Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na Dostarczenie i wdrożenie rozwiązania zapewniającego Rozwój firmy przez automatyzację i optymalizację procesów biznesowych w ramach wprowadzenia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnych kanałów dystrybucji B2B, B2C.

Data publikacji: 13.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-08-2018

Numer ogłoszenia

1117437

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Z treści zapytania usunięto: Załącznik 2. Wydłużono termin składania ofert o 7 dni.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w jeden z wymienionych sposobów:

o Osobiście w biurze firmy
o Pocztą, listem poleconym na adres:

BIUROHIT" HURT.ART.BIUR
Ul. Budowlanych 6
43-430 Skoczów

o Pocztą elektroniczną na adres: info@biurohit.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@biurohit.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Kowalska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508350167

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązania informatycznego wspierającego rozwój firmy przez automatyzację i optymalizację procesów biznesowych w ramach wprowadzenia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnych kanałów dystrybucji B2B, B2C. Dostawa usług analizy wdrożeniowej, dostawa niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzętu koniecznego do ich uruchomienia. Dostawa usług transportu, instalacji, konfiguracji, optymalizacji, skalowania, migracji danych i szkoleń niezbędnych do wdrożenia systemu.
Kod CPV Opis CPV
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia - pkt 1
Przedmiot zamówienia.
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne / Serwery - pkt 2 Przedmiot zamówienia oraz pkt 8
Dodatkowy przedmiot zamówienia
48000000-2 48000000-8; 48820000-2 Serwery pkt 3. Dodatkowe przedmioty zamówienia
30200000-1;30000000-1 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania - pkt 4.
Dodatkowy Przedmiot zamówienia
72000000-5, 72265000-0 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, Usługi
konfiguracji oprogramowania. Pkt 6 i 9 Dodatkowy Przedmiot zamówienia
80511000-9 Usługi szkolenia personelu Pkt 7 i 10 Dodatkowy Przedmiot zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Skoczów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej beneficjenta poprzez: a) wprowadzenie nowych usług: internetowej obsługi klientów B2B i B2C w tym klientów mobilnych w oparciu o technologię RWD b) pozyskanie nowych rynków zbytu w tym rynków zagranicznych C) Poprawa rentowności przedsiębiorstwa poprzez optymalizację i automatyzację istniejących procesów biznesowych w tym wprowadzenie elektronicznej wymiany dokumentów z klientami i dostawcami. W celu dostarczenia nowych usług w postaci dostawy towarów zamówionych przez internet dla klientów B2B/ B2C oraz dostawy towarów zamówionych przez internet za granicą w ramach projektu przewidujemy wdrożenie odpowiednich rozwiązań umożliwiających obsługę takiej sprzedaży 1) Wprowadzone zostaną nowe, nie realizowane dotychczas procesy biznesowe: 1.1) Proces obsługi zamówień z pominięciem magazynu własnego . 1.2) Proces obsługi płatności elektronicznych. 1.3) Proces elektronicznej wymiany zamówień, faktur i dokumentów magazynowych.

