Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług poradnictwa zawodowego, prawnego i psychologicznego.

Data publikacji: 07.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-06-2018

Numer ogłoszenia

1116950

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu godz.10:00,
FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego.
Oferta złożona elektronicznie, w przypadku jej wyboru jako najkorzystniejszej winna zostać dostarczona w
formie oryginału.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.fundacja.pir@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kwiecień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa zawodowego, prawnego i psychologicznego.
Działanie adresowane jest dla osób i rodzin, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej, zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Część 1. Prawnik (poradnictwo prawne) – umowa zlecenie na okres: 01.06.2018 – 31.05.2020; ilość godzin w
projekcie: ok. 534.
1.1. Zakres usługi – poradnictwa prawnego obejmuje:, Świadczenie usług poradnictwa i wsparcia
prawnego. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia poradnictwa prawnego, indywidualnego
zgodnie z zakresem wskazanym w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1769) rozumianego jako udzielanie informacji o obowiązujących
przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw
lokatorów.
CPV: 79100000-5- Usługi prawnicze
Część 2. Psycholog (poradnictwo psychologiczne) – umowa zlecenie na okres: 01.06.2018 – 31.05.2020; ilość
godzin w projekcie: ok. 1330.
2.1. Zakres usługi – wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego:
a) diagnoza barier psychologicznych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
b) Wsparcie motywacyjne ,w jego zakres wchodzi m.in.:
- złagodzenie barier utrudniających realizację poszczególnych form wsparcia w projekcie,
- wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły,
- budowa i wzmocnienie motywacji do aktywnego udziału w Projekcie,
- koncentracja na zmianie i celu, pobudzenie wzrostu zaangażowania w rozwój edukacyjno-zawodowy
CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
Część 3. Doradca zawodowy – umowa zlecenie na okres: 01.06.2018 – 31.05.2020, ; ilość godzin w projekcie:
ok. 228.
3.1. Zakres usługi – poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jako proces, w którym doradca
zawodowy i uczestnik projektu (dalej UP) wspólnie pracują nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez
UP decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. W
ramach poradnictwa zawodowego powinny znaleźć się nast. komponenty:
(a) Wywiad– ma na celu zebranie i przeanalizowanie informacji przez doradcę oraz określenie wraz z UP
problemu do rozwiązania i wyznaczeniu planu działania. Doradca wraz z UP dokonują przeglądu wykształcenia,
przebytych szkoleń, doświadczeń zawodowych, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości
fizycznych.
(b) Badania testowe– obejmują zastosowanie różnych narzędzi standaryzowanych mających na celu
zdiagnozowanie oraz określenie indywidualnych predyspozycji/preferencji UP oraz jego możliwości związanych
np. ze zmianą czy podnoszeniem kwalifikacji, zmianą lub wyborem zawodu lub podjęciem pracy.
CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa wzór umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Krzelów, Jędrzejów,Sędziszów,Słupia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców świadczących usługi poradnictwa zawodowego, prawnego i psychologicznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa zawodowego, prawnego i psychologicznego.
Działanie adresowane jest dla osób i rodzin, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Część 1. Prawnik (poradnictwo prawne) – umowa zlecenie, ilość godzin w projekcie: ok. 534.
1.1. Zakres usługi – poradnictwa prawnego obejmuje:, Świadczenie usług poradnictwa i wsparcia prawnego. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia poradnictwa prawnego, indywidualnego rozumianego jako udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw
lokatorów.
Część 2. Psycholog (poradnictwo psychologiczne) – umowa zlecenie; ilość godzin w projekcie: ok. 1330.
2.1. Zakres usługi – wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego:
a) diagnoza barier psychologicznych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
b) Wsparcie motywacyjne

