Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż wyposażenia wystawy kafli

Data publikacji: 12.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2018

Numer ogłoszenia

1117948

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: jakub.pera@muzeumgniezno.pl na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktów z Wykonawcami
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w Wykonawcami jest:
Jakub Pera, 61 426 46 41 wew. 217, 690986663

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie i miejscu podpisania umowy.
Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie
i miejscu podpisania umowy.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jakub.pera@muzeumgniezno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Pera, 61 426 46 41 wew. 217, e-mail: jakub.pera@muzeumgniezno.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690986663

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis techniczny wystawy
Gablota
ekspozycyjna na kafle
wykonana będzie wg projektu technicznego. Konstrukcja gabloty opierać się będzie na
stelarzu z profili stalowych o przekroju kwadratowym. Stelarz obudowany będzie
obudową z płyt mdf pokrytych laminatem matowym w kolorze grafitowy. Oszklenie
gabloty wykonane z bezpiecznego szkła min. 8 mm. Każda gablota powinna posiadać
drzwi umożliwiające łatwy dostęp do wnętrza gabloty od frontu. Drzwi powinny posiadać
zawiasy zabezpieczone zamkiem. Gablota powinna posiadać wewnętrzne oświetlenie
dedykowane typu LED, z możliwością kierowania światłem.
Moduł
Lightbox
Panel jednostronny wykonany ze szkła akrylowego z nadrukiem grafiki. Podświetlony od
wewnętrznej strony listwami LED na całej powierzchni. Konstrukcja z blachy malowanej
proszkowo na kolor grafitowy.
Całość na postumencie wykonanym z płyty MDF kolor grafitowy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: gnieźnieński Miejscowość: Gniezno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja ekspozycji stałej poświęconej ceramice w nowo wyremontowanych przestrzeniach budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż gablot do wystawy poświęconej ceramice zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do ogłoszenia.

Opis techniczny wystawy
Gablota
ekspozycyjna na kafle
wykonana będzie wg projektu technicznego. Konstrukcja gabloty opierać się będzie na
stelarzu z profili stalowych o przekroju kwadratowym. Stelarz obudowany będzie
obudową z płyt mdf pokrytych laminatem matowym w kolorze grafitowy. Oszklenie
gabloty wykonane z bezpiecznego szkła min. 8 mm. Każda gablota powinna posiadać
drzwi umożliwiające łatwy dostęp do wnętrza gabloty od frontu. Drzwi powinny posiadać
zawiasy zabezpieczone zamkiem. Gablota powinna posiadać wewnętrzne oświetlenie
dedykowane typu LED, z możliwością kierowania światłem.
Moduł
Lightbox
Panel jednostronny wykonany ze szkła akrylowego z nadrukiem grafiki. Podświetlony od
wewnętrznej strony listwami LED na całej powierzchni. Konstrukcja z blachy malowanej
proszkowo na kolor grafitowy.
Całość na postumencie wykonanym z płyty MDF kolor grafitowy.

Kod CPV

39154000-6

Nazwa kodu CPV

Sprzęt wystawowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji ustala się na 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum trzy zamówienia dla instytucji publicznych polegające na ​dostawie dedykowanych, oszklonych, wolnostojących gablot do prezentacji eksponatów o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN każde.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć wcześniej.
Dopuszcza się możliwość zmiany umowy do 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.
Dopuszcza się także zmianę Wykonawcy o ile zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i/lub jest wynikiem połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do przedłożenia wykazu wykonanych dostaw potwierdzających spełnianie warunków określonych w sekcji: "Wiedza i doświadczenia" wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację dostaw uwzględnionych w wykazie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:
1) Kryterium oceny ofert stanowi cena - 100 %:
2) Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.
3) Liczba punktów w kryterium „cena” będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

cena min. oferty
C = ---------------------------------------- x 100
cena oferty badanej

4) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nie odrzuconych ofert

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE

Adres

prof. Józefa Kostrzewskiego 1

62-200 Gniezno

wielkopolskie , gnieźnieński

Numer telefonu

61 426 46 41

Fax

61 426 48 41

NIP

7841010561

Tytuł projektu

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap

Numer projektu

RPWP.04.04.01-30-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Oferta przesłana dnia 20 czerwca 2018 r. o godz. 5:55
a. Gano Light and Machine Sp. z o. o., ul. Solna 1a/1, 61-735 Poznań
b. Cena 136 751,40 zł brutto
Liczba wyświetleń: 214