Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/PP/2018 na realizację zamówienia w zakresie indywidualnych form wsparcia dla uczestników projektu.

Data publikacji: 23.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-06-2018

Numer ogłoszenia

1113740

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
2. nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. VII.11 niniejszego zapytania ofertowego;
3. oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny;
4. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;
5. każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;
6. oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
7. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
8. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA REALIZACJĘ INDYWIDUALNYCH FORM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Praca Przyszłości”.
9. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 01.06.2018, do godz. 12:00 na adres: WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
10. Oferty złożone bez zachowania terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
4. Zapytanie ofertowe może być zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostanie podana informacja o zmianie, zawierająca co najmniej: datę upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, o czym zostaną poinformowani Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania/unieważnienia postępowania ofertowego a także zakończenia postępowania bez wyboru ofert oraz unieważnienia na każdym etapie także po wyborze oferty. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu związania ofertą.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Grabowy

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych form wsparcia w ramach projektu pn. „Praca Przyszłości”.
Za godzinę wsparcia należy rozumieć godzinę zegarową.
Wsparcie może być realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00, z zastrzeżeniem możliwości pracy również w weekendy – z uwzględnieniem, iż wsparcie jest indywidualnie dostosowane do potrzeb uczestników.
W związku z trwającą rekrutacją ciągłą Uczestników Projektu usługi realizowane będą zgodnie z harmonogramem wsparcia dla poszczególnych Uczestników Projektu. Szczegółowe terminy, miejscowości oraz harmonogramy doradztwa zawodowego/pośrednictwa pracy zostaną ustalone z Wykonawcą w trybie roboczym na co najmniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia doradztwa zawodowego/pośrednictwa pracy dla poszczególnej grupy Uczestników Projektu (za zgodą Wykonawcy termin ten może ulec skróceniu w szczególnych przypadkach).

Zamówienie składa się z następujących części:

Część A
Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Część B

Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy mającego na celu pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia przez Uczestników Projektu i zmianę sytuacji na rynku pracy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Miejscowość: Miejsce realizacji usługi: sale na terenie województwa świętokrzyskiego zapewnione przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór doradców zawodowych oraz pośredników pracy, którzy przeprowadzą indywidualne formy wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu.
Szczegółowe informacje znajdują się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Część A
Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) ułatwiającego zatrudnienie Uczestników Projektu, w wymiarze łącznie 6 godzin na osobę, poprzez:
• diagnozę umiejętności,
• diagnozę potrzeb,
• diagnozę problemów zawodowych, w tym:
 potrzeb szkoleniowych,
 predyspozycji osobowościowych oraz
 ustalenia ścieżki udziału w projekcie.
Doradca zawodowy wraz z Uczestnikiem Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania biorąc pod uwagę m.in. ścieżkę edukacyjną, wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe – w tym predyspozycje zawodowe i zainteresowania, a także z uwzględnieniem poziomu kompetencji społecznych i kluczowych, stanu zdrowia, sytuacji ekonomicznej, mobilności, elastyczności, atutów i zasobów, trudności i potrzeb osobistych (w tym godzenie życia zawodowego i rodzinnego, ew. organizacji opieki nad osobami zależnymi).
Ponadto doradca zawodowy powinien dobrać testy i narzędzia psychometryczne adekwatne do Uczestnika Projektu.
Proces wsparcia ma być prowadzony w taki sposób, aby w jak największym stopniu odpowiedzialność za realizację Indywidualnego Planu Działania brali na siebie Uczestnicy Projektu – zwiększając tym samym ich motywację i budując postawę proaktywną.
W oparciu o wywiad doradca opracuje IPD dla każdego Uczestnika Projektu i będzie monitorował jego realizację. W razie potrzeby możliwa będzie także modyfikacja IPD.
Forma: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
Indywidualnym wsparciem zostanie objęte 112 osób powyżej 29 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. świętokrzyskie, pozostających bez zatrudnienia.
Łączny wymiar usługi: 672 godziny (112 osób x 6 godzin).
W/w usługi muszą być realizowane zgodnie z:
- Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
Miejsce realizacji usługi: sale na terenie województwa świętokrzyskiego zapewnione przez Zamawiającego.
Termin realizacji usługi: w okresie od dnia podpisania umowy do września 2019 r. w godzinach i dniach odpowiadających uczestnikom. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony indywidualnie z doradcą zawodowym.

