Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2135 przy ul. Przemysłowej 24 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją terenu podwórza w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”, który realizowany jest przy dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.

Data publikacji: 13.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2018

Numer ogłoszenia

1118186

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VIII.1 Oferty należy złożyć w formie pisemnej tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) w biurze Pełnomocnika Zamawiającego, tj. Jarosław Fol ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. do dnia 03.07.2018r. (decyduje data wpływu oferty do Pełnomocnika Zamawiającego),
VIII.2 Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zapewniającej nienaruszalność i utajnienie zawartości, oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy oraz opisać: „Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2135 przy ul. Przemysłowej 24 wraz
z rewitalizacją terenu podwórza w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”. Nie otwierać przed 03.07.2018 - zapytanie ofertowe nr TPK-JF/12/2018.
VIII.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII.4 Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Słabisz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 2135 przy
ul. Przemysłowej 24 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie:
- docieplenie ściany od strony podwórka,
- remont elewacji frontowej,
- wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych,
- wymiana instalacji gazowej na częściach wspólnych,
- remont klatki schodowej,
oraz rewitalizacja terenu podwórza w zakresie:
- rozebranie istniejących elementów budowlanych za budynkiem oraz schodów,
- wykonanie nowych schodów z betonu,
- remont/uzupełnienie muru oporowego na granicy działek 562/16 i 562/17,
- zakup i wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego na murkach oporowych,
- zasypanie lokalnych nierówności oraz formowanie skarpy za budynkiem,
- zakup i montaż huśtawki pojedynczej metalowej,
- zakup i montaż monitoringu – 2 kamery z instalacją + urządzenie nagrywające.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Gorzów Wielkopolski Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2135 przy ul. Przemysłowej 24 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją terenu podwórza

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 2135 przy
ul. Przemysłowej 24 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie:
- docieplenie ściany od strony podwórka,
- remont elewacji frontowej,
- wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych,
- wymiana instalacji gazowej na częściach wspólnych,
- remont klatki schodowej,
oraz rewitalizacja terenu podwórza w zakresie:
- rozebranie istniejących elementów budowlanych za budynkiem oraz schodów,
- wykonanie nowych schodów z betonu,
- remont/uzupełnienie muru oporowego na granicy działek 562/16 i 562/17,
- zakup i wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego na murkach oporowych,
- zasypanie lokalnych nierówności oraz formowanie skarpy za budynkiem,
- zakup i montaż huśtawki pojedynczej metalowej,
- zakup i montaż monitoringu – 2 kamery z instalacją + urządzenie nagrywające.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawarte zostały w następujących załącznikach do zapytania ofertowego:
1) projekt umowy,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
3) zakresy prac,
4) przedmiary robót,
5) mapki,
6) opis gatunków nasadzeń.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna.
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne.
CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
CPV: 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego.
CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne.
CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.
CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
CPV: 45442100-8 Roboty malarskie.
CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
CPV: 45112720-8 Mała architektura.
CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.
CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni.
CPV: 45314310-7 Układanie kabli.
CPV: 45233253-7 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 15.02.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

W celu spełnienia warunku należy wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótki . W tym okresie wykonawca wykonał :
- min. 1 robotę budowlaną polegającą na: budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku lub jego części o wartości min. 100.000 pln.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

III.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Ocena prowadzona będzie w oparciu o formułę: spełnia – nie spełnia.

III.3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, do złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie:
a) zmiany osób wymienionych w § 7 umowy, w szczególnych przypadkach losowych, których wystąpienie uniemożliwi realizację umowy przez te osoby. Warunkiem zmiany jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
b) zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa pod warunkiem nieprzekroczenia terminów wynikających z umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., w przypadku:
- potwierdzonego protokolarnie wystąpienia robót nieprzewidzianych i dodatkowych określonych w § 5’, których realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie miała istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia robót, o ustalony przez strony czas niezbędny dla jej prawidłowego wykonania,
- wystąpienia siły wyższej, jeżeli będzie to niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy i o ustalony przez strony czas niezbędny dla jej prawidłowego wykonania,
- zawieszenia lub zaniechania robót przez Zamawiającego,
- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub innego wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie budowy.
Maksymalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerwy lub postoju,
- w uzasadnionych przypadkach niezależnych od wykonawcy, o ustalony przez strony czas niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia.
c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia (roboty/rozwiązania zamienne): wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli:
- są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.
- stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,
- pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,
- wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,
- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy .

d) inne:
- zmiany w kolejności wykonywania robót
- rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. Roboty takie w umowe nazywane są „robotami zaniechanymi”. Rezygnację z wykonywania tych robót należy rozumieć jako odstąpienie przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części umowy w takiej sytuacji. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 5 ust. 6 niniejszej umowy. ,
2. Oprócz zmian wymienionych w ust. 1 umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w następujących sytuacjach:
1) gdy zmiany te dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2) gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
3) gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
4) gdy zmiana, nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu do ust. 2 niniejszego paragrafu – ustalona zostanie wg zasad określonych w § 5’ umowy.
4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca wraz z Formularzem oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) przedstawi:
IV.1 Formularz cenowy (zał. nr 1a do zapytania ofertowego),
IV.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania – w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółki cywilne, konsorcja) oświadczenie na jednym druku podpisują wszystkie podmioty lub pełnomocnik w ich imieniu,
IV.3 Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego Wykonawcę,
IV.4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu prac podobnych, tj. zgodnych z zamówieniem podstawowym, polegających na powtórzeniu robót objętych przedmiotem zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia.
1. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia i może dotyczyć: robót wyszczególnionych w wycenionych przedmiarach robót.
3. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie powyżej zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zawartej na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty a ich realizacja na warunkach określonych w umowie i załącznikach do niej.
4. Stronom nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w pkt. XIV, bowiem jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym wykonawcą po wynegocjowaniu warunków realizacji w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert jest Cena - 100%, zatem zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Zamawiający dokona wyboru spośród ofert, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale III zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale
IV zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie. Dokumenty uzupełnione powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień, w którym upływał termin składania ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
b. jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
d. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
f. będzie zawierała rażąco niską cenę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

gen. Władysława Sikorskiego 3-4/8

66-400 Gorzów Wielkopolski

lubuskie , Gorzów Wielkopolski

Numer telefonu

957219500

Fax

957219670

NIP

5990019632

Tytuł projektu

"Mieszkać Lepiej"

Numer projektu

RPLB.09.02.02-08-0007/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 180