategorii C z kat. CE
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 65 h/ grupę, w tym 20 h zajęć teoretycznych, 45 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Cześć H
Kurs zawodowy: Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 140 h/gr, w tym 97 h część podstawowa i 43 h część specjalistyczna
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Część I
Kurs zawodowy: Prowadzenie spraw rachunkowo- finansowych
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 80 h/gr.
Liczba grup szkoleniowych: 2
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 4 osoby

Część J
Kurs zawodowy: Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 80 h/gr.
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 2 osoby
Łączna liczba uczestników: 2 osoby

Część K
Sprzedawca- Magazynier z obsługą kas fiskalnych.
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 110 h/gr (w tym 102 h zajęć teoretycznych, 8 h zajęć praktycznych)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 9 osób
Łączna liczba uczestników: 9 osób

Część L
Pracownik obsługi biurowej z elementami technologii komputerowych i biurowych.
Wymiar kursu i liczba uczestników:
Łączny wymiar kursu wynosi 160 h/gr, w tym: zajęcia z zakresu obsługi biurowej 120h wraz z egzaminem, zajęcia z zakresu obsługi komputera i aplikacji biurowych 40h wraz z egzaminem,
Liczba grup szkoleniowych: 2
Liczebność grupy szkoleniowej: od 5 do 17 osób
Łączna liczba uczestników: 22 osoby

Okres realizacji ww. kursów: czerwiec 2018r. - wrzesień 2018 r

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

• Termin realizacji umowy dotyczącej poszczególnych części przedmiotu zamówienia: Części A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 30 września 2018 roku.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w tym poszczególnych kursów). Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą w harmonogramie szkoleń zawodowych i doradztwa.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

• w zakresie części A - L ( Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia/ kursy zawodowe z zakresu tematycznego tożsamego dla części A - L zapytania ofertowego, na które Wykonawca złożył ofertę.

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi opracowany samodzielnie wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

• Wykonawcy szkoleń w ramach wszystkich części przedmiotu zamówienia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek ten będzie weryfikowany przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Brak przedstawienia ww. dokumentu będzie skutkował odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
• Na etapie podpisania umowy z wybranym w postępowaniu ofertowym Wykonawcą, Zamawiający może żądać przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa (np. w zakresie uprawnień/ działalności do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia) w tym wymagane przez odpowiednie dokumenty programowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 lub zarządzenia/wystąpienia instytucji dofinansowującej. Brak przedstawienia ww. dokumentów będzie skutkował odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą

Wiedza i doświadczenie

• W ramach poszczególnych zadań, obejmujących przedmiot zamówienia, o których mowa w pkt. 3 Wykonawca zapewnia:

• wykwalifikowaną kadrę trenerską do przeprowadzenia kursu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji danych form wsparcia,
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników adekwatnych z zakresem danego kursu, obejmujące co najmniej: a) dla części teoretycznych kursów: wydruk i/lub podręcznik lub opracowanie własne z zakresu merytorycznego objętego kursem, b) dla części praktycznych kursów: materiały, towary, narzędzia i urządzenia, odzież ochronną właściwą na potrzeb realizacji danego kursu.
• przeprowadzenie pre i post testów,
• przeprowadzenie szkolenia zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego.
• sale szkoleniowe, sale komputerowe, warsztaty do zajęć praktycznych wymagane prawem i właściwe dla poszczególnych kursów zawodowych, place manewrowe/ poligony testowe;
• sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z wymogami prawnymi i z programem danego szkolenia zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania (ustalenie ostatecznego programu szkolenia z Zamawiającym musi nastąpić przed podpisaniem umowy na realizację szkolenia),
• przeprowadzenie procesu walidacji zdobytych przez uczestników kwalifikacji zawodowych,
• wydanie zaświadczeń/certyfikatów/uprawnień zawodowych potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe zgodnie z określonym i powszechnie uznawanym standardem kształcenia – Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży, a także odpowiadać wymogom i regulacjom prawnym właściwym dla kursu zawodowego,
• certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla uczestników projektu, sporządzone według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w przypadku szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym również certyfikat/zaświadczenie/świadectwo potwierdzający uzyskane kwalifikacje przez uczestnika szkoleń;
• refundację pierwszego podejścia uczestnika kursu do zewnętrznego egzaminu zawodowego właściwego dla danego typu kursu objętego zapytaniem ofertowym (części A- L ).
• wszelkie badania lekarskie dla uczestników niezbędne do podjęcia przez niego udziału w kursie na który Wnioskodawca składa ofertę - zgodnie z wymaganiami prawnymi dla specyfiki danego szkolenia/kursu ( części A, B, D, E, F, G, H, K ) m.in. badania właściwe dla kursów obsługi pojazdów, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kursu spawania, kursu obsługi wózka widłowego, badania sanepidowskie z podbitą książeczką sanepidu oraz lekarza medycyny pracy – dla części K.
• ubezpieczenie NNW podczas szkolenia,