Część 3. Doradca zawodowy – umowa zlecenie ; ilość godzin w projekcie:ok. 228.
3.1. Zakres usługi – poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jako proces, w którym doradca
zawodowy i uczestnik projektu (dalej UP) wspólnie pracują nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez
UP decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy. W
ramach poradnictwa zawodowego powinny znaleźć się nast. komponenty:
(a) Wywiad– ma na celu zebranie i przeanalizowanie informacji przez doradcę oraz określenie wraz z UP
problemu do rozwiązania i wyznaczeniu planu działania. Doradca wraz z UP dokonują przeglądu wykształcenia,
przebytych szkoleń, doświadczeń zawodowych, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości
fizycznych.
(b) Badania testowe– obejmują zastosowanie różnych narzędzi standaryzowanych mających na celu
zdiagnozowanie oraz określenie indywidualnych predyspozycji/preferencji UP oraz jego możliwości związanych
np. ze zmianą czy podnoszeniem kwalifikacji, zmianą lub wyborem zawodu lub podjęciem pracy.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa wzór umowy.
Wykonawca każdej w/w usługi zobowiązany jest do:
1) osobistego świadczenia usługi; Wykonawca może upoważnić wskazaną przez siebie osobę do
zastępstwa w realizacji niniejszej umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego;
2) wykonywania usługi terminowo oraz z należytą starannością,
3) informowania koordynatora, działającego w imieniu Zamawiającego o wszelkich trudnościach
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
4) prowadzenia dokumentacji – wg wzoru uzgodnionego z zamawiającym
5) ewidencjonowania czasu pracy - miesięczna karta pracy
6) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 poz. 1000), - ochrony danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z
wykonywaniem przedmiotu umowy;
7) niezwłocznego udostępniania dokumentacji z zakresu realizacji umowy na każde żądanie
uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego lub organowi kontrolującemu;
8) Wykonawca wykonuje usługi zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez
Zamawiającego, który wskazuje uczestników oraz miejsce wykonania usługi. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu i miejsca wykonania usługi.
Ilość godzin obejmuje godziny zegarowe. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020. Termin
wykonania zamówienia: do 31.05.2020r
Usługa realizowana będzie w formie dyżurów w DDP Arkadia w Krzelowie, MGOPS w Sędziszowie, GOPS w
Słupi oraz w PCPR w Jędrzejowie.
Łączne zaangażowanie zawodowe osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
79100000-5- Usługi prawnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Psycholog:
DDP 40h/m-c x 21m-cy (01.09.2018-31.05.2020)
PCPR 2x2h/rodzinęx7rodzin w okresie rekrutacji (01.11.2018-31.12.2018) oraz 4h/m-c x 6m-cy (01.01.2019-
30.06.2019);
MGOPS 4x3h/m-c x 24m-ce (01.06.2018-31.05.2020) + 2h w okresie rekrutacji (01.06.2018-01.09.2018)+ 2
warsztaty x 3h w 2018, 2019;
GOPS 2x3h/m-c x 24m-ce (01.06.2018-31.05.2020)
Prawnik:
DDP 10h/m-c x 21m-cy (01.09.2018-31.05.2020);
PCPR 4h/m-c x 6m-cy (01.01.2019-30.06.2019);
MGOPS 2x3h/m-c x 24m-ce (01.06.2018-31.05.2020)=144h + 4x3h warsztatów-1 w 2018, 2 w 2019 i 1 w 2020;
GOPS 2x3h/m-c x 24m-ce (01.06.2018-31.05.2020).
Doradca zawodowy:
MOPS 2x3h/m-c x 24m-ce (01.06.2018-31.05.2020) + 2h w okresie rekrutacji (01.06.2018-01.09.2018);
PCPR 2h x 5os (01.01.2019-30.06.2019),
GOPS 1x3h/m-c x 24m-ce (01.06.2018-31.05.2020)
Termin realizacji może ulec zmianie.
Harmonogramy spotkań będą ustalane indywidualnie z Wykonawcą
W przypadku niewykorzystania maksymalnej liczby godzin Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek
roszczenia finansowe wobec Zamawiającego,

