Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji członka panelu ewaluacyjnego

Data publikacji: 22.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-05-2018

Numer ogłoszenia

1113289

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta może zostać złożona w terminie do 29.05.2018r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:

- elektronicznej na adres mailowy: biuro@infodoradca.edu.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF, preferowany jest jeden plik elektroniczny).
lub
- pocztą/kurierem na adres: DORADCA Consultants Ltd. spółka z o.o., ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia
z dopiskiem „Oferta ewaluator - nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
lub
- osobiście na adres: DORADCA Consultants Ltd. spółka z o.o., ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia
W zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta ewaluator – nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@infodoradca.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Dryl - Zastępca Kierownika Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 292 842

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z ekspertem panelu ewaluacyjnego/ ewaluatorem opisu informacji o zawodach.
Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.
Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch ewaluatorów, którzy będą członkami panelu ewaluacyjnego, reprezentujących różne, niepowiązane miejsca pracy.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Opracowanie Arkusza oceny (wg wzoru Załącznik 1 – Aneks 6 w „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”) drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, odesłanie go drogą e-mail i pocztą do Zmawiającego – do 2 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie
2. Udział w dyskusji panelowej zorganizowanej przez Zamawiającego z wykorzystaniem opracowanego przez ewaluatora Arkusza oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie – do 3 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie chyba, że Zamawiający wyznaczy inny termin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z danym zawodem/grupą zawodów.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta panelu ewaluacyjnego
c) Kwestionariusz osobowy wymagany dla Oferentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej będący Załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta panelu ewaluacyjnego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w pkt IV Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt VII.1, zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:

1. C – cena brutto
C = Cmin/Cof x 30

C= liczba punktów do uzyskania
w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty
maks. liczba pkt - 30

2. DP – doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z zawodem/grupą zawodów, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie.
1. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiadającej:

a) doświadczenie od co najmniej 5 do 10 lat – 15 pkt
b) doświadczenie od co najmniej 10 do 15 lat – 25 pkt
c) doświadczenie co najmniej 15 lat – 40 pkt

3. DIRP - doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy* (IRP) 15 pkt Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy w ciągu ostatnich 15 lat:
a) brak udziału w przedsięwzięciu/ projekcie /zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 0 pkt;
b) udział w 1 przedsięwzięciu/projekcie /zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 5 pkt;
c) udział w 2 przedsięwzięciach/ projektach /zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 10 pkt;
d) udział w 3 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 15 pkt
e) udział w więcej niż 3 przedsięwzięciach/projektach/zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 20 pkt

4. UP – doświadczenie, w ostatnich 15 latach, w zakresie wykorzystywania, opracowywania, opiniowania, konsultowania materiałów zawodoznawczych dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne).
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta brała udział w przedsięwzięciu/ projekcie /zamówieniu
w ostatnich 15 latach, w ramach którego wykorzystywała, opracowywała, opiniowała, konsultowała materiały zawodoznawcze dotyczące standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne):
a) brak udziału – 0 pkt;
b) udział w 1 przedsięwzięciu/projekcie /zamówieniu– 2 pkt;
c) udział w 2 przedsięwzięciach/ projektach /zamówieniach – 4 pkt;
d) udział w 3 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach – 6 pkt;
e) udział w 4 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach – 8 pkt;
f) udział w więcej niż 4 przedsięwzięciach/projektach/zamówieniach – 10 pkt.
5. S – aspekt społeczny
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) – 5 pkt

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią w celu zachowania niezależności osób tworzących informacje
o zawodach od osób oceniających:
a) ewaluacji opisu informacji o danym zawodzie (części Zamówienia) nie mogą wykonywać osoby jako ewaluatorzy (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji.
b) ewaluacji opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą wykonywać osoby jako ewaluatorzy (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji co eksperci branżowi i recenzenci. Lista instytucji, w której zatrudnieni są eksperci branżowi opisu informacji o zawodzie i recenzenci stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DORADCA CONSULTANTS LTD. SP. Z O.O.

Adres

Wolności 18a

81-327 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

586210331

Fax

586219927

NIP

5860005749

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zostało częściowo rozstrzygnięte, nie wpłynęły oferty na wszystkie części zamówienia. Pozostali podwykonawcy będą poszukiwani poza Bazą konkurencyjności.

1. 222203 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Jakubowska-Sacharczuk Ewa, Gdańsk; 28.05.2018 r., 2000 zł

2. 222217 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
Jakubowska-Sacharczuk Ewa, Gdańsk; 28.05.2018 r., 2000 zł

3. 222218 Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Jakubowska-Sacharczuk Ewa, Gdańsk; 28.05.2018 r., 2000 zł
Liczba wyświetleń: 419