Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa maszyny do druku natryskowego (natryskiwarka/ploter) z możliwością zadruku sześcioma kolorami i bielą

Data publikacji: 07.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-07-2018

Numer ogłoszenia

1117030

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: beata@bmt.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: zamawiającego ul.
Gustawa Eiffel’a 4 , 44-100 Gliwice,
1. Składana oferta powinna:
• być złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
• zawierać cenę netto, brutto
• zawierać datę sporządzenia,
• zawierać termin ważności oferty,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
• zawierać specyfikację techniczną oraz warunki gwarancji i serwisowania
• zawierać inne informacje, które są niezbędne do dokonania oceny oferty zgodnie z opisanymi kryteriami.
• zawierać oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę jednak przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem telefonicznym lub email lub fax.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

beata@bmt.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Kaczmarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 775 35 55

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport i instalacja fabrycznie nowej maszyny do druku natryskowego (natryskiwarka/ploter) z możliwością zadruku sześcioma kolorami i bielą

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup maszyny do druku natryskowego (natryskiwarka/ploter) z możliwością zadruku sześcioma kolorami i bielą w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii druku natryskowego cienką warstwą”

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zmówienia jest: dostawa, transport i instalacja fabrycznie nowej maszyny do druku natryskowego (natryskiwarka/ploter) z możliwością zadruku sześcioma kolorami i bielą
2. Pożądane parametry techniczne:
- stosowanie głowic piezoelektrycznych do natryskiwania,
- stosowanie stężonych specjalnych farb fotoutwardzanych za pomocą lamp LED,
Materiały sztywne:
-wymiary: min 3,2 m i szerokości min 2,69 m
-Grubość od 1 do 50 mm
Materiały giętkie:
-Szerokość: min 2,05 m
-Grubość do 3 mm
Wydajność maszyny: do 206m2/h,
Głowice drukujące Piezoelektryczne
Atramenty: CMYKLcLm Biel (12 głowic + biały)
Jakość: rozdzielczość do 1000 x 1200 dpi
Możliwość druku roll-to-roll min 2,05m
Interfejs użytkowania z szeroką funkcjonalnością: min. obracanie, przycinanie, zapisywanie parametrów wydruków
Oprogramowanie sterujące
Możliwość druku na różnorodnych materiałach w tym materiałach wrażliwych wydrukuje: banery, plakaty, oznakowania (drogowe, informacje przemysłowe), POP, grafiki
wystawiennicze, aplikacje podświetlane backlit i frontlit, etykiety samoprzylepne, DVD, drewno, reprodukcje dzieł sztuki, personalizowane gadżety (podkładki pod myszkę
itp.), dekoracje do wnętrz, na zewnątrz.
Oferowana cena musi zawierać:
- koszty transportu do miejsca przeznaczenia;
- odprawy celno-importowe;
- montaż urządzenia w siedzibie zamawiającego;
- rozruch oraz szkolenie personelu;
- przeglądy serwisowe w okresie gwarancji.
Dostawca może zaproponować realizację dostawy o lepszych parametrach technicznych niż zaprezentowane, a parametry należy traktować jako minimalne.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe

Kod CPV

42991200-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny drukarskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania.
2. Weryfikacja oferentów w zakresie wykluczeń dokonywana będzie na podstawie oświadczenia składanego wraz ofertą.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
a) rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą,
b) niewywiązywania się oferenta z obowiązków wynikających z umowy.
c) W ramach zamówienia możliwa będzie zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności za zgodą obu stron

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym oraz złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z ubiegania się o zamówienie, do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną urządzenia.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
o Cena – waga 100%
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
o Cena
Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:
P = Cmin / Cbo x 100
Gdzie: P – Liczba punktów przyznanych badanej ofercie
Cmin – najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach
Cbo – cena badanej oferty

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
1. Ocena formalna ofert polegać będzie na weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków opisanych w niniejszym zapytaniu dotyczących kwalifikowania się oferenta oraz
oferty tj.
a. czy oferent nie jest wykluczony z możliwości składania ofert?
b. czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania?
c. czy oferta została złożona w określonym terminie oraz w sposób określony w zapytaniu?
d. Czy złożona oferta zawiera informacje niezbędne do dokonania oceny punktowej?
e. czy parametry techniczne są zgodne z wymaganiami zamawiającego?
2. Każdej ofercie spełniającej kryteria formalne przyznane zostaną punkty zgodnie z wzorem określonym w niniejszym zapytaniu
3. Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów
4. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.
8. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert

Wykluczenia

1. „W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"BMT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Gustawa Eiffel'a 4

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

NIP

6450013141

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii druku natryskowego cienka warstwą

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-0146/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Agfa NV (Spólka Akcyjna) Oddział w Polsce
ul. Jutrzenki 137 A ,
02-231 Warszawa
data wpłynięcia oferty: 19.07.2018r.
cena: 333 700,00 euro
Liczba wyświetleń: 152