Przedmiot zamówienia

1) Usługa doradcza analiza wdrożeniowa. Ilość: 36 Osobodni 2) Zakup wartości niematerialnych i prawnych moduły Finanse, Magazyn, Zaopatrzenie, Sprzedaż, CRM wraz z usługą wytworzenia, instalacji, pierwszego uruchomienia, sprawdzenia, przetestowania. Moduł ten powinien posiadać funkcjonalności: obsługa wielowalutowości, osbłsuga rozbudowanego planu kont, obsługa rejestrów zakupów i sprzedaży, możliwość księgowania korekt i korekt do korekt, szablony numeracji dokumentów, obsługa budżetów, Dzienniki główne; Dziennik zmian; Komunikat z numerem zaksięgowanego dokumentu; Import kursów wymiany walut NBP ; Księgowanie korekty (storno czerwone) ; Procedury zamknięcia roku finansowego ; Wielojęzyczność ; Wielowalutowość ; Konsolidacja ; Dodatkowe kolumny: kwota debet i kwota kredyt; Komunikat z numerem zaksięgowanego dokumentu ; Opis księgowania ; Szablony numeracji dokumentów ; Seria numeracji w szablonach głównych ; Korygowanie kursów wymiany ; Rejestry korekt kursów wymiany Rejestr VAT sprzedaży/zakupu ; VAT nie do odliczenia; Deklaracja VAT-UE; Data obowiązku VAT ; Przełożony VAT ; Księgowanie pełnego VAT ; Zamówienia i faktury wewnętrzne sprzedaży ; Obsługa opłaty zwrotnej VAT ; Arkusz rozliczania VAT ; Szczegółowe zapisy VAT ; Księgowanie dokumentów z VAT w dziennikach głównych ; Obsługa odwrotnego obciążenia Zamówienia i faktury wewnętrzne sprzedaży ; Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcy ; Faktura pro-forma sprzedaży ; Wybór konta bankowego na dokumentach sprzedaży ; Monity i noty odsetkowe ;Noty korygujące ; Faktura korygująca sprzedaży ; Faktury przedpłaty ; Potwierdzenie salda nabywcy/dostawcy ; Faktury zaliczkowe ; Drukowanie paragonów fiskalnych ; Wydruki dokumentów sprzedaży ; Numer taryfy usługowej ; Kompensaty nabywców i dostawców ; Wiele stóp procentowych ; Usuwanie zaksięgowanych dokumentów zakupu i sprzedaży ; Bilans i rachunek zysków i strat. Moduł Magazyn moduł powinien obsługiwać co najmniej następujące funkcje: Dostępność zapasu; Śledzenie zapasu (nr serii/partii); Kalkulacja podatku od opakowań ; Zapasy przychodzące ; Zapasy wychodzące ; Pojemniki ; Przesunięcia lokalizacji ; Wiele lokalizacji ; Zlecenia przesunięcia ;Inwentaryzacja; Dokumenty operacji magazynowych; Dokument inwentaryzacji. Moduł Zaopatrzenie odpowiada procesowi zaopatrzenia opisanemu w pkt Analiza techniczna -Stan projektowany. Prócz wymienionych w analizie moduł powinien obsługiwać co najmniej następujące funkcje: oferty zakupu; Zamówienia zbiorcze zakupu Zamówienia zakupu; Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU); Zarządzanie zapotrzebowaniem; Ceny zakupu i rabaty, umowy handlowe, z wieloma warunkami; Koszty dodatkowe zakupu; Zarządzanie zwrotami; Zatwierdzanie dokumentów; Budżety zakupu. Moduł sprzedaż i moduł będzie obsługiwać co najmniej następujące funkcje: zaawansowane Oferty sprzedaży; Zamówienia zbiorcze sprzedaży; Dostawa bezpośrednia; Zamówienia sprzedaży; Rezerwacja zapasu; Substytuty zapasu ;Odsyłacze zapasu ; Warianty zapasu; Sprzedaż zapasów poza magazynowych. Moduł CRM powinien zawierać co najmniej następujące funkcje: Kartoteka Kontakty; Kartoteka Zadania; Klasyfikacja kontaktów. Kampanie; Zarządzanie interakcjami/dokumentami; Prospekty; Integracja z klientem Microsoft Outlook; planowanie terminów kontaktów; Szczegółowe informacje o klientach; Historię kontkatów;Przeszukiwanie kontaktów wg zadanej frazy. Ilość: 1 komplet 3) Zakup nowoczesnego serwera wraz z transportem, instalacją, pierwszym uruchomieniem, sprawdzeniem.Ze względu na wydajność i bezpieczeństwo rozwiązania w ramach projektu planowane jest rozdzielenie serwera bazodanowego i aplikacyjnego. Jeden nowoczesny serwer znajduje się już w posiadaniu przedsiębiorstwa dlatego zakup obejmuje wyłącznie jeden serwer. Minimalne wymagania serwera: dwa czterordzeniowe procesory, 16Gb RAM, dwa systki sas 300 gb, redundantny zasilacz. Ilość 1 komplet

