Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa techniczno-ekspercka zestawienia urządzenia, zbudowania pierwszego egzemplarza urządzenia; Budowa i dostawa platformy pomiarowej do rejestracji sygnałów emisji akustycznej

Data publikacji: 22.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-05-2018

Numer ogłoszenia

1113422

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi się składać z dwóch części
• Część I - zawierająca:
Wypełniony formularz oferty, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1 wraz z dodatkowymi Załącznikami.
• Część II – zawierająca
Koncepcję budowy Platformy pomiarowej:
a) Wykaz komponentów
b) Sposób ich zestawienia
c) Wstępny projekt urządzenia
- Obydwie części oferty należy złożyć do dnia 30.05.2018r.
- Ofertę Część I należy złożyć lub przesłać w wersji papierowej na adres AE Steel
Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce z dopiskiem na kopercie: „Postępowanie ofertowe –
platforma pomiarowa do rejestracji sygnałów AE” lub przesłać w formie skanów na adres
email: biuro@aesteel.eu wpisując w temacie emaila „Postępowanie ofertowe – Platforma
pomiarowa do rejestracji sygnałów AE”
- Ofertę Część II należy złożyć lub przesłać w wersji papierowej na adres AE Steel Sp. z o.o. ul.
Olszewskiego 6, 25-663 Kielce z dopiskiem na kopercie: „Koncepcja –Platforma pomiarowa” albo
przesłać na adres email : biuro@aesteel.eu. z adresu, którego nie można powiązać z adresem email,
z którego dostarczono Część I oferty a szerzej z Oferentem. W tytule email należy napisać
„Koncepcja- Platforma pomiarowa”
Ważne: Ta część oferty nie powinna zawierać żadnych cech identyfikujących Wykonawcę pod rygorem nie przyznania żadnych punktów. Oferent, który dostarczył Część II oferty w formie papierowej podaje jedynie adres email (nie dający się powiązać z Oferentem), na który otrzyma informację o liczbie punktów jaką uzyskała jego Koncepcja. Jeżeli Część II oferty jest dostarczana osobiście do siedziby firmy, powinna ją dostarczyć inna osoba niż ta, która dostarczała Część I. Także oferta przesłana za pomocą poczty lub kuriera nie powinna stemplem pocztowym i miejscem nadania dać się powiązać z siedzibą Oferenta.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
- dokumenty nie będące oryginałami (oprócz dokumentów załączonych do oferty – Część II) muszą
być poświadczone zgodnie z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.
- Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@aesteel.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grażyna Dmowska-Bednarska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

665 055 053

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Budowa i dostawa platformy pomiarowej do rejestracji sygnałów emisji akustycznej

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa i dostawa platformy pomiarowej do rejestracji sygnałów emisji akustycznej.

Przedmiot zamówienia

Budowa i dostawa platformy pomiarowej do rejestracji sygnałów emisji akustycznej spełniającej poniższe wymagania techniczne:
1) Wejścia analogowe nie mniej niż 8 wejść różnicowych
2) Rozdzielczość min. 16 bit
3) Częstotliwość próbkowania nie mniej niż 220 kS/s
4) Czułość wejść od +/- 200mV do +/- 5V
5) Programowo regulowane wzmocnienie min. od 1 do 25
6) Impedancja wejściowa większa niż 1 GOhm
7) Wyjścia analogowe nie mniej niż 2
8) Zakres napięć wyjściowych mniej nie niż +/- 5V
9) Szybkość narastania sygnału 0,014 V/us
10) Realizowane funkcje min. : cyfrowe wejścia/wyjścia, timer, licznik, generator impulsów
11) Timer/licznik zegar min. 40MHz
12) Generator impulsów od 0.005 Hz do 5MHz z wypełnieniem od 1 do 99%
13) Temperatura pracy min. od 0 do 45C
14) Urządzenie będzie współpracowało z czujnikiem typu WD Differential AE o następujących parametrach:
a) Peak Sensitivity, Ref V (m/s) 56 dB
b) Peak Sensitivity, Ref V/ubar -61 dB
c) zakres częstotliwości 125-1000 kHz
d) Resonant frequency Ref V (m/s) 125 kHz
e) Resonant frequency Ref V/ubar 450 kHz
f) połączenie typu BNC
15) Środowisko programistyczne zgodne z system operacyjnym Windows 7/8 x64/x86. Dostawca sprzętu platformy dostarczy sterowniki oraz biblioteki programistyczne (SDK: LabView, MATLAB, C/C++, Visual Basic, Visual Studio.NET)
16) Warunkiem odbioru jest pozytywne przejście testów w warunkach rzeczywistych. Dostawca pokrywa koszty testów związane z dojazdem i przeprowadzeniem testów polowych. Zamawiający udostępni obiekt do testów oraz oprogramowanie do akwizycji i analizy danych. Wymaga się przeprowadzenia dwu testów z wynikiem pozytywnym. Obiekt testowy będzie zlokalizowany w Kielcach lub w odległości do 250 km od Kielc.
17) Wymagana gwarancja: 3 lata
18) Termin dostawy: do 8-miu tygodni od momentu podpisania umowy.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Od daty podpisania umowy z Zamawiającym – do maksymalnie 8-miu tygodni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Ofertę mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
Udokumentowanie realizacji 3 kontraktów na rynku teleinformatyki w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert lub jeżeli Oferent działa na rynku krócej niż 5 lat w okresie krótszym, o wartości kontraktu nie niższej niż 50 000 zł netto.
Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o wykaz zrealizowanych dostaw (zał. nr 2) oraz kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość informacji zawartych w wykazie np. kopie zawartych umów potwierdzone za zgodność z oryginałem. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Oferent spełnił

