Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkoleń Microsoft wraz z egzaminami/certyfikacją

Data publikacji: 04.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-06-2018

Numer ogłoszenia

1115986

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Aktualizacja, 11.06.2018
- wydłużono termin składania ofert
- wydłużono termin ogłoszenia wyników

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy przesłać mailem: beatrycze.kielbasa@chorzow.wsb.pl lub przesłać pocztą, lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu [ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów], w kopercie z opisem: Oferta na Zapytanie ofertowe nr 4/BPO/2018

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

beatrycze.kielbasa@chorzow.wsb.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

beatrycze.kielbasa@chorzow.wsb.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/3498-490

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

- przeprowadzenie szkoleń Microsoft, 4 szkolenia/tematy tj.:
1 – Active Directory Services with Windows Server/MS 10969
2 – Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center/MS 20409
3 – Implementing and Managing Windows 10/MS 20697-1
4 – Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services/MS 20697-2
- zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów/certyfikacji MS 74-409 oraz MS 70-697

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia w zakresie Microsoft wraz z egzaminami/certyfikacją

Przedmiot zamówienia

- przeprowadzenie szkoleń Microsoft, 4 szkolenia/tematy tj.:
1 – Active Directory Services with Windows Server/MS 10969
2 – Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center/MS 20409
3 – Implementing and Managing Windows 10/MS 20697-1
4 – Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services/MS 20697-2
- zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów/certyfikacji MS 74-409 oraz MS 70-697

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy (około maja 2018) do maksymalnie 28.02.2021. Konkretne terminy realizacji poszczególnych elementów zamówienia będą ustalane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zamieszczone są w treści zapytania ofertowego (załącznik)

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu zamieszczone są w treści zapytania ofertowego (załącznik)

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu zamieszczone są w treści zapytania ofertowego (załącznik)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu zamieszczone są w treści zapytania ofertowego (załącznik)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu zamieszczone są w treści zapytania ofertowego (załącznik)

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu zamieszczone są w treści zapytania ofertowego (załącznik)

Warunki zmiany umowy

Warunki udziału w postępowaniu zamieszczone są w treści zapytania ofertowego (załącznik)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunki udziału w postępowaniu zamieszczone są w treści zapytania ofertowego (załącznik)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przyznane punkty z poniższych kryteriów zostaną zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone poniżej kryteria:

a) Cena brutto za przeprowadzenie 1 szkolenia (40 h) dla 1 osoby– max 40 punktów
Ocena kryterium:
Najniższa cena- 40 pkt
Ilość punktów = (cena najniższa * 40) / cena oferowana

b) Cena brutto za egzamin dla 1 osoby– max 40 punktów
Ocena kryterium:
Najniższa cena- 40 pkt
Ilość punktów = (cena najniższa * 40) / cena oferowana

c) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji szkolenia – max 20 punktów
Ocena kryterium: Oferent otrzyma punkty za wykazanie doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, doświadczenia związanego z realizacją szkoleń Microsoft, w tym szkoleń na które realizowane jest zamówienie, w okresie 5 lat przed upływem składania ofert, w wymiarze minimum 40 h każde. Kryterium zostanie ocenione na podstawie uzupełnionych na formularzu oferty informacji a punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Liczba zrealizowanych szkoleń (min. 120 h): 4-8, liczba punktów: 5
Liczba zrealizowanych szkoleń (min. 120 h): 9-12, liczba punktów: 10
Liczba zrealizowanych szkoleń (min. 120 h): 13-16, liczba punktów: 15
Liczba zrealizowanych szkoleń (min. 120 h): powyżej 16, liczba punktów: 20

Wykluczenia

Wykluczenia opisane zostały w treści zapytania ofertowego (załącznik)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

Studentki i Studenci kierunku Informatyka na studiach inżynierskich I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyszłą profesjonalną kadrą sektora usług dla biznesu i branży IT

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-O002/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

- ITszkolenia Jarosław Kapusta, Wrocław
- data wpłynięcia oferty: 12.06.2018
- cena szkolenia: 920 zł
- cena egzaminu: 365 zł
Liczba wyświetleń: 380