Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE ALWERO-13-2018

Data publikacji: 11.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-06-2018

Numer ogłoszenia

1117483

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu: 19.06.2018 do godz. 24.00 na dołączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: w.skibicka@alwero.pl
• za pośrednictwem poczty, kurierem na adres firmy lub osobiście: ul. Krakowska 1, Hecznarowice 43-330
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

w.skibicka@alwero.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioletta Skibicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

338451925

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu: „Promocja oraz internacjonalizacja oferty ALWERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Zapraszamy do składania ofert na:
Materiały drukowane oraz gadżety w związku z internacjonalizacją działalności i promocją marki firmy ALWERO Sp. z o.o. PREMIUM w Berlinie lipiec 2018

W skład kompleksowej usługi wchodzić będą:
1. Działania promocyjno-informacyjne – materiały drukowane.
2. Działania promocyjno-informacyjne – gadżety.

Rynki perspektywiczne: USA, Niemcy, Rosja, Japonia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wystawa na targach PREMIUM International Fashion w Berlinie związana z internacjonalizacją marki na rynkach perspektywicznych USA, Japonia, Rosja, Niemcy.

Przedmiot zamówienia

I. OKREŚLENIE SZCZEGÓŁOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ad. 1:
o Wizytówki format 85*55 mm 3 x 200 szt., kreda mat 350 g, druk dwustronny kolorowy, folia mat, projekt
o Foldery A4 300 szt., kreda mat 170g, 8 stron, składany
o Ulotki A5 300 szt., kreda mat 170g, druk dwustronny kolorowy, projekt
W koszcie powinno zostać uwzględnione tłumaczenie na język angielski.

Ad. 2:
o 100 szt. - Dzwonek z białego hdf - pozycja z wyceną przybliżoną - dokładna wycena zostanie przedstawiona po opracowaniu projektu i określeniu nakładu.200 szt.
o 70 szt. - Pamięć USB drewniana z grawerem dwustronnym 16 GB
o 250 szt – ołówki z logo kolor naturalnego drewna

Wszystkie materiały / produkty wykonane w ramach niniejszego zapytania ofertowego winny być oznakowane zgodnie z wymaganiami konkursu, z którego dofinansowany jest projekt (tj. zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz z wymaganiami Ministra Rozwoju dotyczących wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki).

Kod CPV

22100000-1

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki, broszury i ulotki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Całość przedmiotów podlegających zapytaniu umieszczona jest w załączniku.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji całości do 30 czerwca 2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

IV. DODATKOWE WARUNKI:
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym i zawierać co najmniej:
• nazwę i adres oferenta,
• datę sporządzenia,
• termin ważności oferty min. do 30.06.2018
• cenę netto w PLN

2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
5. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem Oferenta w zakresie braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z pkt. VII, ppkt. 2 niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Poprzez złożenie oferty w ramach zapytania ofertowego rozumie się, iż oferent zapoznał się i spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
8. Zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art.66 §.1 k.c.
9. Zamawiającemu przysługuje w każdym momencie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego opisanego w zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny tego odstąpienia.
10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, bez podania przyczyny, które nie spełniają wymogów określonych w zapytaniu.
12. Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego a także to, że może wybrać do poszczególnych zadań najkorzystniejszych oferentów.

Warunki zmiany umowy

V. Umowa:
1. Termin realizacji zadań: do 30.06.2018 roku.
2. Udzielenie Gwarancji na 12 miesięcy na świadczone prace.
3. Umowa będzie również zawierać obligatoryjnie postanowienia dotyczące kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
a. Obowiązek zachowania tajemnicy Wnioskodawcy trwa nadal pomimo odrzucenia oferty lub każdego innego zakończenia oferty określony Karą umowną w wysokości 100 000 zł za każde działania.
b. Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą Oferenta, za wszelkie szkody jakie mogą wyniknąć dla Zamawiającego z takiego tytułu.
c. Określenia wysokości kary umownej za niezrealizowanie zamówienia w terminie.
d. Określenie wartości odszkodowania za utracone korzyści.
4. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
a. zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
b. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
c. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
5. Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać ofertę w poszczególnych kryteriach określonych w tabeli poniżej. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt.)

Lp. Nazwa Sposób oceny / przyznawania punktów Maksymalna ilość punktów dla danego kryterium
1 Cena całkowita Oferent, który zaoferował najniższą cenę netto otrzymuje 60 pkt.
Dla pozostałych oferentów punktacja za cenę będzie obliczana wg wzoru:
najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena netto w ofercie badanej
60
2 Termin wykonania usługi Zgoda na karę umowną za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy:
• Brak zgody na kary umowne – pkt. 0
• Kara w wysokości 24 720 zł – 10 pkt
• Kara w wysokości 49 440 zł - 20 pkt 20
3 Funkcjonalność usługi Wysokość maksymalnego odszkodowania umownego:
• Brak zgody na odszkodowanie – pkt. 0
• Maksymalne odszkodowanie w wysokości – 304 920 zł - pkt 10
• Maksymalne odszkodowanie w wysokości 609 840 zł - pkt 20 20
RAZEM 100

Wykluczenia

VII. WYKLUCZENIA:

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna, tzn. gdy jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia określonego w punkcie VI niniejszego zapytania ofertowego,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d. Oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
e. oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w niniejszego zapytania ofertowego.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALWERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Krakowska 1

43-330 Hecznarowice

śląskie , bielski

Numer telefonu

509 451 026

NIP

9372666131

Tytuł projektu

Promocja oraz internacjonalizacja oferty ALWERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer projektu

POIR.03.03.03-24-0063/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PR&M CENTER SP. Z O.O.
UL. KATOWICKA 39/4A
45-061 OPOLE
CENA OFERTY: 12 150,00
Liczba wyświetleń: 156