Strona główna
Logo unii europejskiej

REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO IM. MACIEJA RATAJA W KRZELOWIE NA POTRZEBY DDP ARKADIA

Data publikacji: 06.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2018

Numer ogłoszenia

1116633

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu godz.10:00,
FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego.
Oferta złożona elektronicznie, w przypadku jej wyboru jako najkorzystniejszej winna zostać dostarczona w formie oryginału.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.fundacja.pir@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kwiecień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń internatu na potrzeby DDP ARKADIA.
Przedmiot zamówienia obejmuje materiały, robociznę oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
Prace remontowe winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osoby koordynującej wykonanie robót.
Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz winny zostać dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.
Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2018. Termin wykonania zamówienia: do 27.08.2018r

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Krzelów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy który wykona remont pomieszczeń internatu na potrzeby DDP ARKADIA

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń internatu na potrzeby DDP ARKADIA.
Przedmiot zamówienia obejmuje materiały, robociznę oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
Prace remontowe winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osoby koordynującej wykonanie robót.
Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz winny zostać dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.
Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2018. Termin wykonania zamówienia: do 27.08.2018r
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Przedmiar robót w ujęciu kosztorysowym oraz zapisy wzoru umowy.
Wszystkie wymienione materiały, urządzenia w dokumentach dotyczących zadania tj. m.in. przedmiarze robót w ujęciu kosztorysowym, mogą być zastąpione przez inne równoważne posiadające te same bądź lepsze parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne co urządzenia, materiały określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy.
Jeżeli w dokumentach dotyczących zadania tj. m.in. przedmiarze wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty konkretnych producentów, to nie mają one na celu naruszenia konkurencyjności a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i określenie cech technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2018. Termin wykonania zamówienia: do 27.08.2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym
Wykonawca wyznaczy osobę koordynującą roboty remontowe

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym
Wykonawca posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.
Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca przedłożył opłacona polisę.

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
10. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się zmiany warunków umowy zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub
2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta (wypełniony druk oferty) zawiera następujące załączniki:
1. kosztorys ofertowy
2. oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych
3. polisa wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie.

Zamówienia uzupełniające

zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających
na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena 85 %
2. Klauzule społeczne 15 %
W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

Kc = (C min / C x) * 85 pkt * 100%
gdzie:
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.

Liczba punktów (maksymalnie–15 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „klauzule społeczne”(Ks) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 15pkt w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0pkt.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia
W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.)
2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne
3. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
4. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.
5. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek pkt. 1, 2 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.).
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie , wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu oraz zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ

Adres

Dworcowa 19

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

537683600

NIP

6562329990

Tytuł projektu

POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

oferta wpłynęła w terminie: 20.06.2018 r.
cena: 249997,50zł
MaxHouse Sp. z o.o., ul. Graniczna 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
Liczba wyświetleń: 213