Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabycie piły panelowej

Data publikacji: 05.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-07-2018

Numer ogłoszenia

1116119

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać złożona osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:
SKOMIELNA BIAŁA 565, 32-434
lub pocztą elektroniczną na adres:
MAREK KOŚCIELNIAK ADRES E-MAIL MAREK@VANMAR.COM.PL

W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule wiadomości należy wpisać „Zapytanie ofertowe 1116119”, a dokument z wymaganymi załącznikami musi być przesłany w formie skanu podpisanej oferty (pdf). Równocześnie podpisany oryginał należy niezwłocznie dostarczyć do Zamawiającego.

FORMA OFERTY:
Złożona oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Wykonawcy, opatrzona pieczątką firmową i zawierać co najmniej:
- nazwę i adres Wykonawcy oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu;
- datę sporządzenia;
- opis przedmiotu zamówienia nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w Zapytaniu;
- wartość oferty wyrażoną w PLN (cena netto oraz brutto) lub w walucie obcej z podaniem nazwy waluty (w przypadku złożenia oferty w walucie obcej jej wartość w celu porównania ofert zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyboru Wykonawcy);
- termin ważności oferty (sugeruje się termin nie krótszy niż 60 dni);
- podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub stosownym pełnomocnictwem,
- oferta musi zawierać wszystkie informacje, które podlegają ocenie w ramach Kryteriów oceny,
- wskazane jest, by oferta zawierała także informacje dodatkowe, takie jak: warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty itd.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

MAREK@VANMAR.COM.PL

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

MAREK KOŚCIELNIAK

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie piły panelowej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem załogi.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: myślenicki Miejscowość: Skomielna Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy piły panelowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompletna i zdatna do użytku linia maszyna, której specyfikacja znajduje się poniżej:

Nazwa: Nabycie piły panelowej

Minimalne lub równoważne parametry:

Maszyna powinna być zbudowana w następujący sposób:

• podnoszony stół załadowczy
Wytrzymała platforma powinna być unoszona za pośrednictwem 4 śrub napędzanych jednocześnie poprzez łańcuch od silnika z przekładnią. Stos płyt powinien być wyrównywany a każda płyta skalibrowana w celu poprawnego zliczania i podawania stosów. Taka konstrukcja powinna być wykonana z pojedynczego odlewu i trzech suportów zapewniających stabilność. Prowadnice wózka piły powinny być hartowane i osadzone w ramie, aby zapewnić trwałą stabilność i precyzję cięcia.
• wózek piły
Powinien być sztywny, wykonany ze stali, wspierający i prowadzący piłę główną oraz podcinającą z wysoką precyzją. Elektroniczna regulacja powinna być dokonana jest przez NC. NC pozwala na zapamiętywanie nieograniczonej ilości nastawień pionowych/poziomych. W ten sposób po zamocowaniu piły, nastawienie wcześniejszej wartości mogą być szybko przywoływane. Dzięki temu można szybko rozpocząć obróbkę.
• pulpit sterujący
Zastosowanie PC do kontroli maszyny zapewnia większą elastyczność użytkowania, jednoczesność wykonywania wielu funkcji, możliwość zastosowania zróżnicowanego oprogramowania, integrację z siecią klienta. Zastosowanie tego sytemu zapewnia wyższe funkcje kontroli: wzoru rozkroju, listy pracy, rozkroju manualnego, symulacjo 2D/3D, diagnostyki.

Parametry minimalne lub równoważne, które powinna spełniać nowo zakupiona maszyna to:
• silnik bezszczotkowy i mechanizm zębaty dla posuwu wózka pił – prędkość 1-140 min
• silnik bezszczotkowy posuwu popychacza – masz prędkość 90 m/ min
• zespół wyrównania bocznego zintegrowany na wózku piły
• optymalizacja skoku wózka piły do wykonania cięć ręcznych
• system pomiaru płyt dla cięć ręcznych

Ponadto maszyna musi posiadać wszystkie wymogi związane z wymogami bezpieczeństwa.

