Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zakup maszyny drukarskiej

Data publikacji: 15.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-07-2018

Numer ogłoszenia

1119112

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 16.07.2018r. skorygowano treść zapytania ofertowego. Informacja o zakresie zmian dostępna jest w pliku PDF w sekcji "Pytania i wyjaśnienia".
Zmiana polega na dopuszczeniu składania ofert również w walucie obcej.
Zmianie uległo zapytanie ofertowe, Załączniki 1.
Pierwotne pliki z zapytaniem ofertowym oraz Załącznikiem 1 usunięto i zastąpiono je plikiem z zapytaniem ofertowym oraz Załącznikiem 1 po korekcie. Wydłużono termin na składanie ofert do 24.07.2018 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę, w tym oświadczenia stanowiące jej część, należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3). Oferty z oświadczeniami złożone w inny sposób będą odrzucane. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, ostemplowana pieczęcią firmową, a wszystkie jej strony parafowane. Jeśli Wykonawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniami i ew. tłumaczeniami w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan dokumentacji - sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym – w formacie PDF na adres mailowy Zamawiającego podany niżej.
W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert, w tym oświadczeń. Brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub wyjaśnienia niezawierające w ocenie Zamawiającego jasnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytanie Zamawiającego, będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2018 r. do godziny 14.00
- Osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
Zakład Poligraficzny "Kolor-Druk" Bogusław Wcisło
Wieluń 98-300; ul. 18 Stycznia 166
lub
- W formie elektronicznej na adres: b.wcislo@kolor-druk.com.pl

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: „Oferta na dostawę maszyny drukarskiej”
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lipca 2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.wcislo@kolor-druk.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogusław Wcisło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

43 8439280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe jest dostawa, instalacja i uruchomienie maszyny drukarskiej wraz ze specjalistycznym instruktażem w jej obsłudze.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: wieluński Miejscowość: Rychłowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który jest dostarczy, zainstaluje i uruchomi maszynę drukarską wraz ze specjalistycznym instruktażem w jej obsłudze.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe jest dostawa, instalacja i uruchomienie maszyny drukarskiej wraz ze specjalistycznym instruktażem w jej obsłudze.
Minimalne parametry dla przedmiotu zamówienia:
1. Minimum pięć offsetowych zespołów drukujących, wyposażonych do druku zarówno niskoenergetycznymi farbami UV, jak i konwencjonalnymi farbami
2. Jeden fleksograficzny zespół lakierujący z systemem rakla komorowego, wyposażony zarówno do użycia lakierów UV, jak i lakierów dyspersyjnych
3. Maksymalny format arkusza nie mniejszy niż: 530x750 mm
4. Maksymalny format zadruku nie mniejszy niż: 510x730 mm
5. Minimalny format zadruku nie większy niż: 260x370 mm
6. Zakres grubości drukowanego podłoża przynajmniej: 0,07 - 0,6 mm
7. Wysokość stosu na samonakładaku i wykładaniu: przynajmniej 1000 mm
8. Prędkość maksymalna druku: nie mniejsza niż 15 000 ark./godz.
9. Niskoenergetyczny system suszenia farb i lakierów UV, z suszeniem końcowym i międzyzespołowym
10. System suszenia IR/gorące powietrze do suszenia lakierów dyspersyjnych, gwarantujący skuteczność w pełnym zakresie prędkości maszyny
11. Pulpit zdalnego sterowania wyposażony w automatyczny, spektrofotometryczny system kontrolno-pomiarowy do pomiarów odbitek wydrukowanych arkuszy drukarskich
12. Systemy automatyzacji procesów produkcyjnych, m.in.:
 system zdalnego sterowania maszyną
 niezależne systemy automatycznego mycia wałków, cylindrów gumowych i cylindrów dociskowych
 funkcje automatycznych ustawień dla najważniejszych parametrów druku
 system wymiany form drukowych - minimum: półautomatyczny
13. Cylindry dociskowe oraz cylindry przekazujące arkusze o podwójnej średnicy,
14. Szkieletowe cylindry przekazujące z bezkontaktowym prowadzeniem arkuszy na powietrzu
15. Wysokowydajne termostatowane zespoły farbowe wyposażone w wałki do druku UV i konwencjonalnego
16. Zdalne, automatyczne ustawianie formatu i grubości podłoża
17. Zdalne sterowanie farbą, zespołami nawilżającymi i registrami (odwodowym, poprzecznym i skośnym)
18. Ultradźwiękowa i mechaniczna kontrola podwójnych arkuszy
19. Konwerter danych w formacie CIP3, kompatybilny z JDF, zapewniający komunikację z prepressem
20. Dwa aniloxy ze zmodyfikowanym rastrem liniowym o specyfikacji według wyboru
21. Wstrzeliwarka pasków do znakowania stosu na wykładaniu
22. Dwuobiegowy system podawania, cyrkulacji lakieru i automatycznego mycia zespołu lakierującego, z oddzielnym obiegiem dla lakieru UV i lakieru dyspersyjnego
23. Obieg lakieru UV wyposażony w system stabilizacji temperatury lakieru
24. Niskoenergetyczny system suszenia UV złożony z suszenia końcowego na wykładaniu i jednej przenośnej lampy międzyzespołowej, z możliwością instalowania po pierwszym i po ostatnim zespole drukującym.
25. Suszenie końcowe UV, umożliwiające wysuszenie zarówno niskoenergetycznych lakierów UV, jak i klasycznych lakierów UV, poprzez szybką wymianę lamp UV.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu zapytania ofertowego