Część B
Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy mającego na celu pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia przez Uczestników Projektu i zmianę sytuacji na rynku pracy.
Wsparcie obejmuje m.in.:
• informacje o aktualnych ofertach pracy, giełdach i targach pracy, projektach dla Uczestników Projektu,
• wsparcie w przygotowaniu CV i przygotowaniu się̨ do rekrutacji do danego pracodawcy,
• wsparcie w szukaniu ofert pracy.
Pośrednik pracy udzielając wsparcia powinien uwzględnić dane istotne dla rozpoznania sytuacji zawodowej Uczestnika Projektu zebrane przez doradcę̨ zawodowego.
Usługi pośrednictwa będą̨ prowadzone w sposób ciągły przez całą ścieżkę udziału Uczestnika w projekcie, a czas ich trwania będzie dostosowany do zapotrzebowania Uczestnika Projektu.
Forma: indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy
Indywidualnym wsparciem zostanie objęte 112 osób powyżej 29 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. świętokrzyskie, pozostających bez zatrudnienia.
Łączny wymiar usługi: 672 godziny (112 osób x 6 godzin).
W/w usługi muszą być realizowane zgodnie z:
- Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
Miejsce realizacji usługi: sale na terenie województwa świętokrzyskiego zapewnione przez Zamawiającego.
Termin realizacji usługi: w okresie od dnia podpisania umowy do marca 2020 r. w godzinach i dniach odpowiadających uczestnikom. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony indywidualnie z doradcą zawodowym.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Część A:
Termin realizacji usługi: w okresie od dnia podpisania umowy do września 2019 r. w godzinach i dniach odpowiadających uczestnikom. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony indywidualnie z doradcą zawodowym.
Część B:
Termin realizacji usługi: w okresie od dnia podpisania umowy do marca 2020 r. w godzinach i dniach odpowiadających uczestnikom. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony indywidualnie z doradcą zawodowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniający warunki opisane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, tj:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy bądź inne regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
A. w zakresie części A przedmiotu zamówienia: ze względu na skalę zamówienia, miejsce i czas realizacji projektu, dysponują zespołem minimum trzech doradców zawodowych, posiadających niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. doradcy zawodowi wskazani w ofercie muszą spełniać minimum poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające prowadzenie wsparcia dla każdego wskazanego w ofercie doradcy zawodowego;
b. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego jako doradca zawodowy;
c. są w stanie wykazać doświadczenie zawodowe każdego ze wskazanych w ofercie doradców zawodowych, iż przeprowadził co najmniej 100 godzin indywidulanego doradztwa zawodowego w ciągu trzech lat licząc od dnia złożenia oferty;

Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:
 CV doradców zawodowych wskazanych w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 4;
 uzupełniony i podpisany załącznik nr 3 dokumentujący doświadczenie wskazanych doradców zawodowych wraz z wymaganymi dokumentami poświadczającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji/doświadczenia;
 dyplom ukończenia studiów lub certyfikat/zaświadczenie/inne.

B. w zakresie części B przedmiotu zamówienia: ze względu na skalę zamówienia, miejsce i czas realizacji projektu, dysponują zespołem minimum trzech pośredników pracy, posiadających niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. pośrednicy pracy wskazani w ofercie muszą spełniać minimum poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające prowadzenie wsparcia dla każdego wskazanego w ofercie pośrednika pracy;
b. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego jako pośrednik pracy;
c. są w stanie wykazać doświadczenie zawodowe każdego ze wskazanych w ofercie pośredników pracy, iż przeprowadził co najmniej 100 godzin indywidulanego pośrednictwa pracy w ciągu trzech lat licząc od dnia złożenia oferty;

Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:
 CV pośredników pracy wskazanych w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 4;
 uzupełniony i podpisany załącznik nr 3 dokumentujący doświadczenie wskazanych pośredników pracy wraz z wymaganymi dokumentami poświadczającymi posiadanie wymaganych kwalifikacji/doświadczenia;
 dyplom ukończenia studiów lub certyfikat/zaświadczenie/inne.

