Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi szkoleniowe

Data publikacji: 30.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2018

Numer ogłoszenia

1115265

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na adres podany w pkt. 1 Zapytania lub przesłać elektronicznie na adres: nowy.horyzont@op.pl nie później niż do godz. 12.00 w dniu 12 czerwca 2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nowy.horyzont@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Raczkowska- Bogdanowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505430762

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: pilski Miejscowość: Piła

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zapytania winien zostać zrealizowany w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług zgodnych z częścią zamówienia, na które składana jest oferta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje osobami, których niezbędne kwalifikacje zostały opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
7.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oznaczenie kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium
C Cena 60%
D Doświadczenie 20%
E Certyfikaty 20%

Wykluczenia

6.2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem Projektu) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Zamawiającym, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełniania warunku braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym będzie złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie spełnia – nie spełnia na podstawie złożonego do oferty w.w. oświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NOWY HORYZONT

Adres

Ojca Maksymiliana Kolbe 20/5

64-920 Piła

wielkopolskie , pilski

Numer telefonu

505 430 762

NIP

7642560253

Tytuł projektu

Centrum Usług Społecznych w gminie Wysoka

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0013/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dla części 1: LIBRA-MED Gabinet Rehabilitacji i Masażu Dawid Liebrecht, ul. Toruńska 1A, 77-430 Krajenka; data wpłynięcia: 8.06.2018; cena oferty: 7 200,00
Dla części 2: LIBRA-MED Gabinet Rehabilitacji i Masażu Dawid Liebrecht, ul. Toruńska 1A, 77-430 Krajenka; data wpłynięcia: 8.06.2018; cena oferty: 11 760,00
Dla części 3: LIBRA-MED Gabinet Rehabilitacji i Masażu Dawid Liebrecht, ul. Toruńska 1A, 77-430 Krajenka; data wpłynięcia: 8.06.2018; cena oferty: 5 760,00
Dla części 4: LIBRA-MED Gabinet Rehabilitacji i Masażu Dawid Liebrecht, ul. Toruńska 1A, 77-430 Krajenka; data wpłynięcia: 8.06.2018; cena oferty: 8 640,00
Dla części 5: LIBRA-MED Gabinet Rehabilitacji i Masażu Dawid Liebrecht, ul. Toruńska 1A, 77-430 Krajenka; data wpłynięcia: 8.06.2018; cena oferty: 11 520,00
Dla części 6: LIBRA-MED Gabinet Rehabilitacji i Masażu Dawid Liebrecht, ul. Toruńska 1A, 77-430 Krajenka; data wpłynięcia: 8.06.2018; cena oferty: 23 040,00
Dla części 7: Brak ofert
Dla części 8: Brak ofert
Dla części 9: Brak ofert
Dla części 10: Brak ofert
Liczba wyświetleń: 446