Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ BHP

Data publikacji: 01.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-06-2018

Numer ogłoszenia

1115697

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W zapytaniu ofertowym, załączniku nr 1- Ofercie oraz załączniku nr 4- Wzór umowy omyłkowo uwzględniono 1 nauczyciela, tym samym błędna ilość osób w ofercie to 101.
Szkolenia BHP przewidziane zostały tylko dla uczniów. Ostateczna ilość osób jaka zostanie przeszkolona to 100. Szkolenie dla 50 osób w 2018 roku oraz 50 osób w 2019 roku.

Zamawiający informuję, iż samodzielnie skoryguje oferty biorąc pod uwagę cenę jednostkową.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 8 czerwca 2018 r. do godziny 16:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8-16) lub
2. wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
3. lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

kom. 509 072 597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Całość zadać związanych z realizacją części projektu pt.: „Spójrz w swoją przyszłość techniku” w formie obejmującej przeprowadzenie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktaż ogólny dla 100 uczniów/uczennic, uczestników/uczestniczek projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku”. Szkolenie dla 50 osób w 2018 roku oraz 50 osób w 2019 roku.
W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać szkolenie - instruktaż ogólny

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów/uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie poprzez szkolenie BHP w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

Przedmiot zamówienia

Całość zadać związanych z realizacją części projektu pt.: „Spójrz w swoją przyszłość techniku” w formie obejmującej przeprowadzenie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – instruktaż ogólny dla 100 uczniów/uczennic, uczestników/uczestniczek projektu „Spójrz w swoją przyszłość techniku”. Szkolenie dla 50 osób w 2018 roku oraz 50 osób w 2019 roku.
W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie wykonać szkolenie - instruktaż ogólny zgodny z poniższym planem:
Lp. Temat szkolenia Liczba godzin
(godziny lekcyjne)
1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy 0,5
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. Zapoznanie z oceną ryzyka na danym stanowisku pracy
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym. Ręczne prace transportowe 0,4
7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego 0,5
8 Porządek i czystość w miejscu pracy- ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9 Profilaktyczna opieka lekarska- zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru 1
11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
RAZEM 3

Każdy uczestnik szkolenia (100 osób ogółem) otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr. 180, poz. 1860, z późn. zm).

Kod CPV

80550000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania zamówienia i termin realizacji :
Od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2019 r.
Przeszkolenie 100 uczniów/uczennic oraz 1 nauczyciela – praktykanta z zakresu BHP:
• 50 uczniów/uczennic– (1 grupa – 25 osób , 2 grupa 25 osób) – czerwiec 2018r.
• 50 uczniów/uczennic – (1 grupa – 25 osób, 2 grupa – 25 osób) – czerwiec 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, do momentu wyboru ofert.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jednakże warunku finansowe przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
6. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
8. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, wykazów, danych i informacji.
11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert.
12. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie zmian w umowie możliwe jest w sytuacji, gdy wprowadzane zmiany są nieistotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/ Oferta - Załącznik nr 1
b/ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych – Załącznik nr 2
c/ Wykaz wykonanych/wykonywanych usług – Załącznik nr 3
d/ dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do przeprowadzenia szkoleń BHP

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający dokona oceny i porównania ofert na podstawie niżej opisanych kryteriów. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie:

Lp. Kryterium Znaczenie w %
1 Cena 90 %
2 Doświadczenie Wykonawcy 10 %
2) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu. Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = LC + LD
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
LC – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Cena
LD – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium Doświadczenie Wykonawcy

3) Oferty podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tym, że:
a) w kryterium Cena – maksymalnie 90 pkt,
b) w kryterium Doświadczenie Wykonawcy – maksymalnie 10 pkt
Liczba punktów w każdym z kryteriów przyznana zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:
Cena - Punkty w kryterium Cena zostaną obliczone wg następującego wzoru:


gdzie:
LC - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena
Cmin - oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert
Cb - oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty
Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych):
 w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);
 w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15);
Doświadczenie Wykonawcy - Punkty w kryterium Doświadczenie Wykonawcy zostaną przyznane na podstawie załączonego do oferty Wykazu usług (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
Zamawiający oceniał będzie doświadczenie Wykonawcy w zakresie należycie wykonanych (tj. zakończonych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług szkolenia z zakresu Szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP dla łącznie min. 20 osób
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium Doświadczenie Wykonawcy w następujący sposób:
Lp. Oferta w tym kryterium otrzyma gdy
1 0 pkt Wykonawca nie złoży Wykazu usług, lub nie wskaże żadnej usługi w Wykazie usług, lub wskaże w Wykazie usług 20 osób lub mniej
2 5 pkt Wykonawca wskaże w Wykazie usług – usługi dla 21-50 osób

3 10 pkt Wykonawca wskaże w Wykazie usług – usługi dla więcej niż 50 osób
4) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o ustalone powyżej kryteria, tzn. uzyska największą łączną liczbę punktów
5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

Spójrz w swoją przyszłość techniku

Numer projektu

RPWM.02.04.01-28-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Nazwa i adres Wykonawcy:
RSAFETY Piotr Siłuszyk,
Rzeczyca ul. Krzywa 15
21-560 Międzyrzec Podlaski
2. Data wpłynięcia oferty: 05.06.2018
3. Cena: 1 400,00 zł
Liczba wyświetleń: 288