Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018

Data publikacji: 23.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-05-2018

Numer ogłoszenia

1113750

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, jako plik PDF zawierający skan podpisanej oferty, wysłanej na adres: kontakt@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Skorupski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

792277855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych, skryptu merytorycznego oraz zakup i dostarczenie książek tematycznych i certyfikatów dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO” oraz przygotowanie prezentacji dla prowadzących zajęcia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Pracownia Liderów NGO’s” nr POWR.02.16.00-00-0018/16-01 realizowanego w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowym uczestników projektu z terenu Polski (w tym wolontariuszy pracujących na rzecz organizacji pozarządowych i partnerów społecznych) zgodnie z programem opracowanym przez wnioskodawcę uwzględniającym wyniki analizy potrzeb szkoleniowych przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych (załącznik do wniosku o dofinansowanie). Wsparcie szkoleniowe doprowadzi do trwałego wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa (w tym w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zaprojektowanie, opracowanie merytoryczne i wydruk 381 szt. skryptu
2. Zakup i dostarczenie 762 szt. książek (2 rodzaje książek po 381 szt. każdej)
3. Zaprojektowanie i wydruk 381 sztuk certyfikatów dla uczestników szkolenia
4. Opracowanie prezentacji w programie Power Point – 12 prezentacji
Wymagania dotyczące skryptu merytorycznego:
a) Skrypt ma zawierać od 80 do 120 stron formatu A5
b) Skrypt ma być przygotowany na bardzo wysokim poziomie merytorycznym jak, również wizualnym i praktycznym.
c) Skrypt ma obejmować swoją tematyką zagadnienia dokładne opisane są w załączniku.
d) Skrypt ma być wydrukowany w 762 egzemplarzach, oprawiony w półsztywną okładkę i dostarczony do siedziby Zamawiającego.

Wymagania dotyczące książek:
a) Wykonawca dostarczy 762 sztuki książek dydaktycznych dla uczestników szkolenia. Zamawiający wymaga by były to książki obejmujące swoją tematyką zagadnienia takie jak: legislacja, aksjologia Polskiego i międzynarodowego porządku prawnego, zarządzanie projektami, metoda skutecznego działania, sztuka prezentacji, konsultacje społeczne i demokracje deliberatywne, itp. Wykonawca przedstawi min. 4 propozycje książek z dowolnej tematyki wymienionej powyżej (jedna książka może (ale nie musi) obejmować tylko 1 zagadnienie), z których zamawiający wybierze 2 pozycje. W ramach jednej pozycji Zamawiający zamówi 381 szt. (łącznie 762 szt. – 2 pozycje x 381 szt.) Wykonawca dostarczy książki do siedziby Zamawiającego.
Wymagania dotyczące certyfikatów:
a) W formacie A4, wydrukowane i dostarczone w liczbie 381 egzemplarzy

Wymagania dotyczące prezentacji:
a) Zamawiający wymaga by Wykonawca opracował 12 Prezentacji w programie PowerPoint, (każda ma zawierać od 30 do 60 slajdów)
b) Prezentacje mają być przygotowany na bardzo wysokim poziomie merytoryczny jak, również wizualnym,
c) Tematyka, każdej z 12 prezentacji została przedstawiona w załączniku.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

92312212-0 - Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych
22110000-4 - Drukowane książki
79822500-7 - Usługi projektów graficznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Opracowanie projektu skryptu merytorycznego do dnia 8.06.2018. Dostarczenie skryptu merytorycznego do 13.06.2018 r.
Opracowanie projektu prezentacji do dnia 8.06.2018 r., dostarczenie prezentacji do dnia 13.06.2018 r.
Propozycja książek do dnia 8.06.2018, dostarczenie wybranych książek do dnia 13.06.2018 r.
Opracowanie projektu certyfikatów do dnia 8.06.2018 r. Dostarczenie certyfikatów do dnia 13.06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Osoby/osoba skierowane do opracowania skryptu merytorycznego dla uczestników oraz prezentacji dla prowadzących szkolenia muszą posiadać:
a. wykształcenie wyższe;
b. doświadczenie w opracowywaniu materiałów dydaktycznych oraz/lub prezentacji dla prowadzących szkolenia z tematyki prawnej, ekonomicznej oraz komunikacji i marketingu.
c. posiadać doświadczenie w zakresie: analizy finansowej, zarządzania projektami, prawa pracy, prawa cywilnego, funkcjonowania budżetu państwa, ekonomicznej analizy prawa, sprawozdawczości finansowej, funkcjonowania organizacji pozarządowej, prawa administracyjnego, komunikacji, marketingu (kursy, szkolenia, wykształcenie itp.)

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
 w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie a także zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy.
 w zakresie zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników/-czek do projektu.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium Cena brutto (C) – waga 100%
Wykonawca oferujący najniższą cenę brutto otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
C = (Cmin / Co) x 100 pkt., gdzie
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena brutto (C)”,
Cmin - najniższa cena brutto za realizację zamówienia spośród wszystkich prawidłowych ofert złożonych w postępowaniu,
Co - cena brutto za realizację zamówienia w aktualnie badanej ofercie.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

Adres

Solec 81B/73A

00-382 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

792277855

NIP

7010346695

Tytuł projektu

Pracownia Liderów NGO's

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0018/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych
im. Hipolita Cegielskiego
ul. Jaracza 10 lok. 1,
00-378 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 30.05.2018 r.
Cena oferty: 45600,00
Liczba wyświetleń: 346