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

4) Zakup przenośnych terminali z czytnikami kodów kreskowych wraz z transportem, instalacją, pierwszym uruchomieniem, sprawdzeniem. Urządzenia komputerowe. Minimalne wymagania: Kolor 4.0 calowy ekran dotykowy ze zwiększoną odpornością, TFT-LCD, 650000 kolory, 480 * 800 (rozmiar QVGA),Urządzenie USB 2.0, wyposażony w akumulator o pojemności min 2500mAh; Procesor 1 Ghz, 512 mb RAM, obsługa bezprzewodowej sieci Wi-Fi; Wstrząso i kurzoodporny Wyposażony w laserowy czytnik kodów: UPC / EAN. Ilość 4 komplety 5) Zakup Modułu Baza danych wraz z usługą wytworzenia, instalacji, pierwszego uruchomienia, sprawdzenia, przetestowania. Minimalne wymagania: pełna transakcyjność, obsługa 4 procesorów, obsługa nieograniczonej wielkości bazy, obsługa nieograniczonej ilości ram, natywna obsługa XML, obsługa replikacji; Ilość: 1 komplet.
6) Zakup usług konfiguracji, parametryzacji, skalowanie systemu migracja danych, optymalizacja systemu, Zakup usług konfiguracji, parametryzacji, skalowanie systemu migracja danych, optymalizacja systemu, Wymienione usługi konfiguracji, parametryzacji i skalowania polegać będę na wprowadzeniu do systemu parametrów pozwalających na realizację w systemie procesów biznesowych zgodnie z założeniami analizy wdrożeniowej, Koszty migracji danych do systemu to koszty importu danych ze starego systemu, koszty walidacji danych, koszty dostosowania ich do potrzeb nowego systemu. Koszty importu danych do nowego systemu. Optymalizacja systemu polegać będzie na sprawdzeniu jego wydajności i dostrojeniu poszczególnych parametrów tak by cały system osiągnął maksymalną wydajność. Ilość: 18 Osobodni; dotyczy modułu opisanego w pkt 2 rozdziału Przedmiot Zamówienia 7) Zakup Szkolenia pracowników Celem szkoleń będzie przygotowanie pracowników do samodzielnego rozwiązywania problemów i realizacji codziennych procesów biznesowych. Każde szkolenie zakończy się uzyskaniem certyfikatu ukończenia przez jego użytkowników. Ilość: 18 Osobodni; dotyczy modułu opisanego w pkt 2 rozdziału Przedmiot Zamówienia 8) Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Moduł EDI, Modułu do wielojęzycznej internetowej obsługi zamówień od klientów B2C, Moułu do wielojęzycznej internetowej obsługi zamówień od klientów B2B, Moduł Płatności, wraz z usługą wytworzenia, instalacji, pierwszego uruchomienia, sprawdzenia, przetestowanie. Zakup wartości niematerialnych i prawnych Moduł EDI wraz z usługą wytworzenia, instalacji, pierwszego uruchomienia, sprawdzenia, przetestowania. Moduł EDI powinien umożliwiać elektroniczną wymianę co najmniej następujących dokumentów: faktury sprzedaży, faktury zakupu, zamówienia, potwierdzenia zamówień, PZ, WZ. Modułu do wielojęzycznej internetowej obsługi zamówień od klientów B2C wraz z usługą wytworzenia, instalacji, pierwszego uruchomienia, sprawdzenia, przetestowania obsługi zamówień od klientów internetowych B2C w tym klientów z mobilnych z Polski, Czech, Słowacji. Moduł powinien co najmniej posiadać możliwość zaawansowanego grupowania towarów, zaawansowanego przeszukiwania towarów, ułatwienia dla składających zamówienia wielopozycyjne, historię zamówień, wybór formy płatności, wybór wariantu, wybór koloru, pola wymagalne. Obsługa technologii Responsive Web Design (RWD). Modułu do wielojęzycznej internetowej obsługi zamówień od klientów B2B wraz z usługą wytworzenia, instalacji, pierwszego uruchomienia, sprawdzenia, przetestowania. Moduł do wielojęzycznej internetowej obsługi zamówień od klientów B2B odpowiada procesowi obsługi zamówień od klientów internetowych B2B w tym klientów z Polski, Czech, Słowacji Moduł powinien co najmniej posiadać możliwość zaawansowanego grupowania towarów, zaawansowanego przeszukiwania towarów, ułatwienia dla składających zamówienia wielopozycyjne, historię zamówień, wybór formy płatności, wybór wariantu, wybór koloru, pola wymagalne. Obsługa technologii Responsive Web Design (RWD). Moduł Płatności wraz z usługą instalacji, pierwszego uruchomienia, sprawdzenia, przetestowania. Moduł powinien umożliwiać komunikacje z wybranymi serwisami pośredniczącymi w przyjmowaniu płatności od klientów końcowych na terenie Polski, Słowacji i Czech. Moduł powinien transferować w obie strony wszystkie niezbędne dane umożliwiające identyfikację: klienta, zamówienia, wartości zamówienia, waluty rozliczenia. Ilość: 1 Komplet 9) Zakup usług konfiguracji, parametryzacji, skalowanie systemu migracja danych, optymalizacja modułów opisanych w pkt 8, zgodnie z opisem usług znajdującym się w pkt. 6. Ilość 18 Osobodni 10) Zakup Szkolenia pracowników dotyczących rozwiązań opisanych w pkt 8 zgodnie z opisem usług znajdującym się w pkt. 7. Ilość 18 osobodni.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie dostawy produktów i usług opisanych w niniejszym zamówieniu najpóźniej do 20.01.2019

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Dostawca pod groźbą kar umownych gwarantuje, że posiada wiedzę i profesjonalne doświadczenie w zakresie oferowanych usług i produktów oraz dostawca akceptuje precyzujące te kary stosowane zapisy w ewentualnej przyszłej Umowie z Zamawiającym

Potencjał techniczny

Dostawca pod groźbą kar umownych gwarantuje, że posiada odpowiedni potencjał techniczny do wywiązania się warunków dostawy wskazanych w ofercie oraz dostawca akceptuje precyzujące te kary stosowane zapisy w ewentualnej przyszłej Umowie z Zamawiającym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dostawca pod groźbą kar umownych gwarantuje, że dysponuje potencjałem finansowym niezbędnym do wywiązania się warunków dostawy wskazanych w ofercie oraz dostawca akceptuje precyzujące te kary stosowane zapisy w ewentualnej przyszłej Umowie z Zamawiającym.

