Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup form produkcyjnych, które będą stanowić element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych”

Data publikacji: 01.06.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-07-2018

Numer ogłoszenia

1115631

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana terminu ofert na z 2 lipca 2018 r. na 4 lipca 2018 r. (wydłużono termin składania ofert z powodu problemów z pobraniem plików z niniejszej strony).

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu wraz z załącznikami w oryginale, w formie papierowej lub elektronicznej (w formie skanów) na adres e-mail: przetarg@rakbud.com.pl lub do siedziby Zamawiającego na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno k. Białegostoku, Polska

w terminie do 02 lipca 2018 r.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Ul. Przemysłowa 6
16-001 Księżyno k. Białegostoku, Polska

Dotyczy: oferta na zakup form produkcyjnych na potrzeby projektu „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych”

Ofertę cenową wraz z załącznikami można przesłać w formie elektronicznej na adres: przetarg@rakbud.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetarg@rakbud.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogdan Poliński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508178022

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 40 form produkcyjnych, które będą stanowić element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: 15-528 Sowlany, ul. Św. Marka 14

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup form produkcyjnych, które będą stanowić element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (szczegóły w zapytaniu ofertowym).
Rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji innowacyjnych w skali światowej, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych w postaci:
- wielkoformatowych wibroprasowanych elementów ścian fundamentowych ze specjalnie zaprojektowanymi łączeniami (zwane też elementami ścian fundamentowych)
- kostki brukowej trójwarstwowej fotokatalitycznej (zwanej też kostką trójwarstwową)
- lekkiej wibroprasowanej kostki brukowej (zwanej też lekką kostką).

Przedmiot zamówienia

Dostawa 40 form produkcyjnych, które będą stanowić element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych. Producent i model wibroprasy do której przeznaczone są formy: OMAG Tronic 140/120, wielkość blatów produkcyjnych 1400 x 1120 mm. Po stronie dostawcy jest rozplanowanie ilości gniazd w poszczególnych formach wykorzystując w najbardziej efektywnie pole formowania wibroprasy.
Zamawiający dopuszcza dostawę form dowolnego producenta, jednak muszą one być kompatybilne z wibroprasą OMAG Tronic 140/120.
Wymagania i opis techniczny
1. Formy do produkcji wysokich elementów (20 sztuk):

1.1 Forma o wymiarze jednego elementu: 6x20x100 cm – 2 szt.
1.2 Forma o wymiarze jednego elementu: 8x30x100 cm – 2 szt.
1.3 Forma wymiarze jednego elementu: 8x30x50 cm – 1 szt.
1.4 Forma o wymiarze jednego elementu: 6x20x78 ,R-0,5m – 1 szt.
1.5 Forma o wymiarze jednego elementu: 6x20x78 ,R-1m – 1 szt.
1.6 Forma o wymiarze jednego elementu: 6x20x78 ,R-2m – 1 szt.
1.7 Forma o wymiarze jednego elementu: 15x30x100 cm – 1 szt.
1.8 Forma o wymiarze jednego elementu: 15x30x78 ,R-1m – 1 szt.
1.9 Forma o wymiarze jednego elementu: 15x30x78 ,R-3m – 1 szt.
1.10 Forma o wymiarze jednego elementu: 15x30x78 ,R-6m – 1 szt.
1.11 Forma o wymiarze jednego elementu: 20x30x100 cm – 1 szt.
1.12 Forma o wymiarze jednego elementu: 20x30x50 cm – 1 szt.
1.13 Forma o wymiarze jednego elementu: 15x22x100 cm – 1 szt.
1.14 Forma o wymiarze jednego elementu: 20x22x100 cm – 1 szt.
1.15 Forma o wymiarze jednego elementu: 15x22x30x100 cm, forma z hydraulicznie przestawnymi przegrodami – 1 szt.
1.16 Forma o wymiarze jednego elementu: 20x22x30x100 cm, forma z hydraulicznie przestawnymi przegrodami – 1 szt.
1.17 Forma o wymiarze jednego elementu: 50x33x20 cm – 1 szt.
1.18 Forma o wymiarze jednego elementu: 25x36x75 cm z zamkami pionowymi i poziomymi w kształcie trapezu umożliwiającymi łączenie elementów bez użycia zaprawy murarskiej, produkcja elementów odbywać się będzie z użyciem blachy ciągnionej – 1 szt.

Szczegółowe uwagi zamieszczono w zapytaniu ofertowym.


