Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz szkoleń w woj. zachodniopomorskim

Data publikacji: 05.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-06-2018

Numer ogłoszenia

1116344

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z wpłynięciem pytań do postępowania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dn. 15.06.2018, do godz. 12:00.

Zamawiający publikuje pytania i wyjaśnienia oraz zamieszcza aktualną wersję OPZ.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę prosimy dostarczyć:
osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 15.06.2018r. do godz. 12:00–na adres:
4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zamówienie dotyczące wynajmu pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz szkoleń w woj. zachodniopomorskim część ……” oraz „Prosimy nie otwierać przed 15.06.2018, godz. 12:00”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Natalia Tereszkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wynajmu pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz szkoleń w woj. zachodniopomorskim.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz szkoleń w woj. zachodniopomorskim.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wynajmu pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz szkoleń w woj. zachodniopomorskim.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Harmonogram realizacji zamówienia

Od podpisania umowy najpóźniej do 31 października 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

1.Warunki, jakie powinien spełniać Oferent/Wykonawca dla I, II, III, IV części zamówienia:

Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością usługi:

co najmniej jedną usługę polegającą na wynajmie sal/pomieszczeń w wymiarze łącznie min.
dla I części: 500 godzin dydaktycznych
dla II części: 150 godzin dydaktycznych
dla III części: 600 godzin dydaktycznych
dla IV części: 500 godzin dydaktycznych
z przeznaczeniem do prowadzenia usług szkoleniowych.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków postępowania oraz wykazu usług (zał. 6) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; (zaleca się sporządzić Wykaz usług, zgodnie ze wzorem Zamawiającego)

Potencjał techniczny

Oferent/Wykonawca wykaże, że posiada/dysponuje na terenie województwa zachodniopomorskiego salami/pomieszczeniami, w których może bez przeszkód odbywać się indywidualne doradztwo zawodowe, kursy oraz szkolenia zawodowe (w zależności od części).

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
7) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
8) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
8. Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdują się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności:
1) W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował przedmiotu umowy całkowicie zgodnie z niniejszą umową oraz załącznikami, Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym.
2) W przypadku nieudostępnienia pomieszczeń w miejscowości wskazanej przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 PLN brutto (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek nieudostępnienia pomieszczenia. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu koszty, które Zamawiający musiał ponieść, aby zapewnić uczestnikom projektu pomieszczenia.
3) W przypadku nieudostępnienia pomieszczeń w terminie wskazanym przez wykonawcę w Formularzu ofertowym, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
4) W przypadku nie realizowania przedmiotu umowy całkowicie zgodnie z zapisami umowy oraz załącznikami do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości umowy, za każdy przypadek niezgodności.
5) W przypadku, gdy sala nie będzie spełniała wszystkich wymagań wskazanych z zapytaniu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości umowy, za każdy przypadek niezgodności.
6) W przypadku trzykrotnego nieudostępnienia pomieszczeń w ustalonym wymiarze godzinowym, terminie lub miejscowości, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości umowy.
8) Wartości kar umownych sumują się.
9) Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Wykonawcy umowę z winy Wykonawcy, gdy wartość naliczonych kar umownych przewyższy wartość 25% łącznego wynagrodzenia wskazanego w umowie.
10) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie, przez Zamawiającego, naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Wynajmującego.
11) W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości szkody Zamawiającego, zastrzega on dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania działania Oferenta oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją zamówienia w innym terminie.
12) W przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości/nieprawidłowości w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający wstrzymuje do czasu wyjaśnienia wszystkie płatności.

Warunki zmiany umowy

1) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
b. wystąpienie siły wyższej;
c. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
d. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-OPZ
-Formularz ofertowy
-Oświadczenie oferenta/Wykonawcy
-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Wykaz usług
- Informacja o przetwarzanych danych osobowych RODO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
- całkowita wartość ceny brutto za wynajem pomieszczenia – 40%
- gotowość udostępnienia pomieszczeń/sal – 40%
- zapewnienie osoby do obsługi i/lub bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie trwania doradztwa/warsztatu/szkolenia – 20%

2. Opis sposobu przyznawania punktacji

- całkowita wartość ceny brutto za wynajem pomieszczenia - 40 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:

Cmin
C = ------------- x 40
C oB
Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

- gotowość udostępnienia pomieszczeń/sal – 40%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

• za termin udostępnienia wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
• za termin udostępnienia wynoszący od 3 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 50 punktów
• za termin udostępnienia wynoszący do 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów

Przez „gotowość do udostępnienia pomieszczeń/sal” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na pomieszczenia/sale.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.
Uwaga!

Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość do udostępnienia pomieszczeń/sal x 40 %

- zapewnienie osoby do bieżącej obsługi i/lub rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie trwania doradztwa/szkolenia – 20% przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
• W sytuacji, kiedy Wykonawca zapewni osobę do bieżącej obsługi i/lub rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie trwania doradztwa/szkolenia – Wykonawca otrzyma 100 punktów
• W sytuacji, kiedy Wykonawca nie zapewni osoby do bieżącej obsługi i/lub rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie trwania doradztwa/szkolenia – Wykonawca otrzyma 0 punktów

W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
Z= Liczba punktów za zapewnienie osoby do bieżącej obsługi i/lub rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie trwania doradztwa/ szkolenia x 20%

Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:

W = C + G + Z

Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do udostępnienia sal szkoleniowych.
Z - liczba punktów zapewnienie osoby do bieżącej obsługi i/lub rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w trakcie trwania doradztwa/warsztatu/szkolenia

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Uwaga!
Oferent/Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

KOMPETENCJE ZAWODOWE szansą na lokalnym rynku pracy

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

dla części I zamówienia wybrano Wykonawcę:
Nazwa: online-skills sp. z o.o.
Adres: Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 15.06.2018, godz. 09:09
Cena: 35424,00zł brutto

dla części II zamówienia wybrano Wykonawcę:
Nazwa: online-skills sp. z o.o.
Adres: Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 15.06.2018, godz. 09:09
Cena: 14400,00 zł brutto

dla części III zamówienia wybrano Wykonawcę:
Nazwa: online-skills sp. z o.o.
Adres: Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 15.06.2018, godz. 09:09
Cena: 72000,00 zł brutto

dla części IV zamówienia wybrano Wykonawcę:
Nazwa: online-skills sp. z o.o.
Adres: Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 15.06.2018, godz. 09:09
Cena: 50400,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 295