Kod CPV

42991210-4

Nazwa kodu CPV

Maszyny drukarskie offsetowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia (tj. dostawy, instalacji oraz uruchomienia maszyny drukarskiej wraz z instruktażem) do 31.01.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Potencjał techniczny

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. W stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość, nie otwarto postępowania likwidacyjnego

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) Oświadczą, że znają i akceptują warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszą żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
c) W stosunku do których nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość, nie otwarto postępowania likwidacyjnego.
d) Zapewnią wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
e) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
f) Nie posiadają powiązań kapitałowych ani osobowych z Zamawiającym, bądź ew. innymi osobami, jeśli są wymienione w poniższych postanowieniach.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „Spełnia”/ „Nie spełnia” na podstawie oświadczenia zawartego w części oferty stanowiącej załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a. Wystąpienie siły wyższej przez, którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie, o ile nie doprowadzi to do zmiany charakteru umowy.
b. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę, w tym oświadczenia stanowiące jej część, należy złożyć na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3). Oferty z oświadczeniami złożone w inny sposób będą odrzucane. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, ostemplowana pieczęcią firmową, a wszystkie jej strony parafowane. Jeśli Wykonawca reprezentowany jest przez pełnomocnika, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniami i ew. tłumaczeniami w formie pisemnej, przy czym za formę pisemną uznaje się także skan dokumentacji - sporządzonej zgodnie z niniejszym Zapytaniem Ofertowym – w formacie PDF na adres mailowy Zamawiającego podany niżej.
W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert, w tym oświadczeń. Brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub wyjaśnienia niezawierające w ocenie Zamawiającego jasnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytanie Zamawiającego, będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100.
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny – ocena zgodności oferty z zapytaniem ofertowym
2. Kryterium oceny ofert:
- Cena brutto - waga 40
P = Cn/Cob x 40
gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cn – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej
W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena zostanie przeliczona na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe. Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena brutto określona w ofercie.
- Posiadanie dodatkowych cech lub parametrów – waga 50
Maksymalna grubość zadrukowywanego materiału nie mniejsza niż 0,8 mm – 3 pkt
Prędkość maksymalna druku: nie mniejsza niż 16 500 ark./godz. – 5 pkt
Maksymalna długość zadruku: nie mniejsza niż 520 mm – 2 pkt
Szósty offsetowy zespół drukujący – 9 pkt
W pełni automatyczny system zmiany form drukowych, pozwalający na wymianę form bez ingerencji operatora podczas zmiany – 6 pkt
Zdalne (z pulpitu operatorskiego) wysprzęglanie napędu wałków farbowych i wodnych na pierwszym i ostatnim zespole drukującym - 4 pkt
Zespół lakierujący z ciśnieniową komorą raklową, z automatyczną kontrolą ciśnienia lakieru – 2 pkt
Druga komora raklowa – oddzielnie dla UV i dyspersji - 2 pkt
Międzyzespołowa suszarka UV umożliwiająca suszenie bieli kryjącej bez konieczności wymiany jarznika - 2 pkt
Zintegrowany z pulpitem sterowniczym automatyczny system kontroli koloru i jakości druku, z funkcją automatycznej korekty pasowania, z możliwością odczytu paska kontrolnego i automatycznym pomiarem koloru we wskazanych punktach w polu zadruku arkusza - 5pkt
Automatyczny system kontroli koloru, czytający pasek kontrolny na każdym arkuszu, podczas druku na maszynie - 6 pkt
Wyposażenie zapewniające druk bez dodatku alkoholu w roztworze nawilżającym, zarówno w technologii druku UV i konwencjonalnej - 2 pkt
Wałki wodne nadające z możliwością włączania lub wyłączanie efektu delta – czyszczenia formy drukowej poprzez zróżnicowane prędkości obwodowe - 2 pkt
Punkty za to kryterium zostaną przyznane zgodnie z listą punktacyjną dla każdego elementu specyfikacji (dodatkowych parametrów). W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Zamawiający dokona oceny spełnienia dodatkowych parametrów na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
- Długość gwarancji – waga 10
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą listą:
gwarancja do 12 miesięcy włącznie - 0 pkt.
gwarancja powyżej 12 miesięcy do 23 miesięcy włącznie - 5 pkt
gwarancja powyżej 23 miesięcy - 10 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria (sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą posiadać powiązań kapitałowych ani osobowych z Zamawiającym, bądź ew. innymi osobami, jeśli są wymienione w poniższych postanowieniach.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „Spełnia”/ „Nie spełnia” na podstawie oświadczenia zawartego w części oferty stanowiącej załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "KOLOR-DRUK" BOGUSŁAW WCISŁO

Adres

98-300 Wieluń

łódzkie , wieluński

NIP

8320001324

Tytuł projektu

WPROWADZENIE NA RYNEK INNOWACYJNYCH OPAKOWAŃ Z NADRUKIEM OZDOBNYM

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0076/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Reprograf SA
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 24.07.2018 r.
Cena: 1 240 000 euro
Liczba wyświetleń: 249