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz
szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem
zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej;
komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu
zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
10. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
11. O realizacje zamówienia każdej części zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, które:
1. dysponują personelem o niżej określonych kwalifikacjach:
a. wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie kierunkowe lub ukończone studia
podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu zawodowego
b. znajomość problematyki rynku pracy
c. wiedza z zakresu oferowanego poradnictwa
d. posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady oferowanego poradnictwa
e. znajomość obowiązujących procedur administracyjnych
f. min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług
oferowanego doradztwa, w tym 12 miesięczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Przez „min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 24 miesięczne
zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych w zakresie poradnictwa w przeciągu ostatnich 5 lat.
12. nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
im zawieszona ani ograniczona;
13. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
14. osoby posiadające uprawnienia do wykonywania pracy i zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polski,
posługujące się biegle językiem polskim;
15. posiadają pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
16. nie byli karani za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwa skarbowe;
Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie
warunków.

Warunki zmiany umowy

określa wzór umowy m.in.:
Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności
instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie
przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących
Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub
Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie
jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie,
c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron.
Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiającego;
2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego
w niniejszej umowie;
3) na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały
ocenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

wypełniony ,podpisany druk oferty
oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych
wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza:
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały
zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób
które spełniają warunek pkt. 1, 2 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.).
Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) Ksero dyplomu potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz
b) Stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej
potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia zawodowego, w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia w
okresie 5 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamówienia uzupełniające

zamawiający nie przewiduje udzielenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena 70 %
2. Klauzule społeczne 10 %
3. Doświadczenie zawodowe 20 %
W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:
Kc = (C min / C x) * 70 pkt * 100%
gdzie:
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.
Liczba punktów (maksymalnie–10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „klauzule społeczne”(Ks)
zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10pkt w przypadku spełnienia niniejszego
kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała w/w kryterium otrzyma 0pkt.
W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
(Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.)
2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem
pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011
nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa,
iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią
osoby bezrobotne
3. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi
należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
4. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta
została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w
wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.
5. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały
zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób
które spełniają warunek pkt. 1, 2 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.).
Kryterium „doświadczenie zawodowe” (Kd): Liczba punktów (maksymalnie–20 pkt), którą można uzyskać w
ramach kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:
 min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług oferowanego
doradztwa, w tym 12 miesięczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 0pkt
 min. 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług oferowanego
doradztwa, w tym 12 miesięczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 10pkt
 min. 4-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług oferowanego
doradztwa, w tym 12 miesięczne na rzecz osób z niepełnosprawnościami -20pkt
Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) Ksero dyplomu potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz
b) Stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej
potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia zawodowego, w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia w
okresie 5 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Weryfikacji wstępnej kryterium Ks i Kd Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy
W przypadku nie załączania oświadczania dotyczącego spełniania kryterium klauzul społecznych- Zamawiający
przyzna 0pkt
W przypadku nie wykreślenia w ofercie niedotyczących informacji - posiadanego doświadczenia- Zamawiający
przyzna 0pkt
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie , wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty do złożenia ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu oraz zamówienie nie
może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ

Adres

Dworcowa 19

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

537683600

NIP

6562329990

Tytuł projektu

POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

oferty wpłynęły w wymaganym terminie
1. Prawnik: Kancelaria adwokacka Adwokat Wiktor Kulasek 28-340 Sędziszów ul. Dworcowa 31 cena 100,00zł doświadczenie min. 4-letnie(...)
2. Psycholog:Centrum Wsparcia Rodziny ESTYMA mgr Urszula Grabowska 28-300 Jędrzejów ul. Armii Krajowej 9/327 cena 100,00zł doświadczenie min. 4-letnie(...)
3. Doradca Zawodowy:Joanna Walczak 28-340 Sędziszów 100,00zł doświadczenie min. 4-letnie(...)
Liczba wyświetleń: 387