Strona główna
Logo unii europejskiej

MSB_ZS1 - LITERATURA PRZEDMIOTOWA [13]

Data publikacji: 14.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2018

Numer ogłoszenia

1118414

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 21.06.2018 r. do godz. 12:30
(decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego) na adres:
Zespół Szkół nr 1
ul. Wojska Polskiego 32
98-300 Wieluń
e-mail: mszymala51@wp.pl
fax 43/8433556
Dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej (skan), złożenie oferty bezpośrednio
w siedzibie Zamawiającego.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin rozpatrzenia ofert: 21.06.2018 r. do godz. 12:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mszymala51@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Szymala

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

8433556

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Montaż stolarki budowlanej- dodatkowe kwalifikacje dla uczniów Technikum ZS1 w Wieluniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności poszukuje Wykonawcy, który w ramach świadczonych przez siebie usług zrealizuje dostawę wyposażenia pracowni dla zawodu – technik budownictwa:

 książek,
 podręczników,
 katalogów,
 informatorów,

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: wieluński Miejscowość: Wieluń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności poszukuje Wykonawcy, który w ramach świadczonych przez siebie usług zrealizuje dostawę wyposażenia pracowni dla zawodu – technik budownictwa:

 książek,
 podręczników,
 katalogów,
 informatorów,

Przedmiot zamówienia

Nr 1
Autor: Zespół autorów pod redakcją dr inż. Adama Ujmy,
Tytuł: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
ISBN: 83-88285-08-4
Wydawnictwo: Wydawnictwo Verlag Dashofer
Wydanie: AKTUALIZOWANE
Format: A5
Oprawa: TWARDA

Nr 2
Autor: Anna Kusina, Marek Machnik
Tytuł: Wykonywanie robót montażowych okładzinowych
i wykończeniowych. Część 1. Kwalifikacja BD.04
Wydawnictwo: WSiP
Wydanie: II kwartał 2018 r.

Nr 3
Autor: Renata Solonek, Robert Pyszel
Tytuł: Wykonywanie robót montażowych okładzinowych i wykończeniowych. Część 2. Kwalifikacja BD.04
Wydawnictwo: WSiP
Wydanie: II kwartał 2018 r.

Nr 4
Autor: Mirosław Kozłowski, Tadeusz Maj, Mirosława Popek
Tytuł: Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych. Część 1 Kwalifikacja BD.29
Wydawnictwo: WSiP
Wydanie: II kwartał 2018 r.

Nr 5
Autor: Tadeusz Maj
Tytuł: Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych. Część 2 Kwalifikacja BD.29
Wydawnictwo: WSiP
Wydanie: II kwartał 2018 r.

Nr 6
Autor: Ewa Czechowska
Tytuł: Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa
Wydawnictwo: WSiP
Wydanie: II kwartał 2018 r.

Nr 7
Autor: Wanda Bukała, Małgorzata Karbowiak
Tytuł: BHP w branży budowlanej
Wydawnictwo: WSiP
Wydanie: II kwartał 2018 r.

Kod CPV

22000000-0

Nazwa kodu CPV

Druki i produkty podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

14.06.2018 - rozpoczęcie
21.06.2018 - zakończenie składania ofert 12:30
21.06.2018 - rozpatrzenie ofert 13:00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
Kryterium ceny:
Cena brutto za realizację zamówienia - 100% (maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium - 100 pkt.)
Oferta, która będzie zawierać najniższą cenę, otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe oferty będą liczone według wzoru:

P1 = (Cmin/Cb) x 100
gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
Cb - cena brutto oferty badanej
P1 - liczba punktów w ramach kryterium 1

Wykonawca, który przedstawi ofertę i uzyska największą liczbę punktów w kryterium „cena” zostanie zaproszony do podpisania umowy i realizacji zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WIELUŃSKI

Adres

pl. Kazimierza Wielkiego 2

98-300 Wieluń

łódzkie , wieluński

Numer telefonu

438434280

Fax

438434263

NIP

8321793787

Tytuł projektu

Montaż stolarki budowlanej - dodatkowe kwalifikacje dla uczniów Technikum ZS1 w Wieluniu

Numer projektu

RPLD.11.03.01-10-0010/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 111