Potencjał techniczny

Wymogi dotyczące usług szkoleniowych:

• sale szkoleniowe zapewniane przez Wykonawcę w ramach ww. części zamówień muszą być wyposażone w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł – dla wszystkich uczestników danego szkolenia + trener. Sale szkoleniowe powinny posiadać projektor multimedialny lub rzutnik, tablicę (flipchart), właściwe oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemniania sal podczas prezentacji multimedialnej. Dodatkowo w przypadku sal komputerowych muszą być one wyposażone w odpowiednią liczbę stanowisk komputerowych - dla wszystkich uczestników danego szkolenia + trener- zawierających co najmniej system operacyjny oraz oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenia zajęć zgodnych z tematyką kursu tj. system operacyjny Windows 10 oraz pakiet biurowy Microsoft Office 2013. Wskazane jest aby sala komputerowa posiadała certyfikację umożliwiającą zapewnienie standardu kształcenia niezbędnego w celu dopuszczenia uczestników do egzaminu zawodowego.
• Sale powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać odpowiednią akustykę i ogrzewanie. Powierzchnia sali powinna umożliwiać takie ustawienie stanowisk, by zapewnić swobodne przejście między nimi. Budynek, w którym mieszczą się sale musi posiadać niezbędne zaplecze sanitarne, dostęp do toalet. Sale powinny być usytuowane w budynku na terenie miasta realizacji danego szkolenia w dogodnym położeniu (blisko przystanków komunikacji miejskiej).
• Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń objętych zapytaniem ofertowym w wymiarze czasowym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wymiar zajęć w ciągu jednego dnia szkoleniowego w dni powszednie powinien wynosić od 6 do 8 godzin dziennie, zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do soboty. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji szkoleń w niedzielę wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach i za pisemną zgodną Zamawianego.
• Materiały szkoleniowe (w razie wymogu ich zapewnienia) dla każdego uczestnika powinny być nowe, nieużywane, adekwatne do treści danego kursu. Pomoce naukowe powinny być przekazywane uczestnikom kursu na początku kursu bądź na bieżąco, zgodnie z realizowanym tematem zajęć.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wadium- Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

• Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usługi – zadania dotyczącego szkolenia/kursów zawodowych na które składana jest oferta, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium.
• Zamawiający uzna wadium za skuteczne, tylko wówczas gdy właściwa kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina składania ofert).
• Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości:
dla części A – 190,00 zł, dla części B, C - 80,00 zł/ część, dla części D- 50 zł, dla części E- 190,00 zł, dla części F, H, I, J- 150,00 zł/ część, dla części G – 200,00 zł, dla części K- 850,00 zł, dla części L 2100,00 zł,
• Wadium powinno być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 90 8642 1126 2012 1139 6664 0001 prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium z tytułu postępowania ofertowego z dnia 16.06.2018r. na potrzeby realizacji projektu „Gotowi do pracy - program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego” - Część A i/lub B itp. (w zależności od liczby części na które składana jest oferta).Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium. Dopuszcza się także wpłatę wadium w postaci gotówki w Kasie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego tj. Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. K ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów.
• Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy na realizację usługi, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
• W przypadku wyłonienia wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą.
• Zamawiający zwraca wniesione wadium wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty/ofert najkorzystniejszej/ych lub unieważnieniu postępowania.
• Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium
• Wadium będzie zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru rachunku bankowego.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

a. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza ponadto zobowiązany będzie do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o realizację przedmiotowego zamówienia tj. realizację przedmiotowego zadania na które składana jest oferta, na cały okres realizacji zawartej umowy, w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową.
b. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia do Zamawiającego prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa wyżej, w formie weksla in blanco na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotu zamówienia.
c. Zwrot zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po ziszczeniu się łącznie dwóch warunków: po potwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń oraz po potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zmawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo zniszczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 6 miesięcy od spełnia ww. warunków.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się zapisy:
• Przewidujące karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń zawodowych.
• Przewidujące karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przeprowadzenia usług szkolenia zawodowego na podstawie zawartej umowy.
• Przewidujące karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przez Wykonawcę przeprowadzenia usług szkolenia zawodowego na podstawie zawartej umowy.
• Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
• Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w programie szkolenia/kursu przedłożonego przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa).
• Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia (w ramach wszystkich części przedmiotu zamówienia), w szczególności do opracowanych materiałów szkoleniowych danego szkolenia zawodowego, zwanych dalej „Utworem”.
• Przeniesie praw o których mowa w punkcie wyżej uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworem, w kraju i za granicą.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
• zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, zmiany miejsca realizacji szkoleń – w przypadkach okoliczności niezależnych od Zamawiającego, m.in. wyniku rekrutacji Uczestników do projektu z innej lokalizacji niż określone w pkt. 5 Zapytania miejsca realizacji szkoleń, na wniosek Uczestników Projektu, z uwagi na brak technicznych możliwości realizacji kursu w danym terminie i miejscu, z uwagi na działanie siły wyższej,
• ostatecznej ilości godzin szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta,
• ostatecznej ilości Uczestników Projektu objętych szkoleniem na które składana jest oferta,
• ostatecznej ilości grup szkoleniowych objętych szkoleniem na które składa jest oferta,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany organizacyjnej w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy (trenera) pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
• Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
• Opracowany przez Wykonawcę program szkoleń zawodowych.
• CV przynajmniej jednego trenera prowadzącego każde ze szkoleń/ kursów zawodowych w zakresie którego Wykonawca składa ofertę, potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów o tematyce zgodnej/ tożsamej z przedmiotem zamówienia stanowiące Załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe do przeprowadzenia szkolenia (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.).
• Dla celów potwierdzenia spełnienia kryterium „Doświadczenie zawodowe trenerów” -dokumenty potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego przez Wykonawcę doświadczenia trenerskiego wykazanego w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług) potwierdzające wskazane w wykazie doświadczenie trenerskie.
• Opracowany przez Wykonawcę wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń zawodowych o tożsamej tematyce jak szkolenia/ kursy zawodowe, na które Wykonawca złożył ofertę - tj. minimum 3 szkoleń zrealizowanych w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, poświadczonych referencjami i/lub kopiami dzienników zajęć i/lub innymi równoważnymi dokumentami (protokoły, FV itp.)
• Dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę możliwością zorganizowania zajęć praktycznych zgodnie z określonymi dla części K wymogami dodatkowymi.
• Dokumenty potwierdzające możliwością przeprowadzenia przez Wykonawcę egzaminu zawodowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu tj. np. certyfikowanym egzaminatorem w zakresie tematycznym szkolenia, licencją na prowadzenie egzaminów zawodowych w danym obszarze lub innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego – powyższy wymóg dotyczy egzaminów zawodowych części A, C, I, J, K, L,
• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
• Odpowiednie pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursu, na które została złożona oferta – jeżeli dotyczy.
• Potwierdzenie wpisu do RIS – jeżeli Wykonawca składa wpis do RIS do oferty.
• Pisemne oświadczenie pochodzące od trenera potwierdzające jego gotowość, dyspozycyjność i udział w realizacji zamówienia na które składana jest oferta.
• Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale
• Kopię potwierdzenia przelewu wpłaty wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

• Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:


W ramach części A - L, przedmiotu zamówienia:

I. Kryterium „Cena”

Cena – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A - L.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

II. Kryterium „Doświadczenie zawodowe Trenerów”

Doświadczenie zawodowe trenerów – waga 20 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń/ kursów zawodowych w tożsamej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A - L w wymiarze od 101 do 200 godzin uzyska dodatkowo 10 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń/ kursów zawodowych w tożsamej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A - L w wymiarze od 201 do 400 godzin uzyska dodatkowo 15 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń/ kursów zawodowych w tożsamej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A - L w wymiarze powyżej 401 godzin i więcej uzyska dodatkowo 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych otrzyma Wykonawca, który nie przedstawi doświadczenia trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkoleń w wymiarze min. 100 godzin.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych wynosi 20 pkt.

• Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A - L w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Doświadczenie zawodowe trenerów zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

• Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

• Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

• Wykonawcy szkoleń w ramach wszystkich części przedmiotu zamówienia muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek ten będzie weryfikowany przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą. Brak przedstawienia ww. dokumentu będzie skutkował odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Gotowi do pracy - program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0061/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 13, 38-300 Jasło, data wpływu oferty: 25.06.2018r. g. 9:00
Cena oferty: Część A - 6800,00 zł, Część B - 3200,00 zł, Część D - 1900,00 zł
Liczba wyświetleń: 387