Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia wystawy "Sztuka romańska"

Data publikacji: 13.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2018

Numer ogłoszenia

1118178

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: jakub.pera@muzeumgniezno.pl na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktów z Wykonawcami
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w Wykonawcami jest:
Jakub Pera, 61 426 46 41 wew. 217, 690986663

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie i miejscu podpisania umowy.
Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie
i miejscu podpisania umowy.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jakub.pera@muzeumgniezno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Pera, 61 426 46 41 wew. 201, e-mail: jakub.pera@muzeumgniezno.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690986663

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakłada się instalację dwóch stanowisk złożonych zlokalizowanych w zasięgu wzroku od
określonych części wystawy stacjonarnej.
Każde stanowisko składać się będzie z wolnostojącego kiosku dotykowego, złożonego z ekranu z nakładką dotykową wmontowanego w estetyczną obudowę w kolorze białym. Wewnątrz kiosku znajdować się będzie cała elektronika sterująca. Urządzenia będą posiadać drzwiczki na kluczyk umożliwiające łatwy dostęp techniczny do jednostki sterującej.
Na frontowej części obudowy kiosku znajdować się będzie logo z nazwą wystawy podświetlone od wewnątrz.
Na potrzeby prezentacji zostanie wykonana dedykowana aplikacja interaktywna wykonana w technologii flash lub HTML5 wersja przeglądarkowa, lub w innym środowisku programistycznym zapewniającym płynność interakcji.
Aplikacja powinna uwzględniać funkcję wielodotykowości urządzenia. Oznacza to m. in.
możliwość powiększania i zmniejszania zdjęć za pomocą dotyku.
Przy projektowaniu aplikacji wykonawca powinien uwzględnić obowiązujące zasady w
zakresie UI (USER INTERFACE), oraz UX (USER EXPERIENCE).
Aplikacja prezentować będzie eksponaty wykorzystane na wystawie stacjonarnej “Sztuka
romańska”, pokazując w ciekawy sposób ich kontekst, symbolikę oraz oryginalną lokalizację eksponatu. Aplikacja będzie posiadać dwie odsłony, różniące się treścią, każda prezentowana na jednym urządzeniu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: gnieźnieński Miejscowość: Gniezno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest przygotowanie kiosków multimedialnych ułatwiających odbiór treści merytorycznej związanej z obiektami na wystawie.

Przedmiot zamówienia

Zakłada się instalację dwóch stanowisk złożonych zlokalizowanych w zasięgu wzroku od
określonych części wystawy stacjonarnej.
Każde stanowisko składać się będzie z wolnostojącego kiosku dotykowego, złożonego z ekranu z nakładką dotykową wmontowanego w estetyczną obudowę w kolorze białym. Wewnątrz kiosku znajdować się będzie cała elektronika sterująca. Urządzenia będą posiadać drzwiczki na kluczyk umożliwiające łatwy dostęp techniczny do jednostki sterującej.
Na frontowej części obudowy kiosku znajdować się będzie logo z nazwą wystawy podświetlone od wewnątrz.
Na potrzeby prezentacji zostanie wykonana dedykowana aplikacja interaktywna wykonana w technologii flash lub HTML5 wersja przeglądarkowa, lub w innym środowisku programistycznym zapewniającym płynność interakcji.
Aplikacja powinna uwzględniać funkcję wielodotykowości urządzenia. Oznacza to m. in.
możliwość powiększania i zmniejszania zdjęć za pomocą dotyku.
Przy projektowaniu aplikacji wykonawca powinien uwzględnić obowiązujące zasady w
zakresie UI (USER INTERFACE), oraz UX (USER EXPERIENCE).
Aplikacja prezentować będzie eksponaty wykorzystane na wystawie stacjonarnej “Sztuka
romańska”, pokazując w ciekawy sposób ich kontekst, symbolikę oraz oryginalną lokalizację eksponatu. Aplikacja będzie posiadać dwie odsłony, różniące się treścią, każda prezentowana na jednym urządzeniu.
Na pierwszej prezentowane będą eksponaty od 1.1 do 1.7.
Na drugiej prezentowane będą eksponaty od 2.1 do 3.2.
Aplikacja przewiduje kilka podstawowych funkcjonalności:
Pola aktywne z tekstem. Po kliknięciu przenoszą w dalszą część prezentacji.
Pola aktywne graficzne. Po kliknięciu przenoszą w dalszą część prezentacji.
Tryb full screen. W tym trybie użytkownik otrzymuje możliwość zmniejszania i
powiększania zdjęcia za pomocą dotyku.
Puzzle.
Widok aktywowany zostaje po przejściu prezentacji, czyli obejrzeniu kart
wszystkich prezentowanych eksponatów. Puzzle wykorzystują funkcjonalność drag and
drop (przeciągnij i upuść).
Szczegółowy opis funkcjonalny znajduje się w dokumencie “Makieta funkcjonalna aplikacji”.
Twórca aplikacji zaprojektuje dedykowany layout graficzny, uwzględniający zasady
Systemu Identyfikacji Wizualnej MPPP.

Zakłada się wprowadzenie dwóch sposobów na prezentację eksponatów.
Pierwszy dotyczący wszystkich eksponatów z wyjątkiem 2.5 (Drzwi Gnieźnieńskie) oraz 2.3 (Drzwi płockie) koncentruje się prezentacji eksponatu w jego oryginalnym otoczeniu. W tym celu wykorzystane zostaną fotografie oryginałów eksponatów wykonane w naturalnych lokalizacjach.
W przypadku eksponatów 2.3 (Drzwi płockie) oraz 2.5 (Drzwi gnieźnieńskie) nacisk zostanie położony na prezentację ornamentyki obiektu. W tym celu zostaną wykonane barwne ilustracje, będące interpretacją scen przedstawianych na poszczególnych kwaterach obydwu artefaktów.

Kod CPV

30230000-0

Nazwa kodu CPV

Sprzęt związany z komputerami

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji ustala się na 56 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy ciągu ostatnich trzech lat wykonali minimum jedną usługę polegającą na dostawie i montażu kiosku multimedialnego z nakładką dotykową na podczerwień (IR) z zainstalowaną aplikacją interaktywną.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć wcześniej.
Dopuszcza się możliwość zmiany umowy do 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.
Dopuszcza się także zmianę Wykonawcy o ile zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i/lub jest wynikiem połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do przedłożenia wykazu wykonanych dostaw potwierdzających spełnianie warunków określonych w sekcji: "Wiedza i doświadczenia" wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację dostaw uwzględnionych w wykazie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:
1) Kryterium oceny ofert stanowi cena - 100 %:
2) Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.
3) Liczba punktów w kryterium „cena” będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

cena min. oferty
C = ---------------------------------------- x 100
cena oferty badanej

4) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nie odrzuconych ofert

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE

Adres

prof. Józefa Kostrzewskiego 1

62-200 Gniezno

wielkopolskie , gnieźnieński

Numer telefonu

61 426 46 41

Fax

61 426 48 41

NIP

7841010561

Tytuł projektu

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap

Numer projektu

RPWP.04.04.01-30-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta przesłana dnia 21 czerwca 2018 r. o godz. 22:59
a. More Than One Production Paweł Gogołek, ul. Dmowskiego 5/33, 60-222 Poznań
b. Cena 63 000 zł brutto
Liczba wyświetleń: 230