Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania modelu w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”

Data publikacji: 22.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-05-2018

Numer ogłoszenia

1113311

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8, piętro I, pok. nr 17 Sekretariat lub przesłać e-mailem na adres m.zatorska@rcpslodz.pl do dnia 30.05.2018 roku do godz. 10.00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.zatorska@rcpslodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Rydz, Marta Zatorska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 203-48-29

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa powinna zostać zrealizowana zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Pełnienie funkcji Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania modelu w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
Do zakresu obowiązków Konsultanta merytorycznego ds. opracowania modelu należeć będzie wykonywanie zadań w łącznym wymiarze 300 godzin, polegających na:
1) Udziale w posiedzeniach Ekspertów,
2) Opracowywanie materiału merytorycznego,
3) Prowadzenie trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich,
4) Udziale w spotkaniu informacyjnym na temat opracowanego Modelu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usługi - województwo łódzkie i opolskie

Przekazanie Zamawiającemu wypracowanego modelu/standardu dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku danych.

Przedmiot zamówienia

Pełnienie funkcji Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania modelu w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
Do zakresu obowiązków Konsultanta merytorycznego ds. opracowania modelu/moderator, należeć będzie wykonywanie zadań w łącznym wymiarze 300 godzin, polegających na:
1) Udziale w posiedzeniach Ekspertów, m.in.:
a) Udział posiedzeniach, spotkaniach, konferencjach, panelach, wyjazdach w tym zagranicznych, organizowanych w ramach Projektu,
b) Prowadzenie i moderowanie posiedzeń eksperckich,
c) Zbieranie i gromadzenie kluczowych informacji, opinii, sprawozdań
od Ekspertów,

2) Opracowywanie materiału merytorycznego, m.in.:
a) Sporządzenie opracowań, Prezentacji, diagramów oraz tabel na podstawie dokumentacji przekazanej przez Ekspertów oraz przez Zamawiającego, tj.: Raport z badania, opracowane wymagania dla mieszkań wspomaganych, standardy pakietu usług wspierających, program szkoleń dla kadry mieszkań wspomaganych,
b) Łączenie w całość informacji uzyskanych w podpkt. a),
c) Prezentowanie merytoryczne wypracowanego standardu w oparciu
o zebraną dokumentację wskazaną w podpkt. a)

3) Prowadzenie trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich, m.in.:
a) Po zrealizowaniu zadania z pkt. 1) i 2) Konsultant zaprezentuje wyniki swojej pracy merytorycznej, podczas trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich, które odbędą się na terenie: woj. łódzkiego oraz opolskiego. Odbiorcami spotkań będą Partnerzy projektu, przedstawiciele oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w tym Rada Gminy, Urząd Gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej, oraz lokalne NGO’s, odbiorcy wsparcia oraz ich opiekunowie,
b) Sporządzenie szczegółowego programu Paneli Eksperckich, przy współpracy
z Doradcą ds. współpracy z gminami,
c) Prowadzenie i moderowanie paneli eksperckich wraz z Doradcą ds. współpracy
z gminami,
d) Wygłoszenie prezentacji nt. modelu, założeń, celów opracowanego modelu/standardu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób
z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona.

4) Udział w spotkaniu informacyjnym na temat opracowanego Modelu, m.in.:
a) Konsultant zaprezentuje wyniki swojej pracy merytorycznej, podczas 5 spotkań informacyjnych w 5 gminach dla 50 osób (4 godziny każde) nt. opracowanego modelu/standardu. Spotkania odbędą się na terenie: woj. łódzkiego oraz opolskiego. Odbiorcami spotkań będą Partnerzy projektu, przedstawiciele oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w tym Rada Gminy, Urząd Gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej, oraz lokalne NGO’s, odbiorcy wsparcia oraz ich opiekunowie.

5) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy:
a) Utrzymywania bieżącego kontaktu z Zamawiającym, informowania o postępach, planowanych działaniach oraz ew. trudnościach.
b) Stosowania się do zgłaszanych przez Zamawiającego uwag oraz uwzględniania poprawek.
c) Znajomości i stosowania wniosku o dofinansowanie oraz wytycznych,
d) Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowania.
e) Realizacji zamówienia w sposób sumienny i z należytą starannością.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia od czerwca do listopada 2018 r., w tym okresie do zakresu obowiązków Konsultanta merytorycznego ds. opracowania modelu należeć będzie wykonywanie zadań w łącznym wymiarze 300 godzin, polegających na:
1) Udziale w posiedzeniach Ekspertów,
2) Opracowywanie materiału merytorycznego,
3) Prowadzenie trzech 2-dniowych Paneli Eksperckich,
4) Udziale w spotkaniu informacyjnym na temat opracowanego Modelu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą, która spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

a) posiadanie wykształcenia wyższego socjologicznego lub gerontologicznego,
 Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału, stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie opracowywania dokumentów/publikacji
z zakresu problematyki osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera lub Parkinsona oraz osób starszych:
 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia opracował minimum 2 dokumentacje/publikacje (typu: artykuły, publikacje, raporty, ekspertyzy, recenzje itp.) z zakresu problematyki osób chorych neurologicznie, z chorobą Alzheimera lub Parkinsona oraz osób starszych,
 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie wykazu opracowanych dokumentów/publikacji z zakresu problematyki osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera lub Parkinsona oraz osób starszych, stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

c) uczestniczył w pracach co najmniej dwóch grup roboczych/zespołów zajmujących się problematyką osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera lub Parkinsona oraz osób starszych,
 Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia uczestniczył w co najmniej dwóch grupach roboczych/zespołów zajmujących się problematyką osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera lub Parkinsona oraz osób starszych,
 Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek, o którym mowa powyżej na podstawie wykazu uczestnictwa w grupach roboczych/zespołach zajmujących się problematyką osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera lub Parkinsona oraz osób starszych, stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.
3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2) wykaz potwierdzający opracowanie dokumentów/publikacji z zakresu problematyki osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera lub Parkinsona oraz osób starszych, stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego,
3) wykaz potwierdzający uczestnictwo w grupach roboczych/zespołach, zajmujących się problematyką osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera lub Parkinsona oraz osób starszych, stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.
Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następującego kryterium:
1) cena oferty brutto – 30 %
2) termin rozpoczęcia prac – 40%
3) liczba opracowanych dokumentów/publikacji osoby realizującej zamówienie
z zakresu problematyki osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera lub Parkinsona oraz osób starszych – 30%

2. Ocena złożonych ofert będzie dokonana według następującego wzoru:

1) Cena oferty brutto:
Cena brutto oferty najniższej
------------------------------------- x 100 pkt. x 30%
Cena brutto oferty ocenianej
2) Termin rozpoczęcia prac – 40%

Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę zadeklarowany termin rozpoczęcia prac, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – od 0 do 40 pkt., oceniany w następujący sposób:
a) Rozpoczęcie prac przed 1 czerwca 2018 r. (włącznie) – 40 pkt.,
b) Rozpoczęcie prac pomiędzy 4 czerwca 2018 r. a 11 czerwca 2018 r. (włącznie) – 20 pkt.
c) Rozpoczęcie prac po 12 czerwca 2018 r. lub później – 0 pkt.

Zamawiający dokonując oceny w tym kryterium będzie brał pod uwagę informację Wykonawcy dotyczącą terminu, zamieszczoną w pkt. 6 Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

3) liczba opracowanych dokumentów/publikacji osoby realizującej zamówienie,
z zakresu problematyki osób chorych neurologicznie, w tym z chorobą Alzheimera lub Parkinsona oraz osób starszych – 30%

Ocena ofert w tym kryterium, odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 30 pkt.
na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego.
a) Pięć i więcej opracowanych dokumentów/publikacji – 30 pkt.,
b) Cztery opracowane dokumenty/publikacje – 20 pkt.,
c) Trzy opracowane dokumenty/publikacje – 10 pkt,
d) dwie i mniej opracowane dokumenty/publikacje – 0 pkt.,

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE/REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI

Adres

Snycerska 8

91-302 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

422034800

Fax

422034817

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych

Numer projektu

POWR.02.08.00-00-0020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Grażyna Busse
ul. Białostocka 39 lok.5
93-355 Łódź
data 29.05.2018
cena netto oferty: 45 000 zł
cena jednostkowa/h: 150,00 zł
Liczba wyświetleń: 379