Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego”, nr zapytania 5/ID/2018

Data publikacji: 28.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2018

Numer ogłoszenia

1114737

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na realizację usługi należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i przekazać w terminie do 05.06.2018r do godziny 10:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
• elektronicznej na adres mailowy: ewaluator@pbs.pl W tytule należy wpisać: „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu. (np. JPG, PDF preferowany jest jeden plik elektroniczny).
lub
• osobiście na adres: PBS spółka z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot w zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta– nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1) Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ewaluator@pbs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Kaczorowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48510036588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch ewaluatorów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Recenzentem opisu informacji o zawodach
Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch ewaluatorów.
W ramach zawartej umowy, ewaluator będzie zobowiązany do:
1) ewaluacji drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką i wzorami dokumentów, w tym:
- zapoznania się z modelem oraz metodologią opracowania informacji o zawodach opisanymi w publikacji „Podręcznik - Jak
tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?” oraz innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego,
- zapoznania się z drugą wersją opisu (plik MS Word/PDF przekazany przez Zamawiającego) projektu informacji o danym zawodzie stanowiącym przedmiot ewaluacji oraz przeprowadzenie analizy krytycznej poszczególnych zbiorów informacji składających się na ten opis,
- sporządzania oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie z wykorzystaniem formularza „Arkusz oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie” stanowiącym Aneks nr 6 do „Podręcznika –Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”,
- przesyłania do Zamawiającego w wersji oryginalnej (papierowej - podpisanej) i elektronicznej (skan dokumentu) wypełnionego i podpisanego formularza „Arkusz oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie” (wersja elektroniczna w terminie wskazanym w pkt V.1 a powyżej, wersja oryginalna w terminie wskazanym w pkt V.1 b powyżej),
- uczestnictwa w spotkaniu panelu ewaluacyjnego (w trybie stacjonarnym lub na odległość) w terminie wskazanym w pkt V.1 b) powyżej i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zaprezentowania na spotkaniu oceny drugiej wersji projektu informacji o danym zawodzie z wykorzystaniem przygotowanego „Arkusz oceny…”, jak również uczestnictwa w dyskusji panelowej,
- współpracy z ekspertem metodologicznym, moderatorem i sekretarzem Panelu Ewaluacyjnego w trybie stacjonarnym i na odległość,
- zgłaszania propozycji zmian i uzupełnień do sporządzonej Notatki z posiedzenia Panelu Ewaluacyjnego,
- informowania o postępach prac, występujących problemach, wątpliwościach i innych zagadnieniach istotnych dla procesu ewaluacji, także na wniosek Zamawiającego.
2) stosowania „Arkusza oceny dla eksperta członka panelu ewaluacyjnego projektu informacji o zawodzie” (plik MS Word) przekazanego przez Zamawiającego,
3) stałego kontaktu telefonicznego oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego,
4) przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w ramach umówionego/zaoferowanego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach umowy („utwory”), na polach eksploatacji wymienionych w Załączniku nr 1„Zapytanie ofertowe” w pkt VI.4)

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowy zawarte z ewaluatorami będą wykonywane zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) Opracowanie Arkusza oceny (wg wzoru Załącznik 1 – Aneks 6 w „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”) drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, odesłanie go drogą e-mail i pocztą do Zmawiającego – do 3 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie
b) b) Udział w dyskusji panelowej zorganizowanej (w formie stacjonarnej i/lub zdalnej) przez Zamawiającego
z wykorzystaniem opracowanego przez ewaluatora Arkusza oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie – do 5 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie chyba, że Zamawiający wyznaczy inny termin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z danym zawodem/grupą zawodów
Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Oferenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Oferent może być wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji ewaluatora opisu informacji o zawodach
c) Kwestionariusz osobowy wymagany dla Oferentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej będący Załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji ewaluatora opisu informacji o zawodach.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w pkt IV Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:
1. C – cena brutto - max 30 pkt
C = Cmin/Cof x 30
C= liczba pkt do uzyskania w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

2. DP – doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z zawodem/grupą zawodów, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie - max 40 pkt
2.1. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia posiadającej:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 10 lat – 15 pkt
b) doświadczenie od powyżej 10 do 15 lat – 25 pkt
c) doświadczenie powyżej 15 lat – 40 pkt

3. DRIP – doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy* (IRP)– max 15 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada doświadczenie we współpracy
związanej z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową z Instytucjami Rynku Pracy, w ciągu ostatnich 15 lat:
a) brak udziału w przedsięwzięciu/ projekcie /zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 0 pkt
b) udział w 1 przedsięwzięciu/projekcie /zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 5 pkt
c) udział w 2 przedsięwzięciach/ projektach /zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 10 pkt
d) udział w więcej niż 2 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 15 pkt

* zgodnie z definicją z Art. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1065 z późniejszymi zmianami)
4. UP - doświadczenie, w ostatnich 15 latach, w zakresie opracowywania, opiniowania, konsultowania materiałów zawodoznawczych dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne) – max 10 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia brała udział w przedsięwzięciu/ zamówieniu/projekcie w ostatnich 15 latach w ramach którego opracowywała, opiniowała, konsultowała materiały zawodoznawcze dotyczące standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne)– 10 pkt
a) brak udziału – 0 pkt;
b) udział w 1 przedsięwzięciu/projekcie /zamówieniu– 2 pkt;
c) udział w 2 przedsięwzięciach/ projektach /zamówieniach – 4 pkt;
d) udział w 3 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach – 6 pkt;
e) udział w 4 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach – 8 pkt;
f) udział w więcej niż 4 przedsięwzięciach/projektach/zamówieniach – 10 pkt.

5. S – aspekt społeczny - max 5 pkt
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów oceny ofert.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.

Zamawiający wybierze 2 najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DIRP+UP+S:
gdzie: R – sumaryczna liczba punktów badanej oferty
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni 2 oferty w ramach 1 zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.
W przypadku uzyskania przez 3 lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.
W sytuacji, gdy 3 lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze 2 oferty ocenione według w/w Kryterium nr 2 - DP, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.
W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako ewaluatorzy (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji] Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a drugą i kolejne odrzuci.
W przypadku gdy do opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako ewaluatorzy (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji], a co najmniej 2 pierwsze takie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert zgodnie z kolejnością ich wymienienia– począwszy od kryterium nr 1 - ceny w pierwszej kolejności, kończąc na kryterium nr 6 - aspekt społeczny, a kolejne odrzuci.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią w celu zachowania niezależności, tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą ewaluować (jako Ewaluator) osoby, które są zatrudnione w tej samej instytucji.

Ewaluacji opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą wykonywać osoby jako ewaluatorzy, które są zatrudnione w tej samej instytucji co eksperci recenzenci i eksperci branżowi. Lista instytucji, w której zatrudnieni są recenzenci oraz eksperci branżowi opisu informacji o zawodzie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PBS SP. Z O. O.

Adres

Junaków 2

81-812 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

585506070

Fax

585506670

NIP

5850205642

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 433