Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługizwiązanej z pełnieniem funkcji "Ewaluatora informacji o zawodzie/ eksperta panelu ewaluacyjnego"

Data publikacji: 04.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-06-2018

Numer ogłoszenia

1115987

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie do 11.06.2018 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
- elektronicznej na adresy mailowe: mawid@ciop.pl oraz równolegle na ewswi@ciop.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta na ewaluatora – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta”(zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).
lub
- osobiście na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
pok. 335
W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na ewaluatora – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mawid@ciop.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr hab. Maria Widerszal-Bazyl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 623 32 86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatora informacji o zawodzie/eksperta panelu ewaluacyjnego” (zwanego dalej „Ewaluator”) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego dla Projektu pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Ewaluatorów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Ewaluatorem informacji o zawodzie/ ekspertem panelu ewaluacyjnego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatora informacji o zawodzie/eksperta panelu ewaluacyjnego” (zwanego dalej „Ewaluator”) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego dla Projektu pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Ewaluatorów.
W ramach zawartej umowy, Ewaluator informacji o zawodzie, będzie zobowiązany do:
• zapoznania się z modelem oraz metodologią opracowania informacji o zawodach opisanymi w publikacji „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”,
• zapoznania się z drugą wersją projektu informacji o wybranym zawodzie (przekazaną przez Zamawiającego w wersji elektronicznej) stanowiącą przedmiot ewaluacji oraz przeprowadzenie analizy krytycznej poszczególnych zbiorów informacji składających się na ten opis,
• sporządzenie oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie z wykorzystaniem formularza „ARKUSZ OCENY dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie” zamieszczonym w Aneksie 6 do „Podręcznika - Jak tworzyć informację o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”,
• przesłania do Zamawiającego w wersji elektronicznej (skan dokumentu) oraz w wersji oryginalnej (papierowej) wypełnionego i podpisanego formularza „ARKUSZ OCENY dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie” (wersja elektroniczna – w terminie do 3 dni roboczych od daty wysłania Ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, a wersja papierowa – najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na spotkanie panelu ewaluacyjnego)
• uczestnictwa w spotkaniu panelu ewaluacyjnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zaprezentowania na spotkaniu oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie z wykorzystaniem przygotowanego „ARKUSZA OCENY...”, jak również uczestnictwa w dyskusji panelowej,
• współpracy z Zamawiającym w trybie stacjonarnym i/lub na odległość, w celu wyjaśnienia kwestii formalnych i merytorycznych związanych z ewaluacją wybranego opisu zawodu.
• przeniesienie na rzecz Zamawiającego, w ramach umówionego /zaoferowanego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy ("utwory").

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowy zawarte z Ewaluatorami będą wykonywane zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) opracowanie Arkusza oceny (wg. wzoru Załącznik 1 - Aneks 6 w "Podręczniku - jak tworzyć informację o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?") drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, odesłanie go drogą e-mail i poczta do Zamawiającego - do 3 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego Ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie.
b) Udział w dyskusji panelowej zorganizowanej (w formie stacjonarnej i/lub zdalnej) przez Zamawiającego, z wykorzystaniem opracowanego przez Ewaluatora Arkusza oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie - do 5 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego Ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który jest osobą fizyczną spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z danym zawodem/grupą zawodów.

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Oferenta o przekazanie wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli złożone przez Oferenta razem z ofertą budzą wątpliwości. Oferent zobowiązany jest udzielić wyjaśnienia lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty danego Oferenta.

