Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa merytorycznego opracowania materiałów będących podstawą do przygotowania 5 publikacji o charakterze szkoleniowo – edukacyjnych oraz moderacji Forum poświęconego zagadnieniom przedstawianym w publikacjach w okresie od podpisania umowy do 31/12/2018r.

Data publikacji: 24.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-06-2018

Numer ogłoszenia

1113826

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać droga mailowa na adres: biuro@zmianyklimatu.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@zmianyklimatu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Kęder

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

721720721

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne publikacji w zakresie:
Część 1) Odnawialne Źródła Energii. Znaczenie Gospodarcze oraz wpływ na klimat i środowisko naturalne.
Część 2) Wpływ zamian warunków środowiskowych na gospodarkę rolną w Polsce.
Część 3) Problem wody w polskim rolnictwie.
Część 4) Innowacje w agrotechnice jako narzędzie przeciwdziałania zmianom klimatu.
Część 5) Zmiany klimatu a rozwój rolnictwa w Polsce
oraz
II. Moderacja merytoryczna w postaci dyżurów na Forum, powiązanym ze stroną www.zmianyklimatu.pl, poświęconemu zagadnieniom przedstawianym w publikacjach w okresie od podpisania umowy do 31/12/2018r.
Część I: 20 godz./m-c
Część II: 40 godz./m-c
Część III: 80godz./m-c

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców w celu osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatów projektu a tym samym osiągnięcie celu głównego jakim jest: Podniesienie poziomu świadomości oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie pracy i życia na obszarach wiejskich z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i w warunkach wyzwań klimatycznych.

Przedmiot zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne publikacji w zakresie:
Część 1) Odnawialne Źródła Energii. Znaczenie Gospodarcze oraz wpływ na klimat i środowisko naturalne.
Część 2) Wpływ zamian warunków środowiskowych na gospodarkę rolną w Polsce.
Część 3) Problem wody w polskim rolnictwie.
Część 4) Innowacje w agrotechnice jako narzędzie przeciwdziałania zmianom klimatu.
Część 5) Zmiany klimatu a rozwój rolnictwa w Polsce

oraz
II. Moderacja merytoryczna w postaci dyżurów na Forum, powiązanym ze stroną www.zmianyklimatu.pl, poświęconemu zagadnieniom przedstawianym w publikacjach w okresie od podpisania umowy do 31/12/2018r.
Część I: 20 godz./m-c
Część II: 40 godz./m-c
Część III: 80godz./m-c

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania jednej części w ramach punktu I przez jednego autora lub zespół pod redakcją wskazanej osoby. W przypadku gdy, wykonawcą części zamówienia będzie zespół redakcyjny, Zamawiający wszelkie zagadnienia merytoryczne ustalać będzie z liderem zespołu redakcyjnego. Umowy na wykonanie prac zdefiniowanych w zamówieniu Zamawiający podpisze z każdym z członków zespołu.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania tylko jednej części w ramach punktu I przez jednego autora lub zespół pod redakcją wskazanej osoby, z którą zamawiający podpisze umowę.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania jednej części w ramach punktu I oraz jednej części z punktu II.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość wykonania tylko części w ramach lub całego punktu II.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wymagania minimalne w zakresie tematycznym dla pozycji wydawniczych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu:
Część I.
• Prezentacja skutków pozyskiwania energii ze źródeł kopalnych.
• Prezentacja Odnawialnych Źródeł Energii w tym analiza korzyści ich wykorzystania z uwzględnieniem warunków klimatycznych i zasobów naturalnych Polski.
• Wpływ rozwoju energetyki ze źródeł odnawianych na gospodarkę.
Część II.
• Identyfikacja zagrożeń dla zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazu w związku ze zmianami w sposobie gospodarowania na obszarach wiejskich.
• Uwarunkowania prawne wynikające z przepisów krajowych oraz UE w zakresie systemu oddziaływania na środowisko.
• Systemy wsparcia finansowego służące zrównoważonemu rozwojowi terenów wiejskich.
Część III.
• Problem suszy w Polsce
• Właściwości retencyjne gleb i racjonalne nawadnianie
• Systemy wspomagania decyzji w nawodnieniach
Część IV.
• Niepożądany wpływ rolnictwa na środowisko/ sposoby zapobiegania
• Bioróżnorodność w ekosystemach – obowiązki wynikające z przepisów UE
Część V.
• Charakterystyka wpływu klimatu na uprawy w ostatnich latach – produkcja, straty, sposoby dostosowania.

Kod CPV

92312200-3

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Moderacja Forum poświęconemu zagadnieniom przedstawianym w publikacjach w okresie od podpisania umowy do 31/12/2018r.
CPV: 79550000-4 usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zleconą usługę, opisaną w punkcie I. w terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy, z którym została podpisana umowa, niezbędne materiały i informacje. W ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółową strukturę publikacji do akceptacji.