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa wzór umowy (zał. 6). Jakiekolwiek zmiany w jej zapisie wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej oraz zgody Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta
2) Oświadczenie Oferenta o spełnieniu wymogów formalnych
3) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
4) Oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich
5) Oświadczenie o powierzeniu podwykonawstwa
Kopie dokumentów potwierdzające wykonanie 3 kontraktów za kwotę min. 50.000,00 zł netto

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena brutto (w PLN) - 45%,
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Ad. 1) Wartość punktowa kryterium Cena brutto będzie wyliczana według wzoru:
C = (C min: C n) x 45% x100
gdzie:
C min - najniższa Cena brutto spośród ofert nie odrzuconych
C n – Cena brutto ocenianej oferty
2) Czas wykonania (w dniach kalendarzowych) - 25%,
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
Ad. 2) Wartość punktowa kryterium Czas wykonania będzie wyliczana według wzoru:
Cz = (Cz min: Cz n) x 25% x100
gdzie:
Cz min - najkrótszy Czas wykonania spośród ofert nie odrzuconych
Cz n – Czas wykonania ocenianej oferty
3) Koncepcja budowy Platformy pomiarowej K :
Kryterium to jest oceniane w ramach 3 kategorii. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach poszczególnych z nich przedstawiona została poniżej:
3.1 Wykaz komponentów 5 pkt.
3.2 Sposób zestawienia komponentów 10 pkt.
3.3 Wstępny projekt urządzenia 15 pkt.
K= Lp (3.1) + Lp (3.2) + Lp (3.3)
Lp – liczba punktów uzyskanych dla poszczególnych kategorii

3.1 Wykaz komponentów
Wpływ na ilość przyznanych punktów będą miały następujące kryteria:
dostępność na rynku,
jakość ( np. certyfikaty ISO, normy branżowe)
cena,
oferowana gwarancja,
parametry techniczne.
W wykazie należy umieścić komponenty projektowanego urządzenia. Zamawiający zwróci uwagę na stosunek parametrów komponentów do ceny, oraz dostępność komponentów na rynku.
3.2 Sposób zestawienia komponentów
Zamawiający oceni sposób zestawienia komponentów. Ocenie będzie podlegał ogólny pomysł na połączenie komponentów. Zamawiający oceni czy dane rozwiązanie i proponowany sposób połączenia wszystkich komponentów jest prawidłowy. Oceni również szanse na występowanie zakłóceń, oraz szumów w rejestratorze.
3.3 Wstępny projekt urządzenia
Zamawiający oceni czy projekt spełnia wszystkie ogólne założenia czy jest kompletny. Zamawiający sprawdzi, czy we wstępnym projekcie Oferent przewidział potencjalne zagrożenia, oraz czy przygotował go w oparciu o wszelkie dostępne dane i sporządził go we właściwy sposób. Zamawiający oceni czy wstępnie zaprojektowane urządzenie ma szanse uzyskać zamierzone parametry. Wyżej zostaną ocenione projekty urządzenia których parametry techniczne będą najwyższe w stosunku do łącznych kosztów urządzenia.

4) Po obliczeniu wartości dla poszczególnych kryteriów, nastąpi ich sumowanie według wzoru:
S = C + Cz + K
w wyniku sumowania zostanie wyłoniony Wykonawca z największą ilością punktów.
Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie może wynieść 100.
Jeżeli najwyższą, taką samą liczbę punktów uzyska dwie lub więcej Ofert Zamawiający wybierze tą Ofertę, która uzyskała wyższą punktację za Koncepcję.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców odpowiadając na zapytanie ofertowe powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiących załącznik nr. 3
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub w/w osobami, a Wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta
pełnomocnika, pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AE STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Ignacego Paderewskiego 31

25-004 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

792 102 510

NIP

9591979700

Tytuł projektu

Rozwinięcie i wdrożenie komercyjne innowacyjnej metody detekcji i oceny uszkodzeń stalowych zbiorników naziemnych na produkty ropopochodne, chemiczne i gazowe

Numer projektu

POPW.01.01.02-26-0021/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku postępowania ofertowego na usługę techniczno-ekspercką zestawienia urządzenia, zbudowania pierwszego egzemplarza urządzenia - budowę i dostawę Platformy pomiarowej do rejestracji sygnałów emisji akustycznej został wyłoniony Wykonawca: IT SERVICES Krzysztof Kania ul. Dolomitowa 1 lok. 63, 25-705 Kielce, którego oferta wpłynęła w dniu 30.05.2018r. IT SERVICES Krzysztof Kania zaproponował cenę 98.400,00 zł. brutto.
Liczba wyświetleń: 334