Strona główna
Logo unii europejskiej

Oferta pracy na stanowiska (dwa) : " Monter urządzeń elektronicznych i mechanicznych"

Data publikacji: 05.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2018

Numer ogłoszenia

1116385

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wersja papierowa :
Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Wybickiego 3a,
31-261 Kraków
NIP 677-005-18-58, REGON: 000512384 KRS: 0000137449
Wersja elektroniczna
e-mail: andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl, iwona.lewandowska@zdz.krakow.pl, poczta@zdz.krakow.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 12 629 85 18 , e-mail: poczta@zdz.krakow.pl te. 607 794 700, Andrzej Lewandowski andrzej.lewandowski@zdz.krakow.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607794700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji umowy należy:
1. Zrealizować funkcjonalności na bazie radia szerokopasmowego USRP-2954 i USRP2901
lub
2. Zrealizować konstrukcje mechaniczne w oprogramowaniu Inentor Autodesk

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Krakow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach realizacji umowy należy:
1. Realizacja funkcjonalności na bazie radia szerokopasmowego USRP-2954 i USRP2901
lub
2. Zrealizować konstrukcje mechaniczne w oprogramowaniu Inentor Autodesk wg szkiców kierownika projektu

Przedmiot zamówienia

W ramach realizacji umowy należy zrealizować następujące funkcjonalności na bazie radia szerokopasmowego USRP-2954 i USRP2901:

 Modulacje/ Demodulacje AM i FM , QPSK, PSK, BPSK, QAM (parametryzacja przez wpis lub przewijanie) (dane dla modulacji cyfrowych - PRBS do ustalenia w trybie roboczym, dla modulacji analogowych sygnał z karty dźwiękowej (wej. line in), generator programowy sygnał sinus, prostokąt, trójkąt- amplituda, czas powtarzania, trwania, impuls prostokątny,
 elementy realizowane na bazie GNU Radio,
 Interfejs graficzny odniesienie WINRADIO G39DDC wersja demo http://www.winradio.com/home/download-g39ddc.htm , szczegóły do ustalenia w trybie roboczym
 dodatkowo Widok analizy RF samego basebandu wybór RF / Oscyloskop time domain / EVM + parametry w trybie roboczym do ustalenia
 Możliwość wyświetlania wszystkich kanałów RX na jednym monitorze lub dwóch.
 Możliwość kalibracji toru radiowego poprzez plik np. 100 lub więcej pkt. pomiarowych plik csv lub txt
 Pomiar mocy w kanale (np. -3dB) poprzez markery lub programowy, dowolna ilość markerów dane z markerów na liście przewijanej z boku ekranu lub przy markerze.
 Funkcje ogólne jak wybór demodulatora / tłumika na wejściu / lub automatycznego przełączenia tłumika w parametrach ogólnych możliwość do ustawienia do ustawienia.
 Zapis widma, EVM do pliku CSV i jego odczyt. bmp, jpg itp.
 wstępny termin do ……… uruchomienie modulacji i demodulacji analogowych AM FM i jednej cyfrowej np. QPSK tak aby była baza do naniesienia zmian w interfejsie użytkownika w trybie roboczym do ustalenia.
 Termin ………………. – uszczegółowienie parametrów interfejsu jak wyżej z włączeniem kolejnych modulacji i demodulacji cyfrowych
 Realizacja funkcjonalności dla modulacji cyfrowych DPD (Digital predistrotion QPSK, BPSK,PSK) , - ………………………..
 Możliwość podglądu widma w wyniku realizacji DPD.
 funkcja zapamiętywania max hold do analizy poprawy jakości DPD również w oknie EVM.
 możliwość wyświetlania wartości max peak w jednym oknie dla aktywnych kanałów RX i zapisywania w formacie danych csv, txt, z interwałem czasowym, możliwość uśredniania ( z ilości próbek , czasowego),
 źródła w języku C++ . lub innym realizowanym projekcie, wymagane opisy kodu funkcjonalności w oprogramowaniu w czasie i po zakończeniu projektu.
3. Zrealizować konstrukcje mechaniczne w oprogramowaniu Inentor Autodesk wg szkiców kierownika projektu.

Zamawiający dostarcza wymagany sprzęt do realizacji zadań projektowych w ramach oprogramowania USRP
Okres rozliczenia min 30 dniowy nie później niż do końca każdego miesiąca kalendarzowego
Terminarz rozliczeń ustalony będzie po podpisaniu umowy w trybie roboczym..

Kod CPV

32500000-8

Nazwa kodu CPV

Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

rozliczanie co miesięczne do 30 grudnia 2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy w dziedziny programowania C++ , analizy radiowej , radia szerokopasmowego ,lub wiedzy z obsługi oprogramowania do projektowania 3D Autodesk Invertor .

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak danych i wymagań

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak danych i wymagań

Dodatkowe warunki

osoby zdolne do pracy zdalnej lub pracy w placówce
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Biuro Projektowe B+R
ul.Kalwaryjska 75A
05-530 Góra Kalwaria

Warunki zmiany umowy

w przypadku zmian odbędzie się to poprzez Aneks i obustronne porozumienie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

CV

Zamówienia uzupełniające

brak danych i wymagań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

1. Koszt brutto za 1 roboczo godzinę - 70 %
2. Kwalifikacje - 30 %

1% = 1 pkt

Kryterium 1 – Cena

Ocena kryterium „ceny” dla n-tej oferty Wykonawcy (Pcn) dokonywana będzie poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej ofercie (C n).
C min
P c n = ---------------- x 70 %
C n

gdzie: (P c n) - ilość punktów za cenę dla ocenianej oferty;
(C min) - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;
(C n) - cena zawarta w badanej ofercie.
Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 70 pkt.

Kryterium 2 – Kwalifikacje

Ocena kryterium „Kwalifikacje” n-tej oferty Wykonawcy (P K) będzie dokonywana poprzez:

1. 10 pkt-> ukończone studia wyższe w zakresie telekomunikacji, radiolokacji, urządzeń mikrofalowych
2. 10 pkt-> ukończone studia wyższe w zakresie technicznym,
3. 5 pkt-> ukończone studia wyższe w zakresie ogólnym,
4. 5 pkt-> doświadczenie w projektach B+R

Punkty ulegają zsumowaniu jeżeli oferent spełnia 1 - 4 warunki.

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 30 pkt,
Wybór Wykonawcy.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria określone w:
- pkt (P N) - całkowita liczba punktów
- pkt (P cn) - Cena
- pkt (P K) - Kwalifikacje

P N = P c n + PK
Możliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi - 100 pkt.

Wykluczenia

brak

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Józefa Wybickiego 3A

31-261 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

607794700

NIP

6770051858

Tytuł projektu

Wykorzystanie łączności troposferycznej do zwiększenia zasięgu bezzałogowych statków powietrznych - BSP

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0070/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MARCIN CHOJNACKI, OFERTA Z DNIA 12.06.2018
Liczba wyświetleń: 410