UWAGA:
Dla każdej z części zapytania ofertowego, na które składana jest oferta, Wykonawca musi wykazać minimalną liczbę doradców zawodowych/pośredników pracy spełniających wymagania określone w zapytaniu ofertowym, przy czym jeden doradca zawodowy/pośrednik pracy może zostać wykazany do więcej, niż jednej części zapytania ofertowego, przy założeniu, że spełnia on wymagania dla każdej z tych części.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawcę dysponującego zespołem doradców zawodowych/pośredników pracy w liczbie większej niż wymaganej, każda kolejna osoba musi spełniać warunki określone w zapytaniu.

Dodatkowe warunki

Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:
1. Prowadzenia i przekazania Zamawiającemu, przez cały okres realizacji usługi, dokumentacji związanej z wykonaniem usługi w zakresie zgodnym z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w tym w m.in. kart wykonania usługi poświadczonych podpisem Uczestnika na rzecz którego usługa została wykonana oraz innych wskazanych przez Zamawiającego, niezbędnych do potwierdzenia kwalifikowalności wydatku (tj. np. oświadczenia Uczestników, plany działania sporządzone dla Uczestników Projektu, protokoły z pośrednictwa, itp. – w zależności od wykonanej usługi), pozwalającej na zidentyfikowanie co najmniej:
• uczestnika projektu;
• osoby świadczącej usługę;
• poświadczenia uczestnika projektu o udzieleniu usługi;
• daty udzielenia usługi;
• oceny uczestnika projektu w zakresie przydatności otrzymanej usługi;
2. Prowadzenia dokumentacji przebiegu formy wsparcia, według instrukcji oraz wzorów/szablonów przekazanych przez Zamawiającego;
3. Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia indywidualnego wsparcia oraz wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji związanej ze wsparciem, a także kontroli przez inne instytucje uprawnione do kontroli projektu;
4. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:
• rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenia dokumentacji, w szczególności: sporządzania sprawozdań, prowadzenia list obecności;
• pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej jako:
- realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
- dojazd na spotkania (wszelkie koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. ponosi wyłącznie Wykonawca).
• prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;
• informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizacji projektu „Praca Przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
• niezwłocznego informowania Zamawiającego i przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku projektu, który opuszcza spotkania;
5. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz Projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do umożliwienia Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach Projektu, w tym dokumentów finansowych;
6. Realizacji usług z zachowaniem obowiązujących standardów usług oraz wytycznych, tj:. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zgodnie z Regulaminem Konkursu RPSW.10.02.01-IP.01-26-164/17;
7. Płatności za świadczone usługi dokonywane będą na podstawie miesięcznych okresów rozliczeniowych po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia kompletnych dokumentów potwierdzających zakończenie doradztwa zawodowego/pośrednictwa pracy dla zleconych uczestników projektu. Płatności będą regulowane w terminie do 60-ciu dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku

