Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie podzespołów do budowy układów sterowania maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – Załącznik2018060801 – lista_części.

Data publikacji: 12.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2018

Numer ogłoszenia

1118062

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
- WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 14/POIR/NCBIR/2018”
lub drogą e-mail na adres:
- biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 14/POIR/NCBIR/2018”
1. Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 20 czerwca 2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.
3. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie podzespołów do budowy układów sterowania maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – Załącznik2018060801 – lista_części.
Dostarczone części kupne muszą być zgodne z numerem katalogowym oraz producentem wskazanym w załączniku nr 2. Zamawiający dopuszcza części równoważne przy zachowaniu równoważności w zakresie podstawowych parametrów technicznych i katalogowych wskazanych w karcie produktu wskazanego producenta.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Łukówiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie podzespołów do budowy układów sterowania maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – Załącznik2018060801 – lista_części.
Dostarczone części kupne muszą być zgodne z numerem katalogowym oraz producentem wskazanym w załączniku nr 2. Zamawiający dopuszcza części równoważne przy zachowaniu równoważności w zakresie podstawowych parametrów technicznych i katalogowych wskazanych w karcie produktu wskazanego producenta. Cel zamówienia to realizacja projektu „Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)” na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Dostarczenie podzespołów do budowy układów sterowania maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – Załącznik2018060801 – lista_części.
Dostarczone części kupne muszą być zgodne z numerem katalogowym oraz producentem wskazanym w załączniku nr 2. Zamawiający dopuszcza części równoważne przy zachowaniu równoważności w zakresie podstawowych parametrów

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: od 13.06 do 20.06.2018.
Oczekiwany termin realizacji : do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia : 30.07.2018
1. Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 20 czerwca 2018 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.
Termin otwarcia ofert: Termin otwarcia ofert: do 5 dni po zamknięciu postępowania.
Po rozstrzygnięciu przetargu zamawiający poinformuję zwycięzcę drogą e-mail oraz poprzez publikację informacji na portalu: „Baza konkurencyjności”.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy zostanie dostarczony razem z zamówieniem drogą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
3. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna
w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
a) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b) Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
L.p. Rodzaj kryterium Maksymalna liczba punktów (waga)
1. Cena (C) 80 pkt
2. Termin realizacji zamówienia(T) 20 pkt
RAZEM 100 pkt
2. Sposób przyznawania punktów:
W kryterium (C) przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
- najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
- każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej) *80

W kryterium (T) liczba punktów będzie uzależniona od długości zaproponowanego terminu realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem:
- dostawa do 3 dni – 20 pkt
- dostawa od 7 do 14 dni – 10 pkt
- dostawa od 14 do 21 dni – 5 pkt
- dostawa powyżej 21 dni – 0 pkt
3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo z WorkTech Monika Jabłonowska. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na :
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Hurtownia elektrotechniczna ELCOM M.Lemieszka, L. Lemieszka, 05-410 Józefów, Al. Nadwiślańska 29C.
Cena 55 000 PLN. Data wpłynięcia oferty 19.06.2018r.
Liczba wyświetleń: 108