Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE –NR 1/2018 NA KONTYNUACJĘ PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH

Data publikacji: 30.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-06-2018

Numer ogłoszenia

1115280

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

[2018.06.07] Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego. Zmieniona i obowiązująca treść Zapytania w załączniku. Zamawiający wydłuża termin składania ofert z uwagi na dokonanie zmian.


Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego, usuwając zapisy dot. wniesienia wadium. Zmieniona i obowiązująca treść Zapytania w załączniku.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres wskazany w Sekcji A niniejszego ogłoszenia w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, zawierającej oznaczenie: „Oferta w zapytaniu nr 1/2018”.
2. Termin składania ofert: 7 czerwca 2018 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: biuro@apptoyou.com.pl. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej nie dopuszcza się złożenia oferty w formie elektronicznej.
5. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@apptoyou.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Polka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Z uwagi na pisemność postępowania - kontakt mailowy.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi:
• dokończenie przeprowadzenia badań przemysłowych w ramach projektu pt. „Hydrozagadka – przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych materiałów hydrofobizujących, superhydrofobizujących i oleofobizujących powierzchnie różnego typu”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6 – Usługi badawcze;
• wynajem laboratorium na przeprowadzenie badań przemysłowych w ramach ww. projektu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70310000-7 – Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie Przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi:
• dokończenie przeprowadzenia badań przemysłowych w ramach projektu pt. „Hydrozagadka – przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych materiałów hydrofobizujących, superhydrofobizujących i oleofobizujących powierzchnie różnego typu”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6 – Usługi badawcze;
• wynajem laboratorium na przeprowadzenie badań przemysłowych w ramach ww. projektu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70310000-7 – Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych.

Do obowiązków Wykonawcy należy szczegółowo dokończenie przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych, zgodnie z niniejszymi zapisami:
Zadanie 4:
Przeprowadzenie badań badawczo-rozwojowych nad optymalizacją właściwości fizykochemicznych materiałów IV, IV A i IV C (hybrydowy materiał złożony z części makrocyklicznej, oznaczonej w skrócie - MAK oraz części krzemoorganicznej, oznaczonej jako materiały I-III i I-IIIA, I-IIIC) poprzez modyfikację struktury chemicznej w zakresie części krzemoorganicznej lub/i makrocyklicznej lub/i dodatku środka adhezyjnego.
Zaplanowane badania:
a) zbadanie wpływu modyfikacji powierzchni dodatkowym środkiem adhezyjnym zwiększającym przyczepność;
b) aplikacja roztworu materiałów IV, IVA i IV C na rożnych typach powierzchni (zmodyfikowanej środkiem adhezyjnym) w warunkach laboratoryjnych;
c) porównanie właściwości hydrofobowych, superhydrofobowych, oleofobowych materiałów IV, IVA, IVC z wykorzystaniem środka adhezyjnego;
g) aplikacja roztworu zmodyfikowanych materiałów na rożnych typach powierzchni w warunkach laboratoryjnych;
h) porównanie właściwości hydrofobowych, superhydrofobowych, oleofobowych materiałów i wybór optymalnego materiału.
Zadanie 5:
Porównanie własności materiałów, wybór optymalnego rozwiązania, opracowanie dokumentacji badawczej.

UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – SOPZ. Z uwagi na badawczo – rozwojowy charakter przedsięwzięcia oraz z uwagi na fakt, że opis prac badawczo – rozwojowych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa AppToYou Sp. z o.o., zapoznanie się z załącznikiem możliwe jest wyłącznie po podpisaniu i przekazaniu do Zamawiającego umowy o zachowaniu poufności. Z dokumentacją można zapoznać się w godzinach pracy biura, od godz. 9:00 do godz. 15:00 wyłącznie po wcześniejszym kontakcie mailowym na adres biuro@apptoyou.com.pl oraz umówieniu się na spotkanie. Złożenie oferty bez zapoznania się z załącznikiem prowadzić będzie do odrzucenia oferty i wykluczenia Wykonawcy ze względu na niezgodność z treścią Zapytania.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70310000-7 – Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie 4: od dnia podpisania Umowy do dn. 30.09.2018r.
Zadanie 5: od dnia 02.11.2018r. do dn. 30.11.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawca usługi, może być wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:
a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. , poz. 572);
c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371);
d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e. Polska Akademia Umiejętności;
f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
2. Ww. warunek udziału w postępowaniu Zamawiający weryfikował będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym oraz na podstawie dokumentów dostępnych publicznie. Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy.

