Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i uruchomienie drukarki HD o technologii fleksograficznej.

Data publikacji: 05.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-07-2018

Numer ogłoszenia

1116286

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie w stosunku do pierwotnego ogłoszenia uległ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-w punkcie Skrócony opis przedmiotu zamówienia (*wymagane) oraz Przedmiot zamówienia (*wymagane). Z uwagi na powyższe został zaktualizowany załącznik "Zapytanie ofertowe nr 1/2018". Jednocześnie wydłużeniu uległ czas składania ofert do dnia 13.07.2018.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w języku polskim za pośrednictwem poczty, kuriera, złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub wysłana na adres e-mail: p.daniluk@dklamin.com.pl
2. Do dnia 9 lipca 2018 r. godz. 10.00 oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z uzupełnieniem zawierającym szczegółowy zakres dostawy i dokładny opis rozwiązań technicznych i parametrów maszyny będący odpowiedzią na pkt II zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia” oraz powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2. W formularzu oferty powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola. Dodatkowo należy przedłożyć stosowną dokumentację potwierdzającą warunki o których mowa w punkcie IV (dokumentującą doświadczenie) na załączniku nr 3
4. Oferta powinna:
a. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą),
b. zawierać datę sporządzenia,
c. zawierać adres Oferenta,
d. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą,
e. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Dostawcy,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

p.daniluk@dklamin.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Daniluk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 986 927

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Drukarki HD o technologii fleksograficznej z centralnym cylindrem Kod CPV 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne
Urządzanie musi się zmieścić w hali o wymiarach 19mx9,7m, h=od 4 do 6m wysokość dachu ze spadkiem.
Szerokość zadruku minimum 1200mm.
Minimalny raport druku 370mm lub mniej.
Maksymalny raport druku 800mm.
Ilość zespołów druku- 8 + 1 dodatkowy wydzielony zespół flekso z własnym suszeniem i pomiarem lepkości, lub 10 z opcją dodruku, farby spirytusowe,
Zespoły wyposażone w pompki pneumatyczne, mieszacze, filtry, z dodatkowymi zbiornikami i system dozowania rozcieńczalnika, dodatkowo 2 pompki pneumatyczne.
Nawijak automatyczny z dwukierunkowym cięciem i sklejaniem minimum dla roli 800mm, Odwijak automatyczny lub jednowałkowy dla roli 1000mm, lekkie wały 76mm i 152mm- dwa komplety.
Kontrola prowadzenia brzegu 2 układy (podwójny przed centralnym cylindrem, pojedynczy przy nawijaku ustawianie motorycznie), wałki wyrównujące przed drukiem i nawijaniem,
Zamknięty obieg chłodzenia z kompresorem w systemie chłodzenia.
System czyszczenia wstęgi dwustronny, urządzanie elektrostatyczne do zdejmowania ładunków przed nawijaniem.
System aktywacji z napędem do folii metalizowanych i przewodzących.
System wiskozymetrów ultradźwiękowy/wibracyjny z centralnym myciem zespołów drukowych.
Suszenie elektryczne, szafy elektryczne chłodzone.
System LEL przystosowany do współpracy z dopalaczem gazowym.
System wideo-kontroli 100%, 3chipowy liniowy+ wideo kontrola na dodatkowej stacji drukarskiej.
System wykrywania typowych błędów drukarskich, kontroli kodów kreskowych, kolorystyki, smartregister.
System dynamicznych docisków, system stabilizacji termicznej centralnego cylindra i wałów drukowych, samodostosowujący się docisk komory raklowej.
Gotowości do współpraca z system szczytowania informacji z tulei formatowych lub poprzez skanowanie wydruku dla automatycznego ustawiania registru i docisków w celu bezodpadowego ustawiania druku.
Myjaka ultradźwiękowa dla 1 aniloxa, serwis zdalny przez sieć LAN, moduł diagnostyczny. Wały tulei formatowych z kompozytów.
Tuleje anilox ceramiczne - 12 sztuk, Obwody drukarskie: Obwody drukarskie: 370, 380, 390, 420, 440, 450 dla każdego zespołu z dodatkowymi wymaganymi przejściami.
Elektryczny wózek do manipulacji rolkami, dla rolek do średnicy 1000 mm, lub platforma ułatwiająca rozładunek załadunek.
Oferty z kosztami pakowania, transportu - Białystok-Zaścianki / Polska

Warunek konieczny – oferowane urządzenie dostępne na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata.
Oświadczenie producenta zawarte przy składaniu ofert.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Białystok – Zaścianki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie drukarki HD o technologii fleksograficznej.