Dodatkowe warunki

Dostawca pod groźbą kar umownych gwarantuje, że dostarczy produkty i usługi wskazane w ofercie najpóźniej do 20.01.2019 oraz dostawca akceptuje precyzujące te kary stosowane zapisy w ewentualnej przyszłej Umowie z Zamawiającym.

Dostawca akceptuje i zgadza się na etapowe rozliczanie dostaw produktów i usług objętych zamówieniem z zastrzeżeniem, że odbiór prac, usług, produktów dokonana zostanie przez Zamawiającego protokolarnie na zasadach określonych w Umowie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy i harmonogramu w:
- sytuacji pojawienia się warunków, które nie były do przewidzenia przez Zamawiającego i Dostawcę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 1. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym


…………………………………. …………………………..
Dane Wykonawcy (nazwa, adres,) Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym tj. KOWALSKA JOLANTA "BIUROHIT" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I SZKOLNYCH AGENCJA REKLAMY
Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli

Data i miejsce…………………………………………………
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej ………………………………

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób i kryteria oceny ofert zostaną przedstawione poniżej
• Wynikiem rozpatrzenia ofert może być status:
o odrzucenie oferty,
o zakwalifikowanie do porównania ofert
• Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu. Złożona oferta staje się własnością Zamawiającego.

W wyniku analizy wybrana zostanie oferta, która zdobędzie największą ilość punktów po zsumowaniu ilości punktów z kryteriów wskazanych poniżej:

Kryteria wyboru Znaczenie
Cena netto 70%
Okres Gwarancji 15%
Czas usunięcia błędu w okresie serwisowania (w godzinach) 15%

Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:
a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n1 = ----------------- x 100 x70%
C r
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n1 – ilość punktów przyznana ofercie

b) Punkty w ramach kryterium nr 2. :
1. 0 lat – 1 roku włącznie – 0 pkt.
2. Powyżej 1 roku do 2 lat włącznie – 5 pkt.
3. Powyżej 2 lat do 3 lat włącznie – 10 pkt.
4. Powyżej 3 lat -15 pkt

c) Punkty w ramach kryterium nr 3. :

Cz min
An3 = ----------------- x 100 x15%
Cz r

Cz min – liczba godzin minimalna w zbiorze
Cz r – liczba godzin oferty rozpatrywanej
A n3 - ilość punktów przyznana ofercie

Wykluczenia

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie spełniających, któregokolwiek z kryteriów wskazanych w zapytaniu w tym ofert nie spełniających kryteriów wymagań opisanych w rozdziale Opis Zamówienia i Dodatkowy Opis Zamówienia.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym oferentem w celu dopasowania warunków finansowych do kwot przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu.
• Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §.1 k.c.
• Zamawiającemu przysługuje w każdym momencie prawo unieważnienia przetargu i odstąpienia od postępowania ofertowego opisanego w zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny tego odstąpienia.
• Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, bez podania przyczyny.
• Ze względu na konieczność zapewnienia kompatybilności/ zgodności poszczególnych elementów oferty Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych oferty takie zostaną odrzucone.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie zwierających kompletu wymaganych oświadczeń.
• Z postępowania wykluczone są podmioty posiadające powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. W szczególności:
- podmioty uczestniczące w spółce jako wspólnik, spółki cywilnej lub osobowej
-osoby posiadające co najmniej 10% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie Zamawiającego.
- podmioty bądź osoby pełniące funkcje członka organu nadzorczego bądź zarządczego Zamawiającego
- osoby pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z właścicielami i współwłaścicielami przedsiębiorstwa Zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KOWALSKA JOLANTA "BIUROHIT" HURTOWNIA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I SZKOLNYCH AGENCJA REKLAMY NAZWA SKRÓCONA : "BIUROHIT" HURT.ART.BIUR

Adres

Budowlanych 6

43-430 Skoczów

śląskie , cieszyński

NIP

5481735596

Tytuł projektu

Rozwój firmy przez automatyzację i optymalizację procesów biznesowych w ramach wprowadzenia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnych kanałów dystrybucji B2B, B2C.

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-091B/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Szanowni Państwo niniejszym pragniemy poinformować, że w naszym postępowaniu ofertowym najwyższą ilość punktów otrzymała oferta: ANEGIS Ltd; 86-90 Paul Street; London EC2A 4NE; United Kingdom; Anegis.com opiewające na kwotę:850 400 zł netto. Oferta wpłynęła dn. 21.08.2018.
Liczba wyświetleń: 446