Wykonawca przekaże wstępną wersję publikacji na 7 dni roboczych przed terminem zakończenia umowy. Następnie Zamawiający ma 7 dni roboczych na zgłoszenie uwag, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść w ciągu kolejnych 5 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza także drugą rundę poprawek, która łącznie nie może trwać dłużej niż 3 dni robocze. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej (e-mail), na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

Wykonawca zobowiąże się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanego Dzieła (licencja niewyłączna) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r. poz. 880) bez ograniczeń co do czasu i ilości. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego.

zadania opisanego punkcie II.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zleconą usługę od momentu podpisania umowy do 31/12/2018r.

W sytuacji losowej, która uniemożliwi przeprowadzenie prelekcji wyznaczonemu przez Wykonawcę prelegentowi, w ramach rozstrzygniętego postępowania, Wykonawca wyznaczy innego prelegenta w zastępstwie, który będzie legitymował się tożsamym doświadczeniem i kwalifikacjami, co wyznaczony poprzednio.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy (w postaci osób fizycznych bądź instytucji, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Wymagania formalne wobec oferentów:
- osoba posiadająca stopień magistra, doktora, inż., prof. (premiowana i preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów, o największych kompetencjach, wykształceniu, posiadanych stopniach naukowych itp.)
- doświadczenie w postaci co najmniej 5 publikacji,
- dołączenie do oferty konspektu publikacji, zawierającego co najmniej informacje dotyczące: proponowanej struktury dokumentu, zakresu podmiotowego i przedmiotowego opracowania oraz proponowanych źródeł i literatury. Konspekt będzie następnie stanowił załącznik do umowy podpisywanej z Wykonawcą.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoba posiadająca stopień magistra, doktora, inż., prof. (premiowana i preferowana będzie oferta zawierająca oferty oferentów, o największych kompetencjach, wykształceniu, posiadanych stopniach naukowych itp.)oraz posiadająca dorobek w postaci co najmniej 5 publikacji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wzór oferty wraz z oświadczeniami.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) 80% - doświadczenie Wykonawcy
a) osoba posiadająca co najmniej stopień doktora lub inż. z zakresu nauk rolniczych, specjalizująca się w zagadnieniach związanych
b) z agrotechniką, polityką rolną lub ochrony środowiska,
c) - 5 pkt w przypadku osoby ze stopniem doktora z zakresu nauk rolniczych specjalizującej się w ww. zagadnieniach,
- 10 pkt w przypadku osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub dr inż. lub profesora zwyczajnego z zakresu nauk rolniczych specjalizującej się w ww. zagadnieniach,
2) 20% - cena, zgodnie ze wzorem:

llość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
Cmin - cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn - cena zaproponowana przez wykonawcy n.

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Wykluczenia

a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość.
b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
c) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Adres

02-776 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

721720721

NIP

7010149552

Tytuł projektu

Program aktywnej edukacji, integracji i współpracy na obszarach wiejskich w Polsce

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0066/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W związku z faktem, iż zapytanie ofertowe dopuszczało możliwość częściowej realizacji oferty, wyłoniono 5-ciu wykonawców:

1. Dr hab. Mariusz Matyka, Puławy.
Data wpłynięcia: 29 maja 2018.
Proponowana cena za realizację oferty: 23.800 PLN brutto.
Uwagi: Oferta dotyczy częściowej realizacji zadania, merytorycznego przygotowania publikacji wykazanej w części: 1) i moderacji forum w tematycznym zakresie związanym z przygotowaną publikacją.

2. Dr hab. Łukasz Chachulski, Warszawa.
Data wpłynięcia: 30 maja 2018
Proponowana cena za realizację oferty: 23.390 PLN brutto.
Uwagi: Oferta dotyczy częściowej realizacji zadania, merytorycznego przygotowania publikacji wykazanej w części: 2) i moderacji forum w tematycznym zakresie związanym z przygotowaną publikacją.

3. Dr Witold Lenart, Warszawa.
Data wpłynięcia: 30 maja 2018
Proponowana cena za realizację oferty: 23.230 PLN brutto.
Uwagi: Oferta dotyczy częściowej realizacji zadania, merytorycznego przygotowania publikacji wykazanej w części: 3) i moderacji forum w tematycznym zakresie związanym z przygotowaną publikacją.

4. Dr hab. Grzegorz Żurek, Błonie.
Data wpłynięcia: 1 czerwca 2018
Proponowana cena za realizację oferty: 23.320 PLN brutto.
Uwagi: Oferta dotyczy częściowej realizacji zadania, merytorycznego przygotowania publikacji wykazanej w części: 4) i moderacji forum w tematycznym zakresie związanym z przygotowaną publikacją.

5. Dr hab. Jerzy Kozyra, Puławy.
Data wpłynięcia: 1 czerwca 2018
Proponowana cena za realizację oferty: 23.440 PLN brutto.
Uwagi: Oferta dotyczy częściowej realizacji zadania, merytorycznego przygotowania publikacji wykazanej w części: 5) i moderacji forum w tematycznym zakresie związanym z przygotowaną publikacją.
Liczba wyświetleń: 348