Zamówienie obejmuje również dostawę, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie załogi.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w zakładzie Zamawiającego do końca września 2018.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawca musi posiadać uprawienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. (Oświadczenie Wykonawcy)

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 4 realizacji w zakresie instalacji maszyn w cyklu linii przemysłowych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego od zleceniodawcy. (Oświadczenie Wykonawcy)
2. Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat realizował inwestycje z zakresu instalacji maszyn w cyklu linii przemysłowych. (Oświadczenie Wykonawcy)

Potencjał techniczny

1. Wykonawca znajduje się w sytuacji organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. (Oświadczenie Wykonawcy)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potwierdzone oświadczeniem banku o obrotach na koncie firmowym nie mniejszych niż 10 000 000 zł z ostatnich 12 miesięcy. (Zaświadczenie z banku / Oświadczenie Wykonawcy)
2. Wykonawca nie jest wpisany do KRD lub innego rejestru długów (Oświadczenie Wykonawcy)
3. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek ubezpieczeniowych. (Zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS nie starsze niż 30 dni)

Dodatkowe warunki

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty rozumie się dzień wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszym Zapytaniu.
2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy;
3. Nie dopuszcza składania się składanie ofert częściowych.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwracać się do Wykonawców w celu złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedłożenia dokumentów, potwierdzających prawdziwość informacji podanych w oświadczeniach;
6. W przypadku wygaśnięcia terminu ważności oferty, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego przedłużenie,
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn na każdym etapie;
8. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O tym fakcie każdorazowo powiadomi wszystkich Wykonawców, zamieszczając stosowną informację na stronie upublicznienia zapytania;
9. Wykonawca poprzez złożenie oferty, akceptuje wszystkie warunki postępowania wskazane w niniejszym Zapytaniu.
10. Wynagrodzenie zostanie uregulowane w formie przelewu bankowego na konto wykonawcy wskazane w umowie.

Warunki zmiany umowy

Jest możliwe dokonywanie zmian Umowy oraz dokonywanie istotnych zmian postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku wystąpienia:
- siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- innych zdarzeń zewnętrznych lub sytuacji, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć, ani im zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu dostawy zgodnie z umową;
- po złożeniu oferty istnieje możliwość negocjowania ceny przez Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty obligatoryjne wymagane od Wykonawcy:
1. Oferta;
2. Oświadczenia/zaświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wskazanych w Zapytaniu;
3. Wzór umowy, która określa warunki współpracy z Zamawiającym.

Zamówienia uzupełniające

Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych / uzupełniających nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest:
- Odniesienie się w ofercie do wszystkich parametrów technicznych wskazanych w zapytaniu ofertowym;
- Spełnienie minimalnych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.
- W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia podobnej klasy o równorzędnych parametrach, Wykonawca musi uzasadnić ich zgodność z treścią Zapytania.

Kryteria oceny ofert:
a) CENA - ocenie podlega cena całkowita netto (50%)
b) OKRES GWARANCJI – ocenie podlega okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia w miesiącach bez limitów przebiegów/roboczogodzin (15%)
c) CZAS REAKCJI SERWISU – ocenie podlega czas reakcji w godzinach, liczony jako przyjazd do zakładu zamawiającego (20%)
d) TERMIN PŁATNOŚCI – ocenie podlega termin płatności w dniach (5%)
e) KOSZT WSPARCIA TECHNICZNEGO I AKTUALIZACJI - ocenie podlega cena netto za wsparcie techniczne i aktualizację oprogramowania w kolejnych trzech latach (10%)


Sposób przyznawania punktacji:
a) CENA
P = (najniższa oferowana cena netto/ cena netto oferty badanej) x50
b) OKRES GWARANCJI
P = (długość gwarancji w miesiącach określona w ofercie badanej /najdłuższy oferowany okres gwarancji) x15
c) CZAS REAKCJI SERWISU
P = (najkrótszy czas reakcji serwisu w godzinach / czas reakcji serwisu w godzinach określony w ofercie badanej) x20
d) TERMIN PŁATNOŚCI
P = (termin płatności w dniach określony w ofercie badanej /najdłuższy termin płatności w dniach) x5
e) KOSZT WSPARCIA TECHNICZNEGO I AKTUALIZACJI
P = (najniższa oferowana cena netto za wsparcie techniczne i aktualizację oprogramowania w kolejnych trzech latach od podpisania protokołu odbioru / cena netto za wsparcie techniczne i aktualizację oprogramowania w kolejnych trzech latach oferty badanej) x10

Legenda:
P – punktowa wartość oferty

Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę, otrzyma w danym kryterium 0,00 pkt.
Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt. Oferta maksymalnie może uzyskać 100,00 pkt.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone, jako zgodne z wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu.

Wykluczenia

Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

32-434 Skomielna Biała

małopolskie , myślenicki

Numer telefonu

48182687972

Fax

48 18 26 87 972

NIP

6812065197

Tytuł projektu

Wdrożenie przez VANMAR Sp. z o. o. Sp. k. kolekcji mebli kompaktowych na bazie wyników własnych prac B+R oraz dokonanego zgłoszenia wzoru użytkowego.

Numer projektu

RPMP.03.04.03-12-0149/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HERR-HOLZ Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 22
44-177 Chudów
Liczba wyświetleń: 283