Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie Wykonawców mających przeprowadzić dodatkowe zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego”, nr RPWP.08.01.02-30-0040/16

Data publikacji: 28.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2018

Numer ogłoszenia

1114617

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można osobiście (w pok. nr 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl, lub pocztą tradycyjną na w/w adres.

Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:

„Oferta w postępowaniu nr 1/MW/SPE/2018”

Oferty można składać w terminie do dnia 05.06.2018 do godziny 08.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez jej otwierania.
4. Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oferty należy składać wyłącznie na załączonych do oferty wzorach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Stachowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 8686 54 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które został określone na podstawie przeprowadzonych diagnoz. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadgimnazjalnej – Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: gostyński Miejscowość: Gostyń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które został określone na podstawie przeprowadzonych diagnoz.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które został określone na podstawie przeprowadzonych diagnoz. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadgimnazjalnej – Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu;
I część: 3 uczniów - zajęcia dodatkowe z matematyki – łącznie 45 godz.
II część: 1 uczeń - zajęcia dodatkowe – Informatyka – 10 godz.
III część 4 uczniów - doradztwo Zawodowe – 25 godz.

Dla każdego ucznia przewidziano łącznie 20h zajęć indywidualnych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę.

Zajęcia średnio 2h/dzień/2xtygodniowo.
Metodologia zajęć: ćwiczenia, nacisk na samodzielną realizację zadań.
Program nauczania: zostanie opracowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę sporządzoną przy udziale pedagoga i nauczyciela

Planowany termin realizacji zamówienia : czerwiec 2018 r. - lipiec.2018r. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zajęć może ulec zmianie.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

czerwiec 2018 r. - lipiec.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać właściwe kompetencje zawodowe i uprawnienia do nauczania w Szkole Ponadgimnazjalnej oraz posiadać minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela (bez względu na stopień awansu zawodowego) w Szkole Ponadgimnazjalnej.
Warunek ten zostanie oceniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania może zażądać od Wykonawcy pisemnego udokumentowania posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-formularz ofertowy
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 80%
Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 80”

przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za jedną godzinę.


Doświadczenie nauczyciela - 20 %

Doświadczenie na stanowisku nauczyciela (bez względu na stopień awansu zawodowego) w Szkole Ponadgimnazjalnej powyżej 3 lat – 10 pkt
Doświadczenie na stanowisku nauczyciela (bez względu na stopień awansu zawodowego) w Szkole Ponadgimnazjalnej powyżej 5 lat – 20 pkt

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
- złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
- złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu,
- przedstawi nieprawdziwe informacje,
- nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega, możliwość odrzucenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
4. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego.

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0040/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 410