Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.06.2018 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych z księgowości przez trenerów/przez zapewnionych trenerów (oferty na realizację poszczególnych zadań wskazanych w zapytaniu ofertowym) w ramach realizacji projektu pn. „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych nr umowy o dofinansowanie RPPK.09.05.00-18-0053/17-00 zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności

Data publikacji: 07.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-06-2018

Numer ogłoszenia

1117021

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 09.06.2018 roku do opublikowanego Zapytania Ofertowego Zamawiający wprowadził zmiany w następujących częściach Zapytania:
- pkt. III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,
- pkt. V. Termin składania i otwarcia ofert,
- Załącznik Nr 1 – Wzór Formularza ofertowego
Zakres wprowadzonych zmian: rozszerzenie grupy potencjalnych Wykonawców zamówienia o trenerów (Wykonawców) i/lub anonsowanych trenerów posiadających akredytację trenerską równoważną do akredytacji trenerskiej VCC, możliwość realizacji szkoleń w standardzie równoważnym do standardu VCC.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 18.06. 2018 r. do godz. 9.00 w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów poprzez:

a. nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy, w tytule wpisując, że „Oferta dotyczy projektu „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” – przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego z zakresu księgowości”

lub

b. przesłać pocztą e-mail na następujący adres: r.zmuda@abakus-konsulting.pl w formie skanu zawierającego oryginalny podpis, wpisując w treści wiadomości: „Oferta dotyczy projektu „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” – przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego z zakresu księgowości”.

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3) W przypadku składania ofert w formie pisemnej wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu.

4) Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel 608 331 280.

5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2018 r. o godzinie 13.00, w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów.

6) W przypadku złożenia oferty w formie skanu przesłanego mailem, oryginalną wersję papierową należy złożyć/ przesłać do Zamawiającego w terminie do 2 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.zmuda@abakus-konsulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Szkolenia/kursu: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), składającego się z 4 zadań w wymiarze:
a. Zadanie 1. Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), w wymiarze: po 80 godzin dydaktycznych dla 3 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
b. Zadanie 2. Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), w wymiarze: po 80 godzin dydaktycznych dla 3 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
c. Zadanie 3. Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), w wymiarze: po 80 godzin dydaktycznych dla 3 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
d. Zadanie 4. Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), w wymiarze: po 80 godzin dydaktycznych dla 3 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
2. Szkolenia/kursu: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), składającego się z 3 zadań w wymiarze:
a. Zadanie 1. Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), w wymiarze: po 170 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
b. Zadanie 2. Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), w wymiarze: po 170 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
c. Zadanie 3. Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), w wymiarze: po 170 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
3. Szkolenia/kursu: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101), składającego się z 3 zadań w wymiarze:
a. Zadanie 1. Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101), w wymiarze: 200 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 15 osób – 1 trener.
b. Zadanie 2. Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101), w wymiarze: 200 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 15 osób – 1 trener.
c. Zadanie 3. Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101), w wymiarze: 200 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 15 osób – 1 trener.

1) Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):

a. 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
b. 80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego
c. 80500000-9 – usługi szkoleniowe

2) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych z księgowości przez trenerów/przeprowadzenie szkoleń/kursów przez zapewnionych trenerów:

a. Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301),
b. Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103),
c. Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101),
zakończonych egzaminem zawodowym prowadzonym przez niezależny podmiot, umożliwiającym obiektywne i wiarygodne potwierdzenie efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji) nabytych w procesie kształcenia. Szkolenia/kursy realizowane będą zgodnie z określonym programem.

