Strona główna
Logo unii europejskiej

Element zestawu służącego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych – cyfrowy mikroskop optyczny wraz z dedykowanym oprogramowaniem - PLCRC/2830701/06/1693/2018

Data publikacji: 30.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-06-2018

Numer ogłoszenia

1115321

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

05.06.2018 Pytanie nr 1:
Jaki jest termin wykonania przedmniotu Umowy przez Sprzedawce? Pytanie odnosi sie do ponizszego fragment umowy:
5.1. “Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy nie później niż do ...2018 . Za
wykonanie przedmiotu umowy w terminie uważa się wykonanie wszelkich prac obejmujących przedmiot i zakres Umowy opisany w §1.”
Odpowiedź:
Termin wykonania przedmiotu oferty zawarty jest w zapytaniu ofertowym:
"Termin realizacji przedmiotu oferty: Dostawa do 8 tygodni od daty otrzymania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą."

Pytanie nr 2:
Prośba o wyjaśnienie odnośnie dokumentu: Zapytanie ofertowe zał‚. nr 2
Jest tam napisane:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i potwierdzamy, że parametry oferowanego urządzenia, umożliwiającego automatyczne lub półautomatyczne układanie komponentów w technologii montażu powierzchniowego na płytce drukowanej, ujęte w Zapytaniu Ofertowym PLCRC/2830701/06/1693/2018 i przedstawione poniżej, są spełnione:...

To zapytanie dotyczy mikroskopu, a nie urządzenia do wykonywania montażu. Powinna być inna treść w oświadczeniu, o ile się nie mylę.
Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:
W oświadczeniu wkradł się błąd. Poprawny dokument o nazwie " Zapytanie ofertowe zał. 2 - poprawione" został załączony do bazy.

06.06.2018 Pytanie nr 1:
Czy Państwo sobie życzą, byśmy wysłali umowę przy składaniu oferty, czy po ewentualnym wygraniu przetargu?

Odpowiedź:
Umowa podpisywana jest z firmą, która wygra przetarg.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: joanna.jakubek@pl.abb.com, do dnia 08.06.2018, do godziny 24:00
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "Zapytanie ofertowe".
Wszystkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy. Pytania i odpowiedzi oraz zmiany dotyczące postępowania będą publikowane w Bazie Konkurencyjności, dlatego należy śledzić ją na bieżąco.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.jakubek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Jakubek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+482238434

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Element zestawu służącego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych – cyfrowy mikroskop optyczny wraz z dedykowanym oprogramowaniem

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa elementu zestawu służącego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych – cyfrowego mikroskopu optycznego wraz z dedykowanym oprogramowaniem

Przedmiot zamówienia

1. Cyfrowy mikroskop optyczny:
• Minimalny zakres powiększenia: 35-2000x
• Zmotoryzowana oś Z
• Zmotoryzowany stolik XY o zakresie min. 100x100mm
• Możliwość obserwacji pod zmiennym kątem +/-90°
• Kamera o szybkości min. 50kl/s
• Źródło światła LED o temperaturze barwowej 5700K i trwałości min. 30000 godz. Sterowane z poziomu oprogramowania.
2. Oprogramowanie:
• Automatyczne rozpoznawanie powiększenia
• Szybkie obrazowanie 3D z rozszerzoną głębią ostrości i funkcją HDR
• Łączenie obrazów 2D i 3D
• Automatyczny pomiar 2D i 3D
• Pomiar profili 3D
• Nagrywanie sekwencji wideo
• Automatyczne zliczanie i statystyczna analiza cząstek
• Oprogramowanie do obróbki zdjęć bez limitu instalacji na innych komputerach
• Utrzymanie i aktualizację oprogramowania przez okres co najmniej 12 miesięcy
3. Opcje:
• Możliwość zastosowania innych obiektywów
• Możliwość pomiarów bez stojaka i stołu
• Dożywotnie wsparcie techniczne
• System zastępczy na czas serwisu
• Gwarancja min. 24 miesiące
4. Komputer PC (jeśli jest wymagany).

Kod CPV

38510000-3

Nazwa kodu CPV

Mikroskopy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z kopią deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi w wersji elektronicznej, jeśli ma zastosowanie.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta/y niespełniająca/e wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostanie/ną odrzucona/e.

Oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium najwyższej wartości parametru P określonego wzorem:
P=0.8*Cmin/C + 0.2*Smin/S,
gdzie:
C – Zaoferowana cena w tysiącach PLN
Cmin – najniższa zaoferowana cena w tys. PLN
S - Zadeklarowany czas wykonania zdjęcia w sekundach
Smin – najkrótszy czas wykonania zdjęcia w sekundach

Szybkość będzie oceniona na podstawie zadeklarowanego przez producenta czasu wykonania zdjęcia będącego złożeniem 3D składającym się z mapy 10x10 zdjęć w płaszczyźnie X-Y. Każde pojedyncze zdjęcie jest mapą 3D składaną ze 100 zdjęć zrobionych z krokiem 5μm w osi Z, z rozdzielczością 1600x1200 pikseli.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Keyence International (Belgium) NV/SA, 08.06.2018, 49.078,00 EUR
Liczba wyświetleń: 612