Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa licencji Power BI Pro Faculty oraz realizacja niezbędnych szkoleń wdrożeniowych

Data publikacji: 08.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-06-2018

Numer ogłoszenia

1117280

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 oraz wypełnić oświadczenie – załącznik nr 2.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: koszty związane z dostawą licencji Power BI Pro Faculty oraz koszt niezbędnych szkoleń wdrożeniowych
4. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/ osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: karolina.trzop@wsb.poznan.pl
lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkołą Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, pokój nr 21, w kopercie z opisem: „OFERTA – dostawa licencji Power BI Pro Faculty oraz przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych” w projekcie „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ –2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z020/17) do 18-06-2018 do godziny 15:00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
5. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
6. Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
7. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania poprzez upublicznienie na stronie w bazie konkurencyjności.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.
9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Karolina Trzop,
e-mail: karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania WSB w Poznaniu do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli okaże się, że faktyczny standard oferty nie jest zgodny z przedstawionymi w ofercie kryteriami oraz zasadniczo odbiega od standardów jakie oferuje uczestnikom Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

m.cwik@teb-akademia.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

m.cwik@teb-akademia.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie „Dostawy licencji Power BI Pro Faculty oraz realizacji niezbędnych szkoleń wdrożeniowych” w ramach projektu: „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z020/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r, Podrozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup licencji umożliwiającej dokonywanie analizy zarządczej-biznesowej, tworzenia raportów i pulpitów managerskich dla pracowników kluczowych procesów w uczelni na 3 Wydziałach w celu pełniejszego zarządzania tokiem studiów prowadzonych na poszczególnych Wydziałach.

Przedmiot zamówienia

1/ Dostawa 55 sztuk 12-miesięcznych licencji Power BI Pro Faculty każdego roku przez 4 lata tj. 2018, 2019, 2020, 2021, wraz z rocznym wsparciem technicznym świadczonym w języku polskim przez podmiot do tego upoważniony na terenie Polski - realne zarządzanie licencjami za pomocą systemu raportowania wspieranego przez Microsoft.

2/ Usługa przeprowadzenie niezbędnych szkoleń wdrożeniowych – minimum 10-dni konsultacji wdrożeniowo-szkoleniowych on-site świadczonych przez dostawcę licencji.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: od 25-06-2018 do 24-06-2022
Dostawa licencji do 14 dni roboczych od podpisania umowy.
Konsultacje wdrożeniowo-szkoleniowe do 360 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Kryterium dostępu:
1. Oferta musi być przedstawiona na załączonym do zapytania wzorze formularza.
2. Cena zawarta w ofercie ma być przedstawiona w ostatecznej wysokości, w PLN.
3. Szkolenia przeprowadzi dostawca licencji.
4. Zamawiający wymaga udzielenia licencji na oprogramowanie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją Umowy i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
6. Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne oprogramowania.
7. Na dostarczony Przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy każdego roku trwania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1/ Załącznik nr 1- Formularz oferty
2/ Załącznik nr 2- Oświadczenie wykonawcy

Zamówienia uzupełniające

Możliwość realizacji dodatkowych dostaw w kolejnych latach (2019, 2020, 2021) nieobjętych zamówieniem podstawowym o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt). Przyznane punkty zostaną zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia tym Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
- W pierwszej kolejności spełnienie kryteriów dostępu (spełnia=1/nie spełnia=0)
- W drugiej kolejności:
a) Cena usługi brutto 100%

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone dla każdej z ofert wg wzoru:
(C min : C b) x 100 = liczba punktów
gdzie: C min – cena oferty minimalnej, C b – cena oferty badanej
Wykonawca za kryterium „Cena” może uzyskać maksymalnie 100 punktów

1. Złożone oferty mogą podlegać negocjacjom (via e-mail).
2. Zamawiający może w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Euvic Services Sp. z o.o.; Ul. Przewozowa 32; Gliwice - 18-06-2018
-1 szt. licencji: 96,00 zł
-Realizacja szkoleń: 15000,00 zł.
Liczba wyświetleń: 271