Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych - zestaw do gwałtownego grzania/chłodzenia form wtryskowych - PLCRC/2830701/06/1580/2018

Data publikacji: 23.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2018

Numer ogłoszenia

1113712

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-06-01
Pytanie nr 1: Uprzejmie proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 08.06.2018, g. 24.00
Odpowiedź nr 1: Termin zakmnięcia postepowania zostaje wydłużony zgodnie z wnioskiem.
2018-06-08
Pytanie nr 2:
Uprzejmie prosze o przedłuzenie terminu składania ofert do 15.06.2018, g. 24.00
Odpowiedź nr 2: Termin zakmnięcia postepowania zostaje wydłużony zgodnie z prośbą.
2018-06-14
Pytanie nr 3: Czy mozna zaproponowac inne warunki płatności niż te wskazane w zapytaniu ofertowym?
Odpowiedź nr 3: Oferent może zaproponowac inne warunki płatności aczkolwiek w przypadku przedpłaty o wartości równej i wyższej 50kPLN, Zamawiający, zgodnie z procedurami wewnętrznymi, poprosi o dostarczenie gwarancji bankowej.
Dodatkowo, warunki płatności dotyczące przelewu w terminie krótszym niż 30 dni (pierwsza środa po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury) nie jest możliwy w ABB.
Pytanie nr 4: Proszę o zmianę treści zapisu umowy w pkcie 9 par. 1, pkcie 3 par. 6, dodanie nowego zapisu w pkcie 4 par. 6, usunięcie pktu 6 par. 7.
Odpowiedź nr 4: Treść umowy została zmieniona, zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.
INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI DO TREŚCI UMOWY, TERMIN POSTĘPOWANIA ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO 20.06.2018, DO GODZ. 24.00

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 01.06.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych - zestaw do gwałtownego grzania/chłodzenia form wtryskowych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa zestawu do gwałtownego grzania/chłodzenia form wtryskowych niezbędnego do budowy stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych.

Przedmiot zamówienia

System do gwałtownego grzania/chłodzenia form wtryskowych:
• Pozwalający na szybkie zwiększenie temperatury powierzchni gniazda formy wtryskowej od 200stC do 350 stC bezpośrednio przed procesem wtrysku jak również na szybkie zmniejszenie temperatury w czasie fazy docisku i chłodzenia,
• Prędkość nagrzewania w zakresie 15-20 stC/s dla modernizowanej formy wtryskowej na płytkę o wymiarach 155 x 155 x 2 mm,
• Współpraca z wtryskarką o sile zwarcie formy 50-250 ton dowolnego producenta,
• Kompaktowe elementy grzejne systemu pozwalające na zintegrowanie z modernizowaną forma wtryskową bez kolizji z układami chłodzącymi,
• Zaproponowany system możliwy do zamodelowania w oprogramowaniu do symulacji komputerowych procesu wtrysku, np. Autodesk Moldflow.
Cena systemu musi dodatkowo zawierać:
• Wytyczne do projektu modernizacji formy wtryskowej,
• Wsparcie podczas projektowania modernizowanej formy wtryskowej,
• Elementy grzejne do zabudowania na modernizowanej formie wtryskowej
(2 komplety włączając zestaw zapasowy),
• Koszt dostawy (w tym konieczne ubezpieczenia, cło) oraz pozostałe koszty,
• Wniesienie oraz instalacje systemu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
• Uruchomienie systemu
• Koszt szkolenia dla 4 pracowników
• 24 miesięczną gwarancję

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie wcześniej niż sierpień 2018r. nie później niż listopad.
Zamawiający potwierdzi możliwy termin dostawy w lipcu.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta/y niespełniająca/e wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostanie/ną odrzucona/e.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najwyższej sumy przedstawionych poniżej parametrów oceny: cena, udokumentowana realizacja min. 3 projektów związanych z integracją systemu gwałtownego grzania/chłodzenia dla form wtryskowych do tworzyw sztucznych w okresie ostatnich 3 lat.
A – cena. Waga tego parametru w łącznej ocenie to 90%. Parametr będzie obliczony wg wzoru:
A = (cena najtańszej oferty/cena badanej oferty)*waga
B = udokumentowana realizacja min. 3 projektów związanych z integracją systemu gwałtownego grzania/chłodzenia dla form wtryskowych do tworzyw sztucznych w okresie ostatnich 3 lat. Waga tego parametru w łącznej ocenie to 10%. Parametr będzie obliczony w następujący sposób:
B = 10% jeśli Oferent przedstawi udokumentowaną realizację min. 3 projektów związanych z integracją systemu gwałtownego grzania/chłodzenia dla form wtryskowych do tworzyw sztucznych w okresie ostatnich 3 lat. W pozostałych przypadkach parametr B osiąga wartość 0%.
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Roctool GmbH, data wpłynięcia oferty: 20.06.2018, cena: 110.000,00 EUR
Liczba wyświetleń: 472