Strona główna
Logo unii europejskiej

Produkcja materiałów drukowanych firmy Stapiz - Profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie

Data publikacji: 14.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-06-2018

Numer ogłoszenia

1118724

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Oferty muszą zostać przygotowane w języku polskim, na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto w PLN, wraz z podaniem stawki VAT.
• Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt realizacji usługi dla Zamawiającego.
• Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
• Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie firmy bądź mailem na adres: m.gadaj@stapiz.com.
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia można kierować na adres: marketing@stapiz.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.gadaj@stapiz.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Sobota

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668412124

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy produkcji:
1. Katalogu - terminarza
2. Look Book'a
3. Teczki ofertowej
3. Katalogu Stapiz EN
4. Katalogu Deep Plex
5. Torbeb reklamowych

Oraz dostawy ww. do magazynu firmy Stapiz: 05-074 Długa Kościelna, ul. Szczęśliwa 34.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: miński Miejscowość: Długa Kościelna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zaopatrzenie firmy Stapiz w materiały drukowane niezbędne podczas uczestnictwa ww. w targach międzynarodowych.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy produkcji:
1. Katalogu - terminarza:
Format A4 pion
2 karty (4 strony) – okładka kreda mat 350 g (4/4 cmyk + uszlachetnienie folia matt)
78 kart (156 stron) – wnętrze offset 120 g (1/1 k – wszystkie karty 1 wzór)
5 kart (10 stron) – dodatkowe wnętrze kreda mat 250g (4/4 cmyk – każda karta inna, umieszczone co 13 kart na offsecie) 250 g
Spirala po długim boku – czarna
Ilość 1000 szt.
2. Look Book'a
Format A4 poziom
4 strony (2 karty) okładka kreda mat 350 g (4/4 cmyk + uszlachetnienie folia matt)
16 stron (8 kart) środek – kreda mat 250 g.
ilość 1000 szt.
3. Teczki ofertowej:
Format A4, (brutto 530 x 384 mm)
Kolor 4+0
Papier kreda 350g błysk + folia mat z 1 strony
Ilość 1000 szt.
W zakładce dolnej wycięcie na wizytówkę
3. Katalogu Stapiz EN:
format 210x210 mm
14 stron z okładką
Nakład 1000szt
Okładka 250g kreda błysk + folia mat
Środki 150g kreda błysk
Szycie zeszytowe
4. Katalogu Deep Plex
format 210x210 mm
10 stron z okładką
Okładka 250g kreda błysk + folia mat zewnątrz + elementy hot stamping
Środki 150g kreda błysk
Szycie zeszytowe
Nakład 1000szt
5. Torbeb reklamowych:
Format 340x340x150 mm
Papier kreda 190g, usztywnione dno torby tekturą 450 g i usztywniona zakładka górna.
uchwyt sznurkowy 2 x 50 cm przewlekany przez górną zakładkę,
nadruk 2+0, uszlachetnienie lakierem mat 100%
Ilość 1000 szt.

Oraz dostawy ww. do magazynu firmy Stapiz: 05-074 Długa Kościelna, ul. Szczęśliwa 34.

Kod CPV

22100000-1

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki, broszury i ulotki

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać wykonane do: 13.07.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• Oferty muszą zostać przygotowane w języku polskim, na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto w PLN, wraz z podaniem stawki VAT.
• Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt realizacji usługi dla Zamawiającego.
• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
• Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta może być przesłana do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres m.gadaj@stapiz.com do dnia 23.06.2018 (decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie upubliczniona w taki sam sposób jak zapytanie ofertowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

5. Kryteria wyboru ofert:
Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium 1 – cena brutto – waga 100%.
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena:100 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

Wykluczenia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie wymaganego doświadczenia oraz uprawnień wymaganych do realizacji zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Zmiana umowy może zostać dokonana w formie pisemnej po zaakceptowaniu obu stron.
• Zamówienie będzie udzielone na drodze postępowania ofertowego.
• Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, dopuszcza jednocześnie korzystanie przez oferentów z zasobów podmiotów trzecich w realizacji zamówienia.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
• Złożenie oferty nie tworzy zobowiązań wobec stron. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
• Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na skutek zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
• Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.
• W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków postępowania ofertowego w trakcie jego trwania.
• Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Zapytanie zostało także przesłane do 3 potencjalnych wykonawców.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STAPIZ PROFESJONALNE KOSMETYKI FRYZJERSKIE PAWEŁ STRZALIŃSKI

Adres

Żeromskiego 27

05-070 Sulejówek

mazowieckie , miński

Numer telefonu

227832716

Fax

227832716

NIP

8221927969

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej i promocja marki STAPIZ na rynkach zagranicznych.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0104/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Media Rafał Przybylak 21-06-2018 20731,70 zł.
Liczba wyświetleń: 174