Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie”

Data publikacji: 12.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2018

Numer ogłoszenia

1117928

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail: czg.kancelaria@nowogard.pl, na załączonym do postępowania wzorze formularza ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

czg.kancelaria@nowogard.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Pińkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

915791948

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie spójnej linii graficznej promocji projektu wraz z jednolitym systemem identyfikacji wizualnej: logotpy, kolotystyka, nazewnictwo, powtarzalność: projekt oraz wykonanie plakatów promocyjnych w wersji pełnokolorowej (CMYK), w formacje A3 dotyczących realizowanego projektu – 50 szt.
Plakaty o formacie A3, gramaturze 130g, papier kreda połysk.

2. Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej/pamiątkowej zgodnie z zapisami wytycznych Unijnych określonych w Podręczniku Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wraz ze stelażem i montażem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie RZGO w Słajsinie, gmina Nowogard – 1 sztuka

3. Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej/pamiątkowej zgodnie z zapisami wytycznych Unijnych określonych w Podręczniku Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wraz z montażem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na metalowym ogrodzeniu przy bramie wjazdowej na terenie RZGO w Słajsinie, gmina Nowogard
– 1 sztuka (bez stelażu).

4. Dostawa materiałów promocyjnych: helikopterków solarnych – 22 szt.
Helikopterek wykonany z litego drewna. Śmigło poruszane przy pomocy ogniwa fotowoltaicznego. Na gadżecie oznaczenia zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji (rozdział 17.1). Technika zdobienia tampondruk – kolor czarny.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: goleniowski Miejscowość: Słajsino

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Promocja projektu oraz powstałej w jego wyniku infrastruktury PV. Promowanie ochrony środowiska - wpływ projektu na emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Informowanie opinii publicznej (w tym odbiorców rezultatu projektu) o wpółfinansowaniu zadania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotarcie do jak największego grona odbiorców, przede wszystkim do określonych grup docelowych projektu jakim są osoby fizyczne - mieszkańcy miejscowości i gminy Nowogard oraz gmin będących członkami Celowego Związku R-XXI, podmioty gospodarcze a także ogół społeczeństwa.
Promowanie dobrych praktyk związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz informowanie odbiorców o celach projektu jakimi są zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE, wpływ na poprawę efektywności energetycznej województwa zachodniopomorskiego poprzez wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie oddziaływania przedsięwzięcia, zmniejszenie niedostatków infrastrukturalnych i instytucjonalnych w zakresie wykorzystania OZE oraz wzrost walorów edukacyjno-informacyjnych (promowanie inwestowania w odnawialne źródła energii i zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie znaczenia i możliwości OZE), poprawa jakości i standardów ekosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego; poprawa jakości życia (m.in. poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego i krążeniowego społeczności lokalnej).

Przedmiot zamówienia

1. Opracowanie spójnej linii graficznej promocji projektu wraz z jednolitym systemem identyfikacji wizualnej: logotpy, kolotystyka, nazewnictwo, powtarzalność: projekt oraz wykonanie plakatów promocyjnych w wersji pełnokolorowej (CMYK), w formacje A3 dotyczących realizowanego projektu – 50 szt.
Plakaty o formacie A3, gramaturze 130g, papier kreda połysk.

2. Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej/pamiątkowej zgodnie z zapisami wytycznych Unijnych określonych w Podręczniku Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wraz ze stelażem i montażem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie RZGO w Słajsinie, gmina Nowogard – 1 sztuka

3. Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej/pamiątkowej zgodnie z zapisami wytycznych Unijnych określonych w Podręczniku Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wraz z montażem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na metalowym ogrodzeniu przy bramie wjazdowej na terenie RZGO w Słajsinie, gmina Nowogard
– 1 sztuka (bez stelażu).

4. Dostawa materiałów promocyjnych: helikopterków solarnych – 22 szt.
Helikopterek wykonany z litego drewna. Śmigło poruszane przy pomocy ogniwa fotowoltaicznego. Na gadżecie oznaczenia zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji (rozdział 17.1). Technika zdobienia tampondruk – kolor czarny.

Kod CPV

30195000-2

Nazwa kodu CPV

Tablice

Dodatkowe przedmioty zamówienia

22000000-0 Druki i produkty podobne
39294100-0 Artykuły promocyjne i informacyjne
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 10.07.2018 r. dostawa tablic informacyjnych/pamiątykowych.
21 dni od daty podpisania umowy pozostałe elementy zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania prac. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Zapytaniu ofertowym oraz Opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert – cena 100 %.
Zamawiający dokona wyboru w oparciu o ofertę najkorzystniejszą cenowo.
Cena oferty będzie oceniona według następującego wzoru:
wartość procentowa (do dwóch miejsc po przecinku)=(cena najniższej oferty)/(cena oferty) x 100 %
Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę procentów.

Wykluczenia

Niedopuszczalne jest zawarcie umowy z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CELOWY ZWIAZEK GMIN R - XXI

Adres

Plac Wolności 5

72-200 Nowogard

zachodniopomorskie , goleniowski

Numer telefonu

91 579 19 20

Fax

91 579 19 53

NIP

8561699243

Tytuł projektu

"Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie"

Numer projektu

RPZP.02.10.00-32-B155/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: PRIMACOM.PL Paweł Kaczmarek, Kunowo 69B, 73-110 Stargard
Data wpłynięcia oferty: 18.06.2018 r. godz. 12:44.
Cena brutto: 3.690,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 149