Strona główna
Logo unii europejskiej

„Remont i Adaptacja budynku zdegradowanego w msc. Chałupki na mieszkania chronione”

Data publikacji: 28.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-06-2018

Numer ogłoszenia

1114626

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana terminu składana ofert na 15.06.2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w pokoju biuro projektu w terminie do dnia 13.06.2018 r. do godziny 15:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alojzy Jakóbik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606-206-214

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
Remont i Adaptacja budynku zdegradowanego w msc. Chałupki na mieszkania chronione
Zakres robót:
3.1.1 Roboty rozbiórkowe
- demontaż instalacji odgromowej
- demontaż rynien i rur spustowych
- demontaż elementów elewacji: tablic, oświetlenia, anten itp.
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
- demontaż istniejących podokienników i parapetów wraz z obróbkami blacharskimi
- demontaż istniejących szczątkowych instalacji w budynku
- skucie niezwiązanych tynków
- demontaż posadzek
- wyburzenie ścian, wykonanie otworów
- demontaż elementów konstrukcji dachu
- wycinka, karczowanie drzew i krzewów
- wywóz i unieszkodliwienie złomu i gruzu
3.1.2 Roboty ciesielskie
- wykonanie i montaż drewnianej więźby dachowej
3.1.3 Roboty w zakresie pokryć dachowych
- wykonanie pokrycia dachowego
- wykonanie obróbek blacharskich
- montaż instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów
3.1.4 Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie i posadzkarskie
- przebudowa pomieszczeń,
- wykonanie ścianek działowych
- wykonanie otworów drzwiowych
- tynkowanie pomieszczeń
- malowanie pomieszczeń
- wykonanie posadzek
- wykonanie fundamentów
- wykonanie ścian nośnych i działowych
- wykonanie kominów
3.1.5 Instalowanie stolarki
- wymiana istniejącej stolarki okiennej
- wymiana istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej
- montaż drzwi wewnętrznych
3.1.6 Roboty izolacyjne
- ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
- ocieplenie stropodachu wełną mineralną
3.1.7 Roboty elewacyjne
- montaż i demontaż rusztowania
- przywrócenie do stanu początkowego wszystkich elementów elewacji, które podczas montażu stolarki musiały być zdemontowane
- obróbki blacharskie
- wyprawa elewacyjna ścian zewnętrznych cienkowarstwowym, samoczyszczącym tynkiem strukturalnym
3.1.8 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu
- roboty ziemne i przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych)
- pochylnia dla niepełnosprawnych
- tarasy i schody zewnętrzne
- zagospodarowanie terenu - obiekty małej architektury
- uporządkowanie terenu (wykoszenie porostów, ręczne ścinanie drzew i krzewów, usunięcie luźnych gałęzi i śmieci, niwelacja terenu)
3.1.9 Roboty inne
- wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe
Zamówienie jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „ Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 „ Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Chałupki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest zwiększenie dostępności mieszkańców woj. świętokrzyskiego (ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych) do wysokiej jakości usług społecznych w zakresie pomocy w wychodzeniu z bezdomności

Przedmiot zamówienia

Remont i Adaptacja budynku zdegradowanego w msc. Chałupki na mieszkania chronione
Zakres robót:
3.1.1 Roboty rozbiórkowe
- demontaż instalacji odgromowej
- demontaż rynien i rur spustowych
- demontaż elementów elewacji: tablic, oświetlenia, anten itp.
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
- demontaż istniejących podokienników i parapetów wraz z obróbkami blacharskimi
- demontaż istniejących szczątkowych instalacji w budynku
- skucie niezwiązanych tynków
- demontaż posadzek
- wyburzenie ścian, wykonanie otworów
- demontaż elementów konstrukcji dachu
- wycinka, karczowanie drzew i krzewów
- wywóz i unieszkodliwienie złomu i gruzu
3.1.2 Roboty ciesielskie
- wykonanie i montaż drewnianej więźby dachowej
3.1.3 Roboty w zakresie pokryć dachowych
- wykonanie pokrycia dachowego
- wykonanie obróbek blacharskich
- montaż instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów
3.1.4 Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie i posadzkarskie
- przebudowa pomieszczeń,
- wykonanie ścianek działowych
- wykonanie otworów drzwiowych
- tynkowanie pomieszczeń
- malowanie pomieszczeń
- wykonanie posadzek
- wykonanie fundamentów
- wykonanie ścian nośnych i działowych
- wykonanie kominów
3.1.5 Instalowanie stolarki
- wymiana istniejącej stolarki okiennej
- wymiana istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej
- montaż drzwi wewnętrznych
3.1.6 Roboty izolacyjne
- ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
- ocieplenie stropodachu wełną mineralną
3.1.7 Roboty elewacyjne
- montaż i demontaż rusztowania
- przywrócenie do stanu początkowego wszystkich elementów elewacji, które podczas montażu stolarki musiały być zdemontowane
- obróbki blacharskie
- wyprawa elewacyjna ścian zewnętrznych cienkowarstwowym, samoczyszczącym tynkiem strukturalnym
3.1.8 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu
- roboty ziemne i przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych)
- pochylnia dla niepełnosprawnych
- tarasy i schody zewnętrzne
- zagospodarowanie terenu - obiekty małej architektury
- uporządkowanie terenu ( wykoszenie porostów, ręczne ścinanie drzew i krzewów, usunięcie luźnych gałęzi i śmieci, niwelacja terenu)
3.1.9 Roboty inne
- wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe
Zamówienie jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „ Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 „ Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zakończenia przedmiotu umowy. Zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 31.03.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ.

Wiedza i doświadczenie

a) wykonanych robót
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową budynku kubaturowego. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 500 000,00 zł brutto.

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
1) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie lub przebudowie lub rozbudowie (od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji) co najmniej 1 budynku kubaturowego lub mieszkalnego.

Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

13. 1 Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;
1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót do wykonania. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 Kc.
2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Oferty
4. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a)
5. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b)
6. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
7. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”.
8. Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej.
13. 2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na wezwanie Zamawiającego
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ
x Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4
4. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 )

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
-60 wskaźnik stały

2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco:
Kierownik budowy
Posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji) w okresie ostatnich 10 lat przy robotach wykończeniowych w budynkach kubaturowych lub mieszkalnych w ilości:
• 1 przedsięwzięcie – 0 pkt.
• 2-3 przedsięwzięcia – 10 pkt.
• 4-5 przedsięwzięć – 20 pkt.
• 6-7 przedsięwzięć – 30 pkt.
• 8 i więcej przedsięwzięć – 40 pkt.

Informację należy wskazać załączniku nr 1b, który należy złożyć wraz z ofertą.
Nie złożenie wskazanego załącznika, bądź nie wskazanie inwestycji, na których nabyte zostało doświadczenie skutkowało będzie nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert.

Wykluczenia

9.4.4 braku podstaw wykluczenia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty;
a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.

9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio.

9.4.6 Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, złoży. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "ARKA NADZIEI"

Adres

Adama Mickiewicza 1

25-352 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413442858

NIP

9591749236

Tytuł projektu

Wsparcie osób bezdomnych poprzez remont i adaptację budynku zdegradowanego w miejscowości Chałupki na mieszkania chronione

Numer projektu

RPSW.07.03.00-26-0002/16-00
Liczba wyświetleń: 268