Warunki zmiany umowy

W umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się m in. zapisy z zakresie:
1. kar umownych, w szczególności:
1) w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w wymaganej ilości godzin zgodnie z zawartą umową Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości wartości wynagrodzenia należnego za niezrealizowane zamówienie;
2) w przypadku naruszenia harmonogramu Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia określonego w umowie za każdy przypadek;
3) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia określonego w umowie za każdy przypadek nie wykonywania przez Wykonawcę usług w sposób zgodny z postanowieniami umowy;
4) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia określonego w umowie.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy.
2. Przeniesienia praw autorskich - Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności do opracowanych materiałów z usługi doradztwa zawodowego/pośrednictwa pracy w związku z realizacją umowy; szczegółowe warunki przeniesienia ww. praw zostaną szczegółowo określone w umowie.
3. Zmiany istotnych warunków umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i zakresie:
1) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, w tym zmiany terminu i harmonogramu realizacji umowy, ostatecznej ilości godzin doradztwa zawodowego/pośrednictwa pracy do zrealizowania oraz zmiany ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu:
a. wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
b. wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. wskutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację umowy;
d. wskutek zmiany dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
2) wynagrodzenia, wskutek zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług;
3) zmiany zasad płatności, w tym terminu, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów, mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) zmiany polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane, zaś Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na dokonanie tych zmian. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
5) Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości zamówienia. Powodem mogą być w szczególności wprowadzone zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy mogą zostać wprowadzone pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej jego realizacji. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. Dokonanie zmian umowy jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – zgodnie ze wzorem załącznik nr 2;
3) Zestawienie doświadczenia osób do przeprowadzenia doradztwa zawodowego/pośrednictwa pracy w ramach poszczególnych części zamówienia, którymi dysponuje Oferent wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług itp.) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3;
Do oceny będzie brane pod uwagę wyłącznie to doświadczenie, które zostało przedstawione w wykazie i równocześnie potwierdzone wskazanymi wyżej dokumentami.
4) CV doradców zawodowych/pośredników, którymi dysponuje Wykonawca – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4;
5) Dyplom ukończenia studiów lub certyfikat/zaświadczenie/inne;
6) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji;
7) Oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego (dotyczy tylko Wykonawców będących osobami fizycznymi) zg. z załącznikiem nr 5;
8) Potwierdzenie wpłaty wadium na części, na które składana jest oferta;
9) Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.
10) Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową (jeśli dotyczy), pieczęcią imienną (jeśli dotyczy) wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
11) W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego Wykonawcy zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
a. nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
b. ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego;
c. zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy ocenie i porównywaniu ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 60% - 60 pkt
Elastyczność – 40% - 40 pkt
1. Kryterium: cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Ocena oferty na podstawie kryterium ceny zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Cm/Co ) x 100 x 60%
gdzie:
Cm - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Cena wynosi 60 pkt.

2. Kryterium: elastyczność
Kryterium elastyczność będzie rozpatrywane na podstawie ilości dni (nie większej niż 6) podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, w której dopuszcza się zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego. Ocena oferty na podstawie kryterium elastyczności zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = 40 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem;
Liczba punktów = 34 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem;
Liczba punktów = 28 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego na 2 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem;
Liczba punktów = 22 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem;
Liczba punktów = 16 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego na 4 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem;
Liczba punktów = 8 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem;
Liczba punktów = 0 jeżeli Wykonawca dopuści zmianę terminu realizacji usługi przez Zamawiającego na 6 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi zg. z wcześniej ustalonym harmonogramem.

W przypadku nieuzupełnienia kryterium liczby dni na zmianę terminu realizacji usługi bądź zaproponowania terminu dłuższego niż 6 dni Zamawiający uzna, iż Oferent zaproponował możliwość odwołania na 6 dni przed rozpoczęciem doradztwa/pośrednictwa pracy i otrzyma 0 pkt w ww. kryterium.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Elastyczność wynosi 40 pkt.

Każda z części zamówienia będzie oceniania oddzielnie, według powyższych kryteriów. Ocenę, poszczególnych części zamówienia stanowi suma punktów uzyskanych w kryterium cena i elastyczność.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie kryteriów Cena oraz Elastyczność.
Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN

Adres

Warszawska 25/4

25-512 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413417039

Fax

413417039

NIP

9591824245

Tytuł projektu

Praca Przyszłości

Numer projektu

RPSW.10.02.01-26-0055/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

część A: Konsorcjum osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej reprezentowane przez Panią Dianę Proczek
część B: Konsorcjum osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej reprezentowane przez Panią Dianę Proczek
Liczba wyświetleń: 325