Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/DS/1 - doradztwo specjalistyczne dla uczestników projektu

Data publikacji: 27.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2018

Numer ogłoszenia

1114465

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań, do dnia 5 czerwca 2018 r., do godziny 10:00.
2. Termin składania ofert upływa 5 czerwca 2018 roku o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi 5 czerwca 2018 roku o godz. 11.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

660713090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego udzielanego uczestnikom Projektu (min. 1 max 24 osobom).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego udzielanego uczestnikom Projektu (min. 1 max 24 osobom).

Przedmiot zamówienia

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (-Projekty konkursowe) Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie doradztwa specjalistycznego dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach projektu „CENTRUM PRACY - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający przewiduje przeznaczyć łącznie ok. 540 godzin doradczych (zegarowych) na rzecz uczestników projektu.


Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części, które odnoszą się do formy wsparcia:
- CZEŚĆ A: DORADZTWO GOSPODARCZE – negocjacje handlowe, marketing, pozyskiwanie nowych rynków zbytu;
- CZĘŚC B: DORADZTWO PRAWNE - w szczególności w obszarze uregulowań prawnych w zakresie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jak i również dot. RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych),
- CZĘŚĆ C: DORADZTWO Z ZAKRESU IT;
- CZĘŚC D: DORADZTWO Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA;
- CZĘŚĆ E: DORADZTWO GOSPODARCZE - w szczególności w obszarze rozliczeń podatkowych prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, czy obsługi kadrowo-płacowej;
- CZĘŚĆ F: DORADZTWO Z OBSZARU POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

UWAGA: W ramach poszczególnych części zamówienia wyłonieni oferenci będą wyznaczeni do przeprowadzenia usług doradczych w zależności od aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników projektu, tym samym liczba godzin doradztwa w odniesieniu do danej części zamówienia może wynieść od 0 godzin do 540 godzin.

Kod CPV

79410000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z zapisami załączonego zapytania ofertowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

do 30.09.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapisami załączonego zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapisami załączonego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapisami załączonego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapisami załączonego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapisami załączonego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapisami załączonego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami załączonego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami załączonego zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapisami załączonego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z zapisami załączonego zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisami załączonego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI

Adres

os. Jana III Sobieskiego 37/21

60-688 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

660713090

Fax

0-61 622-71-73

NIP

8211060291

Tytuł projektu

CENTRUM PRACY - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu

Numer projektu

POWR.01.02.02-02-0125/15-00
Liczba wyświetleń: 487