Przedmiot zamówienia

Drukarki HD o technologii fleksograficznej z centralnym cylindrem Kod CPV 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne
Urządzanie musi się zmieścić w hali o wymiarach 19mx9,7m, h=od 4 do 6m wysokość dachu ze spadkiem.
Szerokość zadruku minimum 1200mm.
Minimalny raport druku 370mm lub mniej.
Maksymalny raport druku 800mm.
Ilość zespołów druku- 8 + 1 dodatkowy wydzielony zespół flekso z własnym suszeniem i pomiarem lepkości, lub 10 z opcją dodruku, farby spirytusowe,
Zespoły wyposażone w pompki pneumatyczne, mieszacze, filtry, z dodatkowymi zbiornikami i system dozowania rozcieńczalnika, dodatkowo 2 pompki pneumatyczne.
Nawijak automatyczny z dwukierunkowym cięciem i sklejaniem minimum dla roli 800mm, Odwijak automatyczny lub jednowałkowy dla roli 1000mm, lekkie wały 76mm i 152mm- dwa komplety.
Kontrola prowadzenia brzegu 2 układy (podwójny przed centralnym cylindrem, pojedynczy przy nawijaku ustawianie motorycznie), wałki wyrównujące przed drukiem i nawijaniem,
Zamknięty obieg chłodzenia z kompresorem w systemie chłodzenia.
System czyszczenia wstęgi dwustronny, urządzanie elektrostatyczne do zdejmowania ładunków przed nawijaniem.
System aktywacji z napędem do folii metalizowanych i przewodzących.
System wiskozymetrów ultradźwiękowy/wibracyjny z centralnym myciem zespołów drukowych.
Suszenie elektryczne, szafy elektryczne chłodzone.
System LEL przystosowany do współpracy z dopalaczem gazowym.
System wideo-kontroli 100%, 3chipowy liniowy+ wideo kontrola na dodatkowej stacji drukarskiej.
System wykrywania typowych błędów drukarskich, kontroli kodów kreskowych, kolorystyki, smartregister.
System dynamicznych docisków, system stabilizacji termicznej centralnego cylindra i wałów drukowych, samodostosowujący się docisk komory raklowej.
Gotowości do współpraca z system szczytowania informacji z tulei formatowych lub poprzez skanowanie wydruku dla automatycznego ustawiania registru i docisków w celu bezodpadowego ustawiania druku.
Myjaka ultradźwiękowa dla 1 aniloxa, serwis zdalny przez sieć LAN, moduł diagnostyczny. Wały tulei formatowych z kompozytów.
Tuleje anilox ceramiczne - 12 sztuk, Obwody drukarskie: Obwody drukarskie: 370, 380, 390, 420, 440, 450 dla każdego zespołu z dodatkowymi wymaganymi przejściami.
Elektryczny wózek do manipulacji rolkami, dla rolek do średnicy 1000 mm, lub platforma ułatwiająca rozładunek załadunek.
Oferty z kosztami pakowania, transportu - Białystok-Zaścianki / Polska

Warunek konieczny – oferowane urządzenie dostępne na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata.
Oświadczenie producenta zawarte przy składaniu ofert.

Kod CPV

42962000-7

Nazwa kodu CPV

Urządzenia drukujące i graficzne

Harmonogram realizacji zamówienia

Data wykonania umowy : Maksymalny okres wykonania umowy 30.03.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia
2. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeśli termin wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie – dostarczyli co najmniej 2 drukarki HD o technologii fleksograficznej o wartości co najmniej 1 000 000,00 Euro netto każda.

Wykazy należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Warunek konieczny – oferowane urządzenie dostępne na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata.
Oświadczenie producenta zawarte przy składaniu ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych prac

Oświadczenie producenta potwierdzające iż oferowane urządzenie dostępne na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena netto liczona wg wzoru Cof = (Cmin/ Cof bad) * 85 pkt
gdzie:
Cof bad – cena ofertowa netto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
2. Serwis liczona wg wzoru: Sof = (Smin/ Sof bad) * 10 pkt
gdzie:
Sof bad – szybkość dotarcia serwisu badanej oferty
Smin – szybkość dotarcia serwisu oferty w której zaoferowano najszybszy czas dotarcia serwisu spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Gwarancja liczona wg wzoru: Gof = (Gof bad/ Gmax) * 5 pkt
gdzie:
Gof bad – długość okresu o gwarancji badanej oferty
Gmax – długość okresu oferowanej gwarancji w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy a Oferentem , polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE D.K. LAMIN SPÓŁKA JAWNA DANILUK, KIERSNOWSKI

Adres

szosa Baranowicka 72 D

15-522 Zaścianki

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

85 741 89 00

Fax

85 741 86 37

NIP

5420203379

Tytuł projektu

Wzrost pozycji konkurencyjnej Przedsiębiorstwa Produkcyjnego D.K. LAMIN Spółka Jawna Daniluk, Kiersnowski, poprzez wykorzystanie strategii wzorniczej i wdrożenie do produkcji innowacyjnego opakowania.

Numer projektu

POPW.01.04.00-20-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SOMA spol. S.r.o. Lanskroun, B.Smetany 380 Czechy oferta z dnia 18.06.2018 została złożona droga elektroniczną dnia 03.07.2018, wartość oferty 1 699 000,00 Euro netto
Liczba wyświetleń: 286