Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2018/5

Data publikacji: 30.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-06-2018

Numer ogłoszenia

1115088

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dokonał zmiany załacznika nr 2- formularz ofertowy.

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty:
• w formie papierowej - Osobiście lub pocztą/kurierem pod adresem: ChipCraft Sp. z o.o., ul. Rektorska 4 lok. 2.14, 00-614 Warszawa
• lub elektronicznie w formie zeskanowanych dokumentów na adres: fundusze@chipcraft-ic.com
Ofertę należy przesłać do dnia 06.06.2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@chipcraft-ic.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr inż. Tomasz Borejko

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest na dostawa komercyjnych licencji oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów scalonych, na potrzeby prowadzenia prac badawczych w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie numer NaviSoC/ZO/2018/5 prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest na dostawa komercyjnych licencji oprogramowania EDA/CAD do projektowania układów scalonych, na potrzeby prowadzenia prac badawczych w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w OPZ użyto norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych, systemów odniesienia, nazwy standardu, klasy, benchmarku lub inne, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji.
4. Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w sposób gwarantujący zachowanie takich samych lub lepszych parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych
i użytkowych w stosunku do opisanych w zapytaniu ofertowym.
6. Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne.
W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanego oprogramowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie. Brak możliwości spełnienia przez proponowane oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny.
7. Wykonawca zapewni bezpłatne wsparcie poprzez dedykowany serwis www aktywny 24h/7d, czas reakcji 24h przez 5 dni w tygodniu. Wsparcie musi być świadczone przez osoby posiadające wiedzę
w zakresie oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia przez okres co najmniej 12 miesięcy począwszy od dnia udzielenia licencji.
8. Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania do nowszych wersji przez okres co najmniej 12 miesięcy począwszy od dnia udzielenia licencji.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48321000-4 -Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
30248200-1 – Licencje na oprogramowanie
30241000-0 - Oprogramowanie komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Pakiet 1 dostarczony zostanie najpóźniej w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia na okres 365 dni
Pakiet 2 dostarczony zostanie w połowie czerwca 2019 roku na okres 365 dni.
Płatność za zamówienie rozłożona będzie na 4 raty, w okresach co pół roku (6 m-cy). Zamawiający zapłaci za licencje w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie oświadczeń dołączonych do oferty):
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
b) akceptują przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności
c) posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji;

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym przedstawienia szczegółów kalkulacji ceny oferty.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż na 48 godzin przed terminem składania ofert.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.
b. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
c. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, aktualne na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania.
d. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami : 100% cena
Cena brutto oferty (C) max.100pkt 100%
a) Cena brutto oferty ( C) – według następującego wzoru:
C= (najniższa cena ofertowa ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu /
cena oferty badanej) x 100
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHIPCRAFT SP. Z O.O.

Adres

20-262 Lublin

lubelskie , Lublin

NIP

9462659910

Tytuł projektu

Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0101/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Cadence Design Systems GmbH,
Mozartstraße 2,
85622 Feldkirchen
oferta z dn.5.06.2018
Liczba wyświetleń: 378