Dodatkowe warunki

1. W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Oferenta o przekazanie wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli złożone przez Oferenta razem z ofertą budzą wątpliwości. Oferent zobowiązany jest udzielić wyjaśnienia lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty danego Oferenta.
2. Warunki określone w pkt.1 powyżej powinny być spełnione przez Oferenta osobiście.
3. Zgodnie z przyjętą w Projekcie metodologią, w celu zachowania niezależności osób tworzących informacje o zawodach od osób oceniających:
a) ewaluacji projektu informacji o danym zawodzie nie mogą dokonywać – jako Ewaluatorzy – dwie osoby zatrudnione w tej samej instytucji,
b) ewaluacji projektu informacji o danym zawodzie nie mogą dokonywać – jako Ewaluatorzy – osoby zatrudnione w tych samych instytucjach, w których zatrudnieni są eksperci branżowi – współautorzy wstępnego projektu informacji o zawodzie, a także recenzenci oceniający w/w wstępny projekt; lista instytucji, w której zatrudnieni są eksperci branżowi oraz recenzenci stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji ewaluatora informacji o zawodzie.
3. Kwestionariusz osobowy wymagany od Oferentów, ktorzy nie prowadzą działalności gospodarczej będący załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji ewaluatora informacji o zawodach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny oferty:
Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu, zostanie oceniona według następujących kryteriów:
A) C – cena brutto - max. 30 pkt.
C = Cmin/Cof x 30
C= liczba punktów do uzyskania w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty
B) DP – doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależność do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z zawodem/grupą zawodów, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie - max. 40 pkt.
a) DP od co najmniej 5 do 10 lat – 15 pkt.
b) DP od powyżej 10 do 15 lat – 25 pkt.
c) DP powyżej 15 lat– 40 pkt.
C) DIRP – doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy* (IRP) w ciągu ostatnich 15 lat (udział w przedsięwzięciu/projekcie/zamówieniu realizowanym na rzecz IRP) - max. 15 pkt.
a) brak udziału – 0 pkt.
b) udział w 1 przedsięwzięciu – 5 pkt.
c) udział w 2 przedsięwzięciach – 10 pkt.
d) udział w więcej niż 2 przedsięwzięciach – 15 pkt.
*) zgodnie z definicją art. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1065 z późn. zm.
D) UP – doświadczenie, w ciągu ostatnich 15 lat, w zakresie opracowywania, opiniowania, konsultowania materiałów zawodoznawczych dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne) - max. 10 pkt.
a) brak udziału – 0 pkt.
b) udział w 1 przedsięwzięciu – 2 pkt.
c) udział w 2 przedsięwzięciach – 4 pkt.
d) udział w 3 przedsięwzięciach – 6 pkt.
e) udział w 4 przedsięwzięciach – 8 pkt.
f) udział w więcej niż 4 przedsięwzięciach – 10 pkt.
E) S – aspekt społeczny ** - 5 pkt.
Oferent jest osobą:
- niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
- bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z późn. zm.)
- do 30. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
- po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
**) Zamawiający w ramach kryterium aspekt społeczny będzie przyznawał punkty z tytułu spełniania aspektu społecznego przez osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia. Kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Oferenta zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). Zamawiający przyzna 5 pkt. za spełnianie kryterium aspektu społecznego,

4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.
5. Zamawiający wybierze dwie najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DIRP+UP+S gdzie:
R = sumaryczna liczba punktów badanej oferty
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto
DP = doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z zawodem/grupą zawodów, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie.
DIRP = doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy
UP = doświadczenie, w ciągu ostatnich 15 lat, w zakresie opracowywania, opiniowania, konsultowania materiałów zawodoznawczych dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne).
S = liczba punktów uzyskanych w kryterium aspekt społeczny.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
5. Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni dwie oferty w ramach jednego zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.
6. W przypadku uzyskania przez trzy lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.
7. W sytuacji, gdy trzy lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze dwie oferty ocenione według Kryterium nr 2 określonego w tabeli powyżej, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. VI. 6 (tzn. otrzymania 2 lub więcej ofert ewaluacji informacji o danym zawodzie od osób zatrudnionych w tej samej instytucji, bądź zatrudnionych w tej samej instytucji co jeden z ekspertów branżowych lub jeden z recenzentów zaangażowanych w proces tworzenia informacji o danym zawodzie) Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a kolejne odrzuci.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone będą osoby, powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w tym pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres

Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226233698

Fax

226233693

NIP

5250008270

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zostało częściowo rozstrzygnięte, poszukiwanie pozostałych recenzentów będzie się odbywało poza bazą konkurencyjności.

229103 specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Elwira Banaszek, Warszawa
325601 ratownik medyczny
Anna Owsicka, Wiechowice
334402 sekretarka medyczna
Anna Owsicka, Wiechowice
223101 położna
Anna Owsicka, Wiechowice
229103 specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Grzegorz Łyjak, Toruń
242214 inspektor pracy
Grzegorz Łyjak, Toruń
325502 inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Grzegorz Łyjak, Toruń
814206 operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
Grzegorz Łyjak, Toruń
814207 operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
Grzegorz Łyjak, Toruń
Liczba wyświetleń: 665