2. Formy do produkcji niskich elementów (20 sztuk):

2.1. Forma z fazą, grubość 8 cm ,wymiar jednego elementu: 16,5x20 cm + 2x1/2 + gniazdo brzegowe – 4 szt.
2.2. Forma bez fazy ,grubość 8 cm , wymiar jednego elementu: 16,5x20 cm + 2x1/2 + gniazdo brzegowe – 2 szt.
2.3. Forma z fazą ,grubość 8 cm , wymiar jednego elementu: 10x20 cm + 2x1/2 – 4 szt.
2.4. Forma bez fazy ,grubość 8 cm , wymiar jednego elementu: 10x20 cm + 2x1/2 – 2 szt.
2.5. Forma z fazą ,grubość 6 cm, wymiar jednego elementu: 10x20 cm + 2x1/2 – 2 szt.
2.6. Forma bez fazy, grubość 6 cm, wymiar jednego elementu: 10x20 cm + 2x1/2 – 1 szt.
2.7. Forma bez fazy, grubość 6 cm, wymiary elementów:13,9x(20,9;19,2;13,9;10,4;15,7;12,2;17,4) – 1 szt.
2.8. Forma bez fazy ,grubość 6 cm, wymiary elementów: 26,6x(39,9; 26,6; 13,2)cm, 13,2x13,2 cm – 1 szt.
2.9. Forma o grubości 6 cm ,wymiar elementów: 12,0x(9,0; 12,0; 18,0) cm – 1 szt.
2.10. Forma o grubości 8 cm ,wymiar elementów: 12,0x(9,0; 12,0; 18,0) cm – 1 szt.
2.11. Forma o wymiarze jednego elementu: 35x35x5 cm z wibroizolatorami, dodatkowo wyposażona w drugi stempel z płytkami z guzkami – 1 szt.

Szczegółowe uwagi zamieszczono w zapytaniu ofertowym.


3. Transport i ubezpieczenie

Dostawca zapewnia na własny koszt transport i ubezpieczenie na czas transportu form produkcyjnych do zakładu Zamawiającego 15-528 Sowlany, ul Św. Marka 14

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga zakończenia dostawy wszystkich form produkcyjnych maksymalnie do 28 lutego 2019 r. przy czym zamówienie musi zostać zrealizowane wg następującego harmonogramu:
- dostawa min. 10 szt. form (5 wysokich i 5 niskich) nie później niż do 30 listopada 2018 r.
- dostawa pozostałej części form produkcyjnych maksymalnie do 28 lutego 2019 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia związanego z wykonaniem co najmniej jednej dostawy form produkcyjnych, które stanowią element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych w ilości co najmniej 15 szt. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe zapisy zawarto w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2 do zapytania (tj. projekcie umowy). Zmiana umowy możliwa jest także w innych niemożliwych do przewidzenia na tym etapie okoliczności/warunkach w tym poprawa oczywistych omyłek pisarskich

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; w przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
• Oświadczenie w treści załącznika nr 2 do formularza oferty potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
• Oświadczenie w treści załącznika nr 2 do formularza oferty potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
• Zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z adnotacją „akceptuję warunki umowy“, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wszystkich Wykonawców
• Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności, należy umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta, z dopiskiem „Objęte tajemnicą przedsiębiorstwa – nie udostępniać osobom trzecim”.
• Ponadto Wykonawca musi przedstawić wykaz co najmniej jednej co najmniej jednej dostawy form produkcyjnych, które stanowią element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych w ilości co najmniej 15 szt. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty.
• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty

Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena netto - 100%

2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena netto wynosi 100 pkt.


3. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o kryterium cena netto – 100%. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych.

4. Zamawiający ma możliwość poprawy oczywistych omyłek zawartych w treści oferty.

5. W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne obciążające Wykonawcę, w tym podatek VAT.
6. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

7. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Dopuszcza się złożenie oferty w innej walucie (np. EUR, USD) wówczas do ustalenia wartości przyjęty zostanie kurs sprzedaży danej waluty NBP (Narodowego Banku Polskiego) z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA)). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD, RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Adres

Przemysłowa 6

16-001 Księżyno

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

857474223

Fax

856632883

NIP

9661724745

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betownowych

Numer projektu

POIR.03.02.01-20-0013/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tytan Technik Sp. z o.o. (Działki Suskowolskie 37A, 26-670 Pionki).
Oferta wpłynęła 03 lipca 2018 r.
Cena netto: 1.495.000,00 zł
Cena brutto: 1.838.850,00 zł
Liczba wyświetleń: 393