Potencjał techniczny

5. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca dysponował będzie następującym potencjałem technicznym: Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca dysponował będzie następującym potencjałem technicznym: aparat do pomiaru kąta zwilżania, spektrometry do rejestracji widm, spektrometr do rejestracji widm w podczerwieni IR (Infrared), w ultrafiolecie i świetle widzialnym (UV – Vis), elektronowy mikroskop skaningowy SEM (Scanning Electron Microscope), aparatura do syntezy związków.
6. Ww. warunek udziału w postępowaniu Zamawiający weryfikował będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym oraz na podstawie dokumentów dostępnych publicznie. Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym kadrę niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem ich wiedzy i doświadczenia. Wykonawca dysponował będzie następującą kadrą (co najmniej 6 osób), w tym:
a. Osobą skierowaną do pełnienia funkcji Kierownika prac B+R – posiadającą:
i. wykształcenie – minimum stopień doktora habilitowanego;
ii. udział w minimum 5 projektach badawczo – rozwojowych dotyczących hydrofobizacji;
iii. autorstwo/współautorstwo minimum 3 publikacji naukowych w tematyce związanej z zakresem projektu;
b. Jedną osobą skierowaną do pełnienia funkcji Chemika – Specjalisty 1, posiadającym:
i. wykształcenie – minimum stopień doktora nauk chemicznych;
ii. udział w minimum 1 projekcie naukowo – badawczym dotyczącym hydrofobizacji;
iii. autorstwo/współautorstwo minimum 3 publikacji naukowych w tematyce związanej z zakresem projektu;
c. Jedną osobą skierowaną do pełnienia funkcji Chemika – Specjalisty 2, posiadającym:
i. wykształcenie – minimum stopień doktora nauk chemicznych;
ii. udział w minimum 1 projekcie naukowo – badawczym;
iii. autorstwo/współautorstwo minimum 3 publikacji naukowych.
d. Jedną osobą skierowaną do pełnienia funkcji Biologa– Specjalisty, posiadającym:
i. wykształcenie – minimum stopień doktora nauk biologicznych;
ii. udział w minimum 2 projektach naukowo – badawczych;
iii. autorstwo/współautorstwo minimum 3 publikacji naukowych.
e. Dwiema osobami skierowanymi do pełnienia funkcji Chemika – Laboranta, posiadającymi (każda z osób):
i. wykształcenie min. doktor nauk chemicznych;
ii. udział w min. 1 projektach naukowo – badawczym;
iii. autorstwo/współautorstwo minimum 3 publikacji naukowych.
4. Ww. warunek udziału w postępowaniu Zamawiający weryfikował będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy w Formularzu ofertowym. Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią Zapytania.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany harmonogramu i terminów poszczególnych etapów, wydłużenia i zmniejszenia w zależności od realizacji projektu.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zaprzestania wykonywania prac w przypadku, gdy ich kontynuacja jest niecelowa, wstępne wyniki prac są niezgodne z założeniami Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz ofertowy;
- Informacja o zapoznaniu się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - wyłącznie po zawarciu umowy NDA;
- Dowód wniesienia wadium.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert są:
I) CENA (100%)
• waga kryterium: 100%,
• maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 100,00 pkt.;
• punkty oblicza się na podstawie wzoru: C= Cn/Cb ×100 ×100%; gdzie:
Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią Zapytania:

21. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. Treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu,
b. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia;
c. Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
d. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
e. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
22. Oferty Wykonawców wykluczonych zostają odrzucone.
23. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty prowadzących do dokonania istotnych zmian treści oferty. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny (w celu uzyskania rabatu cenowego) z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.
24. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847);
b. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
c. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
25. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
26. Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki.
27. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie zapoznali się ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – nie zawarli przed terminem składania ofert umowy NDA.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

APPTOYOU SP. Z O. O.

Adres

Henryka Sienkiewicza 59

90-009 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

501644031

Fax

42 6630361

NIP

7252067094

Tytuł projektu

HYDROZAGADKA - PRZEPROWADZENIE BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I EKSPERYMENTALNYCH PRAC ROZWOJOWYCH W CELU OPRACOWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW HYDROFOBIZUJĄCYCH, SUPERHYDROFOBIZUJĄCYCH I OLEOFOBIZUJĄCYCH POWIERZCHNIE RÓŻNEGO TYPU

Numer projektu

RPLD.01.02.02-10-0036/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87 - 100 Toruń; 8.06.2018r.; cena netto: 148204,54 zł
Liczba wyświetleń: 450