Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych – hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym Zakładu Produkcyjnego w Sowlanach na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych”

Data publikacji: 15.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2018

Numer ogłoszenia

1119094

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużono termin składania ofert do 04 lipca 2018 r.
Umieszczono pytania i wyjaśnienia potencjalnych Wykonawców.

1) Rozdział IV zapytania ofertowego:
dodaje się zmieniony zapis:
"Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, prac objętych umową, warunki realizacji zamówienia, a także szczegółowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia, zostały określone w:
- projektach budowlanych i wykonawczych (załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego)*,
- badaniach geologicznych gruntu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
- badaniach geologicznych gruntu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) wraz z uzupełnionymi badaniami o karty otworów geologicznych stanowiące załącznik nr 3.1,
- decyzji – pozwoleniu na budowę (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
- projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego”.
oraz po zmienionym zapisie dodaje się zapis:
„Zamawiający dołącza także załącznik nr 12 do niniejszego zapytania – przedmiar robót budowlanych, który ma jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego oszacowania rozmiaru robót i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyliczenie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia zobrazowują jedynie skalę roboty budowlanej i mogą jedynie pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Zamawiający przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dlatego też przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu opracowany był jedynie w celu oszacowania wartości zamówienia (przyjęcie właściwego trybu udzielenia zamówienia: zasada konkurencyjności oraz minimalnego terminu składania ofert: minimum 14 dni). Wykonawca zobowiązany jest traktować przedmiary jedynie w sposób pomocniczy, ponieważ nie determinują one zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia, są dokumentem wtórnym w stosunku do projektów wykonawczych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy projektem wykonawczym a udostępnionymi przedmiarami robót”.

2) Rozdział VI pkt 2 zapytania ofertowego:
dodaje się zmieniony zapis: „W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonaniu, tj. wykaże, że dysponuje:
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2017.2030 t.j.),
b) kierownikiem robót w branży instalacyjnej posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2017.2030 t.j.),
c) kierownikiem robót w branży instalacyjnej posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2017.2030 t.j.)”.

3) Rozdział IX kropka 6 i 7 zapytania ofertowego:
dodaje się zmieniony zapis:
• „Oświadczenie zawarte w załączniku nr 9 do zapytania ofertowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
• Oświadczenie zawarte w załączniku nr 9 do zapytania ofertowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji”.
4) Rozdział XII zapytania ofertowego:
w miejsce zapisu: „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r.”
dodaje się zmieniony zapis: „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 lipca 2018 r.”;

5) do listy Załączników dodano „Załącznik nr 12 – przedmiar robót”;

6) Załącznik nr 2 – wielobranżowy projekt wykonawcy realizacji robót budowlanych - zmianie uległy projekty: instalacji elektrycznych i sanitarnych (zakres robót nie uległ zmianie, usunięto natomiast nazwy i szczegóły mogące wskazywać na konkretnych producentów)
7) Zmieniono plik z adresami załączników 1,2,3 oraz 4 dodając także załącznik nr 3.1 oraz 12. Zmianie uległ adres załącznika nr 2 (zmieniono jednak tylko folder z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi - rodzaj zmian zgodnie z informacjami powyżej)

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę cenową należy złożyć:

1) w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adres: ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno k. Białegostoku, Polska – osobiście, pocztą lub kurierem,
Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
ul. Przemysłowa 6
16-001 Księżyno k. Białegostoku, Polska
Dotyczy: roboty budowlane na potrzeby projektu „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych”

2) lub elektronicznej (w formie skanów) na adres e-mail: przetarg@rakbud.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetarg@rakbud.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogdan Poliński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508178022

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych – hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym Zakładu Produkcyjnego w Sowlanach na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej –– 2094,72m2. wyposażonej w instalację do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych, instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym o poj. 9,6m3, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej i instalacji gazowej, na działce nr ewid. 376/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Sowlany, gm. Supraśl

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: 15-528 Sowlany, ul. Św. Marka 14

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie robót budowlanych, w których zostanie zainstalowany ciąg technologiczny do produkcji wibroprasowanych elementów betonowych na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (szczegóły w zapytaniu ofertowym).
Rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji innowacyjnych w skali światowej, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych w postaci:
- wielkoformatowych wibroprasowanych elementów ścian fundamentowych ze specjalnie zaprojektowanymi łączeniami (zwane też elementami ścian fundamentowych)
- kostki brukowej trójwarstwowej fotokatalitycznej (zwanej też kostką trójwarstwową)
- lekkiej wibroprasowanej kostki brukowej (zwanej też lekką kostką).

Przedmiot zamówienia

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA (dalej jako Zamawiający) realizuje projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Inwestycja polega na budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, która będzie wyposażona w instalacje do produkcji wibroprasowanych elementów betonowych.

Zamawiający udostępnia Wykonawcom projekty budowlane (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz wielobranżowy projekt wykonawczy realizacji robót budowlanych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz badania geologiczne gruntu (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
Zamawiający posiada prawomocną decyzję – pozwolenie na budowę – decyzja nr 268 z 27 lutego 2018 r. (znak AR.6740.2.9.68.2017), która stała się ostateczna 23 marca 2018 r. (skan decyzji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).

Projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę obejmuje halę produkcyjną o powierzchni użytkowej 4492,33 m2. Realizacja całej inwestycji podzielona jest na dwa etapy.
Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych objętych pierwszym etapem budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 2.094,72 m2, zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Etap drugi obejmuje budowę drugiej części hali produkcyjnej, której budowa będzie realizowana w przyszłości na potrzeby innego projektu.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych zgodnie z wielobranżowym projektem wykonawczym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, obejmującym I etap budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowym.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej –– 2094,72m2. wyposażonej w instalację do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych, instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym o poj. 9,6m3, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej i instalacji gazowej, na działce nr ewid. 376/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Sowlany, gm. Supraśl – zgodnie z decyzją nr 268 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27.02.2018 r.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, prac objętych umową, warunki realizacji zamówienia, a także szczegółowe obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia, zostały określone w:
- projektach budowlanych i wykonawczych (załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego) *,
- badaniach geologicznych gruntu (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
- decyzji – pozwoleniu na budowę (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
- projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 (projekt budowlany) dostępnym pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1dnzO0TYL3JME2IV113NTtRIqhqb9Ro4h/view?usp=sharing

Załącznik nr 2 (wielobranżowy projekt wykonawczy realizacji robót budowlanych) dostępnym pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/11O6ya879Z5tJummgA9ZvOr4WgpX719Zp/view?usp=sharing
Załącznik nr 3 (badania geologiczne gruntu) dostępnym pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/10ZJUEjBSHKdgMnsqUA80_IV1ov3iGpMW/view?usp=sharing

Załącznik 3.1 (dodatkowe badania geologiczne gruntu) dostępnym pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1igynv1EZV-wmEm9zhkQdQbg0_YIBNEEz/view?usp=sharing

Załącznik nr 4 (decyzja – pozwolenie na budowę) dostępnym pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/17WUQcTPywBnd9GRs7QBhpjs4B0xI1Kk1/view?usp=sharing

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.04.2019 r., przy czym:
1) rozpoczęcie robót budowlanych: 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) wykonanie wszystkich fundamentów niezbędnych do montażu urządzeń wchodzących w skład linii produkcyjnej oraz węzła betoniarskiego –
do 30.09.2018 r.,
3) wykonanie (zamknięcie) dachu oraz ścian hali – do 30.11.2018 r.,
4) osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego – 28.02.2019 r.,
5) zakończenie realizacji – podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych – 31.03.2019 r.,
6) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – do 30.04.2019 r.
2. Terminy wykonania przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków w zakresie realizacji zamówienia, a także terminy realizacji poszczególnych etapów inwestycji, zostały określone również we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
3. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania świadczeń gwarancyjnych w okresie gwarancji i na zasadach szczegółowo opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej dwie roboty budowlane spełniające poniższe warunki:,
1) roboty polegały na realizacji obiektów budowlanych w postaci hal przemysłowych w tym co najmniej jedna robota budowlana polegała na realizacji obiektu budowlanego w postaci hali przemysłowej z zapleczem socjalno-biurowym,
2) roboty polegały na realizacji obiektów budowlanych o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 każdy,
3) wartość każdej z robót była nie niższa niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) netto.
Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej wskazanego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego, oraz wykazu robót budowlanych, załączonego przez wykonawcę do oferty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonaniu, tj. wykaże, że dysponuje:
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2017.2030 t.j.),
b) kierownikiem robót w branży instalacyjnej posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2017.2030 t.j.),
c) kierownikiem robót w branży instalacyjnej posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2017.2030 t.j.).

Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej wskazanego warunku w zakresie dysponowania odpowiedni potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do zapytania ofertowego, oraz wykazu osób zdolnych do realizacji zamówienia załączonego przez wykonawcę do oferty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona złotych).
Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej wskazanego warunku w zakresie dysponowania odpowiedni potencjałem ekonomicznym i finansowym na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do zapytania ofertowego, oraz złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000 zł, np. kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki.

Dodatkowe warunki

Wykonawca może, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów o ile udowodni Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie pisemne tych osób/podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne osoby/podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
b) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem/osobą
c) zakres i okres udziału innej osoby/podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach osoby/podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale tych podmiotów/osób, na zasobach których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach na warunkach określonych w § 17 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego:

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wraz z oświadczeniem wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do zapytania ofertowego,
• wykaz zrealizowanych robót budowlanych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania ofertowego,
• wykaz osób zdolnych do wykonania zmówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do zapytania ofertowego,
• dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000 zł, np. kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki,
• aktualny odpis wykonawcy z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; w przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP lub inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju (szczegóły w zapytaniu)
• Oświadczenie zawarte w załączniku nr 9 do zapytania ofertowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
• Oświadczenie zawarte w załączniku nr 9 do zapytania ofertowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji.

Inne dokumenty, które powinien złożyć wykonawca:
• dokument potwierdzający wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie pięćdziesięciu tysięcy złotych.
• Jeżeli wadium zostanie wniesione przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzenie dokonanego przelewu (dopuszczalna jest kserokopia dokumentu). Na potwierdzeniu przelewu należy wpisać: „wadium - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA“. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego potwierdzającego wniesienie wadium.
• Zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, z adnotacją „akceptuję warunki umowy“,
• Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego,
• kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do niniejszego zapytania ofertowego – dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
• pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy

Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów: - CENA NETTO 100%

2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).

3. Wartość punktowa ceny będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną netto, pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, wyliczona na podstawie następującego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną
Wpc = ------------------------------------ x 100
cena oferty badanej

4. Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 100 pkt.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
1) wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3) wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem wykonawców, którzy uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
5) wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
2. Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IX niniejszego zapytania.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważa się za odrzuconą

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD, RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Adres

Przemysłowa 6

16-001 Księżyno

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

857474223

Fax

856632883

NIP

9661724745

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betownowych

Numer projektu

POIR.03.02.01-20-0013/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowowarszawskiej 14 lok. 1, 15-206 Białystok
Oferta wpłynęła 04 lipca 2018 r.
Cena ofertowa netto: 4.445.487,62 zł
Cena ofertowa brutto: 5.467.949,77 zł
Liczba wyświetleń: 610