3) Szkolenia będą realizowane na terenie województwa podkarpackiego: w Rzeszowie lub innym mieście na terenie województwa podkarpackiego dogodnym lokalizacyjnie dla większości Uczestników szkoleń/kursów. Zajęcia prowadzone będą w wymiarze dziennym od poniedziałku do piątku po min. 4 godzin oraz 1 spotkanie w weekendy w wymiarze min. 8 godzin, na podstawie preferencji Uczestników Projektu, w godzinach porannych, popołudniowych lub wieczornych – wg preferencji Uczestników Projektu wynikających np. ze statusu zawodowego, zobowiązań rodzinnych.
4) Wybrany Wykonawca na realizację zadania opisanego w zapytaniu ofertowym zobowiązany będzie do przygotowania prezentacji szkolenia w programie PowerPoint, na które składa ofertę, a także materiałów szkoleniowych adekwatnych do zakresu programowego realizowanego kursu. Prezentacja szkolenia powinna być przekazana Zamawiającemu na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji usług na płycie CD/DVD lub pendrive. Materiały szkoleniowe w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD lub pendrive powinny być przekazane Zamawiającemu na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji usług.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkolenia/kursu zawodowego jest nabycie umiejętności zawodowych w zakresie prowadzenia księgowości oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowej w zawodzie Księgowy, potwierdzonej wydaniem rozpoznawanego w branży certyfikatu.

Celem szkolenia/kursu zawodowego jest nabycie umiejętności zawodowych w zawodzie Specjalista ds. rachunkowości oraz uzyskanie ww. kwalifikacji zawodowej potwierdzonej wydaniem rozpoznawalnego w branży certyfikatu.

Celem szkolenia/kursu jest nabycie umiejętności zawodowych w zakresie zawodu Głównego księgowego oraz uzyskanie ww. kwalifikacji zawodowej potwierdzonej wydaniem rozpoznawalnego w branży certyfikatu.

Przedmiot zamówienia

Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), składa się z 4 zadań w wymiarze:


a. Zadanie 1. Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), w wymiarze: po 80 godzin dydaktycznych dla 3 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – w ramach tego zadania Zamawiający zaangażuje 1 trenera.

b. Zadanie 2. Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), w wymiarze: po 80 godzin dydaktycznych dla 3 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – w ramach tego zadania Zamawiający zaangażuje 1 trenera.

c. Zadanie 3. Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), w wymiarze: po 80 godzin dydaktycznych dla 3 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – w ramach tego zadania Zamawiający zaangażuje 1 trenera.

d. Zadanie 4. Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), w wymiarze: po 80 godzin dydaktycznych dla 3 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – w ramach tego zadania Zamawiający zaangażuje 1 trenera.

Łącznie do przeprowadzenia ww. szkolenia/kursu dla 12 grup szkoleniowych zostanie zaangażowanych 4 trenerów.

Wymiar godzinowy jednego szkolenia/kursu dla 1 grupy szkoleniowej:

a. Liczba godzin: 80 godzin dydaktycznych (45 minut).
b. Liczba osób w grupie: 15 osób.
c. Planowany czas realizacji szkolenia dla 1 grupy szkoleniowej: ok. 7 tygodni.
d. Termin realizacji: w przedziale czasowym od czerwca 2018 r. do kwietnia 2019 r.Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), składa się z 3 zadań w wymiarze:

a. Zadanie 1. Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), w wymiarze: po 170 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – w ramach tego zadania Zamawiający zaangażuje 1 trenera.
b. Zadanie 2. Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), w wymiarze: po 170 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – w ramach tego zadania Zamawiający zaangażuje 1 trenera.
c. Zadanie 3. Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), w wymiarze: po 170 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – w ramach tego zadania Zamawiający zaangażuje 1 trenera.
Łącznie do przeprowadzenia ww. szkolenia/kursu dla 6 grup szkoleniowych zostanie zaangażowanych 3 trenerów.

Wymiar godzinowy jednego szkolenia/kursu dla 1 grupy szkoleniowej:

a. Liczba godzin: 170 godzin dydaktycznych (45 minut).
b. Liczba osób w grupie: 15 osób.
c. Planowany czas realizacji szkolenia dla 1 grupy szkoleniowej: ok. 14 tygodni.
d. Termin realizacji: w przedziale czasowym od czerwca 2018 r. do kwietnia 2019 r.


Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101), składa się z 3 zadań w wymiarze:

a. Zadanie 1. Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101), w wymiarze: 200 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 15 osób – w ramach tego zadania Zamawiający zaangażuje 1 trenera.
b. Zadanie 2. Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101), w wymiarze: 200 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 15 osób – w ramach tego zadania Zamawiający zaangażuje 1 trenera.
c. Zadanie 3. Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101), w wymiarze: 200 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 15 osób – w ramach tego zadania Zamawiający zaangażuje 1 trenera.
Łącznie do przeprowadzenia ww. szkolenia/kursu dla 3 grup szkoleniowych zostanie zaangażowanych 3 trenerów.

Wymiar godzinowy jednego szkolenia/kursu dla 1 grupy szkoleniowej:

a. Liczba godzin: 200 godzin dydaktycznych (45 minut).
b. Liczba osób w grupie: 15 osób.
c. Planowany czas realizacji szkolenia dla 1 grupy szkoleniowej: ok. 17 tygodni.
d. Termin realizacji: w przedziale czasowym od czerwca 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Wykonawcy składający ofertę na realizację poszczególnych zadań w ramach szkoleń/kursów określonych w zapytaniu ofertowym będą realizować zamówienie w przedziale czasowym od czerwca 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
- trener (Wykonawca) lub trener anonsowany przez Wykonawcę posiada wykształcenie wyższe umożliwiające przeprowadzenie szkolenia stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego, oraz
- trener (Wykonawca) lub trener anonsowany przez Wykonawcę posiada doświadczenie zawodowe minimum 3 lata umożliwiające przeprowadzenie szkolenia stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego, oraz
- trener (Wykonawca) lub trener anonsowany przez Wykonawcę posiada akredytację trenerską do prowadzenia szkoleń w standardzie VCC lub równoważną w zakresie tematyki szkolenia na które składa ofertę lub tematyce pokrewnej (szkolenia z branży księgowości i/lub rachunkowości).

Zamawiający określa zakres równoważności dla akredytacji trenerskiej do prowadzenia szkoleń w standardzie VCC – Vocational Competence Certificate (dalej VCC) wg. opisu zawartego na stronie Fundacji VCC - http://vccsystem.eu/akademia-edukacyjna/trener-vcc/ wraz z zakresem akredytacji Trenerów w zakresie szkoleń o tematyce pokrewnej do szkoleń opisanych w przedmiocie zamówienia. Ponadto Zamawiający uzna wskazaną przez trenera (Wykonawcę) lub trenera anonsowanego przez Wykonawcę akredytację za równoważą jeżeli realizowany w ramach wskazanej akredytacji j proces uzyskiwania kwalifikacji w metodologii, standardach realizacji procesu kształcenia i efekcie końcowym (egzamin, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji wdrażanym w Polsce) będzie nie niższy niż standard VCC.
W szczególności spełniający łącznie następujące cechy:
1. ustalone standardy dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się;
2. w procesie nabywania kwalifikacji zapewniona jest rozdzielność szkolenia, walidacji i certyfikacji;
3. proces walidacji sprawdzający czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte; walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja prowadzona jest w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację); walidacja jest dwuetapowa: obejmuje egzamin teoretyczny i praktyczny,
4. proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte; certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji powinien być rozpoznawalny i uznawany w danym środowisku, sektorze lub branży; certyfikat wydawany jest przez instytucję, która istnieje na rynku nie krócej niż 3 lata,
5. certyfikat wydawany jest przez instytucję, która posiada system wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości, certyfikat zawiera m.in. informacje: imię i nazwisko posiadacza certyfikatu, nazwa kwalifikacji, numer identyfikujący wydany certyfikat, data wydania certyfikatu, wykaz efektów uczenia się, wynik walidacji
6. instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych.

Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie na podstawie informacji przedstawionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Doświadczenie trenera oraz stosownych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty opatrzonych klauzulą za zgodność z oryginałem potwierdzających posiadane wykształcenie przez trenera (np. dyplomy). Spełnienie warunku posiadania przez trenera (Wykonawcę) lub trenera anonsowanego przez Wykonawcę akredytacji trenerskiej do prowadzenia szkoleń w standardzie VCC lub równoważnym w zakresie tematyki szkolenia, na które składa ofertę lub tematyce pokrewnej (szkolenia z branży księgowości i/lub rachunkowości) weryfikowane będzie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego akredytację trenerską VCC lub równoważną do przeprowadzenia szkoleń w standardzie VCC lub równoważnym, przez wybranego w niniejszym postępowaniu Wykonawcę. Trener (wykonawca) lub trener anonsowany przez Wykonawcę przedstawia ww. dokument akredytacji trenerskiej przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, na które składał ofertę w terminie określonym przez zamawiającego i na jego żądanie. Brak przedstawienia dokumentu akredytacji trenerskiej do przeprowadzenia szkoleń w standardzie VCC lub równoważnym w zakresie tematyki szkolenia, na które składa ofertę lub tematyce pokrewnej (szkolenia z branży księgowości i/lub rachunkowości) w terminie przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą będzie skutkował odstąpieniem Zamawiającego od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Z tytułu odstąpienia od podpisania umowy z powodu ww. okoliczności Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Uwaga: Obowiązek wykazania równoważności akredytacji trenerskiej do przeprowadzenia szkoleń leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność akredytacji trenerskiej do przeprowadzenia szkoleń do akredytacji w standardzie VCC.

Potencjał techniczny

12) Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający w wyniku przeprowadzenia ww. postępowania ofertowego zaangażuje do każdego ze szkoleń/kursów: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101), wymaganą zapytaniem ofertowym liczbę trenerów powierzając każdemu z nich realizację zadania na które w ramach tych szkoleń złożona została oferta przez Wykonawcę (Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). Wykonawcy mogą składać ofertę:

- na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4 – w ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301),
- na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3 – w ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103),
- na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3 – w ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101).
Zamawiający informuje, że na każde z ww. zadań zaangażuje 1 trenera, co wyklucza możliwość składania ofert na dwa lub więcej zadań przez jedną i tą samą osobę. Szkolenia i poszczególne zadania mogą być realizowane równolegle w tym samym czasie, Wykonawca szkoleń/kursów musi zapewnić pełną dyspozycyjność pozwalającą na ich płyną realizację.
Zamawiający z uwagi na specyfikę projektu, postęp rzeczowy, konieczność zintensyfikowania działań projektowych a także długość poszczególnych edycji szkoleń zakłada realizację ww. szkoleń przez łącznie 10 trenerów.

Dodatkowe warunki

1) Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami – na realizację każdego z zadań dotyczących szkoleń/kursów zawodowych na które składana jest oferta, znajdą się zapisy:

a. Przewidujące karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem szkolenia/kursu zawodowego.
b. Przewidujące karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług na podstawie zawartej umowy.
c. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
d. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

1) Wadium:
a. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usługi – zadania dotyczącego szkolenia/kursów zawodowych na które składana jest oferta, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium. Zamawiający uzna wadium za skuteczne, tylko wówczas gdy właściwa kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina składania ofert).
b. Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości:
- 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) dla każdej z części zamówienia na którą złożona jest oferta tj. na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4 – w ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301),
- 1100,00 zł ( słownie: tysiąc sto złotych 00/100) dla każdej z części zamówienia na którą złożona jest oferta tj. na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3 – w ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103),
- 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) dla każdej z części zamówienia na którą złożona jest oferta tj. na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3 – w ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101).
c. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 90 8642 1126 2012 1139 6664 0001 prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium – przeprowadzenie szkolenia/kursu z zakresu księgowości”.
d. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium.
e. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy na realizację usługi, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
f. W przypadku wyłonienia wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą.
g. Zamawiający zwraca wniesione wadium wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty/ofert najkorzystniejszej/ych lub unieważnieniu postępowania.
h. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

a. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza ponadto zobowiązany będzie do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o realizację przedmiotowego zamówienia tj. realizację przedmiotowego zadania na które składana jest oferta, na cały okres realizacji zawartej umowy, w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, zmiany miejsca realizacji szkoleń,
c. ostatecznej ilości godzin szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta,
d. ostatecznej ilości Uczestników Projektu objętych szkoleniem na które składana jest oferta,
e. ostatecznej ilości grup szkoleniowych objętych szkoleniem na które składa jest oferta,
f. zmiany terminu płatności,
g. zmiany organizacyjnej w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy (trenera) pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

a. Oświadczenie własne wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie własne wykonawcy w formie zestawienia potwierdzającego min. 3 lata doświadczenia zawodowego trenera umożliwiającego przeprowadzenie szkolenia stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego, na które składana jest oferta, według wzoru zestawiania stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
c. Stosowne dokumenty załączone przez Wykonawcę do oferty opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem potwierdzające posiadane przez trenera wykształcenie (np. dyplomy).
d. Dla celów potwierdzenie spełnienia kryterium „Doświadczenie trenera” -dokumenty potwierdzające posiadanie przez trenera (Wykonawca) lub trenera anonsowanego przez Wykonawcę doświadczenia trenerskiego wykazanego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług) potwierdzające wskazane w wykazie doświadczenie trenerskie.
e. CV trenera.
f. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
g. Pisemne oświadczenie pochodzące od trenera potwierdzające jego gotowość, dyspozycyjność i udział w realizacji zamówienia na które składana jest oferta.
h. Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale
i. Kopię potwierdzenia przelewu wpłaty wadium.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Poniższe kryteria obowiązują dla każdego z zadań, na które składana jest oferta, tj. zadania 1, zadania 2, zadania 3, zadania 4 – w ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3 – w ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), na zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3 – w ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101).

1) Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym, złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, niewykluczonych z udziału w postępowaniu, którzy złożyli oferty w terminie, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Kryterium Nr 1
Cena brutto godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej – waga 90 %

Kryterium Nr 2
Doświadczenie trenera – waga 10 %

Zamawiający w kryterium Nr 1 „Cena brutto 1 godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej” będzie oceniał oferty zamówienia przyznając punkty wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto 1 godziny szkoleniowej (45 minut)
dla jednej grupy szkoleniowej
--------------------------------------------------------------------------------------------------- x 90 = liczba pkt.
Cena brutto badanej oferty 1 godziny szkoleniowej
(45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium „Cena brutto 1 godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej” wynosi 90.

Deklarację co do kryterium „Ceny brutto godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej” Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym.


Zamawiający w kryterium Nr 2 „Doświadczenie trenera”, będzie oceniał oferty przyznając punkty wg następujących zasad:

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 10 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń z branży księgowości i/lub rachunkowości. w wymiarze od 101 do 400 godzin uzyska dodatkowo 5 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń z branży księgowości i/lub rachunkowości w wymiarze od 401 do 800 godzin uzyska dodatkowo 10 punktów.

0 punktów w ramach kryterium „Doświadczenie trenera” otrzyma Wykonawca, który nie przedstawi doświadczenia trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkoleń w wymiarze min. 100 godzin.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium „Doświadczenie trenera” wynosi 10 pkt.

Deklarację co do kryterium „Doświadczenie trenera” Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym oraz w załączniku nr 2 – Doświadczenie trenera załączając stosowne dokumenty potwierdzające ww. doświadczenie.

2) Punkty uzyskane przez ofertę złożoną na poszczególną realizację zadań określonych w ramach szkoleń/kursów zawodowych wymienionych w zapytaniu ofertowym, w ocenie oferty w kryterium I „Cena brutto godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej” oraz kryterium II „Doświadczenie trenera” zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty w zadaniu na które Wykonawca złożył ofertę.

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i która została uznana za najkorzystniejszą uzyskując najwyższą liczbę punktów, w zadaniu, na które dany Wykonawca składał ofertę.

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiający rozumie wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0053/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Złożona oferta została wycofana.
Liczba wyświetleń: 618