Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPPM/2018/DSZ

Data publikacji: 30.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-06-2018

Numer ogłoszenia

1115438

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty)
tj. przesłanie kurierem lub złożenie osobiste (w formie pisemnej) całości oferty na adres biura: 7 Cubes sp. z o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty e-mailem na adres: wnioski@7cubes.pl.
• Oferta musi być złożona w terminie 08.06.2018, do godz. 10.00. Decyduje data
i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPPM/2018/DSZ”.
• W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPPM/2018/DSZ”.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 394 718

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia:
Poradnictwo psychologiczne – w formie indywidualnych spotkań z psychologiem, które mają na celu m.in. przeprowadzenie diagnozy specyficznych dla Uczestników Projektu barier psychologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają efektywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie wiary w siebie oraz posiadane możliwości i umiejętności. Program zostanie dostosowany do potrzeb Uczestników Projektu.

Wymiar godzinowy: zajęcia będą realizowane w wymiarze po 9 godz. dla każdego Uczestnika Projektu, razem 648 godzin. 1 godzina = 60 minut zajęć.
Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie średnio 6 spotkań po 1,5 godz.– częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego

Przedmiot zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia:
Poradnictwo psychologiczne – w formie indywidualnych spotkań z psychologiem, które mają na celu m.in. przeprowadzenie diagnozy specyficznych dla Uczestników Projektu barier psychologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają efektywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie wiary w siebie oraz posiadane możliwości i umiejętności. Program zostanie dostosowany do potrzeb Uczestników Projektu.

Wymiar godzinowy: zajęcia będą realizowane w wymiarze po 9 godz. dla każdego Uczestnika Projektu, razem 648 godzin. 1 godzina = 60 minut zajęć.
Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie średnio 6 spotkań po 1,5 godz.– częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Harmonogram realizacji zamówienia

06.2018 r. – 07.2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Zamówienia uzupełniające

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie zgodnie
z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego (Załącznik nr 1)
2. K2 – Doświadczenie 30 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 30,00 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Tabela nr 2)
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
Dot. K2 : Celem potwierdzenia doświadczenia Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził poradnictwo psychologiczne;
Opis weryfikacji: Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Załącznik nr 2: Tabela nr 2). Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji wykazanego doświadczenia przed podpisaniem umowy.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K2 = (Dbo:Dmax)x30
K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium doświadczenie
Dbo – liczba zakwalifikowanych godzin wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. w tabeli nr 1 lub nr 2 w Załączniku nr 2. Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SP. Z O.O.

Adres

Mokotowska 15A/1B

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Droga do sukcesu zawodowego

Numer projektu

RPPM.05.02.02-22-0083/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NS Konsulting sp. z o.o.
ul. Skromna 5, 20-704 Lublin
Liczba wyświetleń: 445