Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawy artykułów żywnościowych dla Dziennych Domów Pobytu w Niedzicy gm. Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gm. Czorsztyn, w Jaworkach gm. Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

Data publikacji: 24.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-06-2018

Numer ogłoszenia

1114057

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

10.6 Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
10.6.1 w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres Zamawiającego) lub
10.6.2 w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres krzysztof.poczatek@kigs.org.pl
Oferty należy składać do końca upływu dnia 04.06.2018 r. z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w Warszawie na adres Zamawiającego w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 8.00 do 16.00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.poczatek@kigs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Początek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów żywnościowych dla Dziennych Domów Pobytu w Niedzicy gm. Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gm. Czorsztyn,
w Jaworkach gm. Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne
i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

3.2 Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 niezależne części:
CZĘŚĆ NR 1: "Owoce i warzywa”
CZĘŚĆ NR 2: „Różne produkty spożywcze”
3.3 Każdy Wykonawca może złożyć swoją ofertę na wybraną ilość części - bez ograniczeń.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - odpowiednio do części.
3.5 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Dziennych Domów Pobytu w Niedzicy gm. Łapsze Niżne,
w Kluszkowcach gm. Czorsztyn, w Jaworkach gm. Szczawnica w ilościach i asortymentach określonych w formularzach cenowych stanowiących integralną część zapytania ofertowego.
3.6 Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość częściowej zmiany asortymentu oraz zmiany ilości przedmiotu zamówienia bez konieczności przeprowadzania dodatkowej procedury oraz zmiany zapisów zawartej umowy.
3.7 Ze względu na specyfikę zamówienia ostateczna ilość zakupionych produktów może ulec zmianie +/- 15 % w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3.8 Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia, a w przypadku zwiększenia obowiązywać będą ceny zawarte w ofercie.
3.9 Dostawy towarów odbywać się będą w dni robocze 2 lub 3 razy w tygodniu od godz. 8.00 do 11.00.
3.10 Dostawy będą realizowane transportem dostawcy i na jego koszt.
3.11 Dostarczane artykuły mają spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: dla Dziennych Domów Pobytu w Niedzicy gm. Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gm. Czorsztyn, w Jaworkach gm. Szczawnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

Przedmiot zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów żywnościowych dla Dziennych Domów Pobytu w Niedzicy gm. Łapsze Niżne, w Kluszkowcach gm. Czorsztyn, w Jaworkach gm. Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne
i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

3.2 Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 niezależnych części:
CZĘŚĆ NR 1: "Owoce i warzywa”
CZĘŚĆ NR 2: „Różne produkty spożywcze”
3.3 Każdy Wykonawca może złożyć swoją ofertę na wybraną ilość części - bez ograniczeń.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - odpowiednio do części.
3.5 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych i przypraw, owoców i warzyw na potrzeby Dziennych Domów Pobytu w Niedzicy gm. Łapsze Niżne,
w Kluszkowcach gm. Czorsztyn, w Jaworkach gm. Szczawnica w ilościach
i asortymentach określonych w formularzach cenowych stanowiących integralną część zapytania ofertowego.
3.6 Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość częściowej zmiany asortymentu oraz zmiany ilości przedmiotu zamówienia bez konieczności przeprowadzania dodatkowej procedury oraz zmiany zapisów zawartej umowy.
3.7 Ze względu na specyfikę zamówienia ostateczna ilość zakupionych produktów może ulec zmianie +/- 15 % w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3.8 Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia, a w przypadku zwiększenia obowiązywać będą ceny zawarte w ofercie.
3.9 Dostawy towarów odbywać się będą w dni robocze 2 lub 3 razy w tygodniu od godz. 8.00 do 11.00.
3.10 Dostawy będą realizowane transportem dostawcy i na jego koszt.
3.11 Dostarczane artykuły mają spełniać wymagania jakościowe Polskich Norm, posiadać aktualny atest producenta i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa.

Kod CPV

15800000-6

Nazwa kodu CPV

Różne produkty spożywcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2018r. – w każdej części.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa tego warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa tego warunku.

Warunki zmiany umowy

Określono w szczególności w § 3 w pkt. 4 i 5 wzoru umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu – Wykonawca składa oświadczenia zawarte w treści oferty wraz z formularzem cenowym – odpowiednio do części, na którą składa swoją ofertę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

13. Kryteria oceny oferty:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował w każdej części następującym kryterium:
13.1 Cena – waga max. 100/100 pkt.
Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert/Cena brutto badanej oferty brutto ) x 100 pkt.
13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu: w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym będą wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Adres

Wilanowska 14

00-422 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

786200301

Fax

0

NIP

7010443843

Tytuł projektu

Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0446/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 390