Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup z bezpłatną dostawą butli/wiązki - 8 szt.

Data publikacji: 22.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-05-2018

Numer ogłoszenia

1113205

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na adres e-mail: roman.bajdalski@karo-net.com lub osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: KARO Roman Bajdalski, 87-702 Koneck, Brzeźno 8, Powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie. (Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

roman.bajdalski@karo-net.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Roman Bajdalski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506178488

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup z bezpłatną dostawą butli/wiązki - 8 szt.
URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO TRANSPORTOWANIA GAZU, POWINNO WYKONANE BYĆ NA RAMIE (KOSZU) STALOWYM OCYNKOWANYM, ZAWIERAĆ POŁĄCZANE ZE SOBĄ BUTLE ZA POMOCĄ KOLEKTORA WYPOSAŻONEGO W MANOMETR KONTROLNY ORAZ ODPOWIEDNIE ZAWORY PRZYŁĄCZENIOWE (W ZALEŻNOŚCI OD DEDYKOWANEGO GAZU).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: aleksandrowski Miejscowość: Brzeźno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i wybór dostawcy butli/wiązki - 8 szt., zgodnych
z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu (Załącznik - zapytanie ofertowe).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup butli/wiązki - 8 szt. zgodnych z parametrami określonymi
w przedmiotowym zamówieniu:
1. CIŚNIENIE PRÓBNE: 300 BAR,
2. CIŚNIENIE ROBOCZE: 200 BAR,
3. POJEMNOŚĆ: 600 L.,
4. NAJNIŻSZA/NAJWYŻSZA TEMPERATURA PRACY: OK -20/50 °C,
5. ILOŚĆ BUTLI W WIĄZCE: 12 szt.,
6. POJEMNOŚĆ POJEDYŃCZEJ BUTLI: 50 L.,
7. CIĘZAR WIĄZKI BEZ GAZU: 900-1050 KG (W ZALEŻNOŚCI DO JAKIEGO GAZU PRZYGOTOWANA,
8. RODZAJ GAZU: AZOT, ARGON, HEL, POWIETRZE, CO2,
9. Minimum 24 miesiące gwarancji.

Kod CPV

44615100-5

Nazwa kodu CPV

Stalowe zbiorniki ciśnieniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Proponowana oferta musi uwzględniać bezpłatną dostawę butli/wiązki - 8 szt. do siedziby firmy KARO Roman Bajdalski.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia (tj. dostawy butli/wiązki - 8 szt. do firmy KARO Roman Bajdalski pod adresem: 87-702 Koneck, Brzeźno 8: nie później niż do 15 czerwca 2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.karo-net.com). Dodatkowo w przypadku istotnej zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
3. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
4. Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego w całości lub w części.
5. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
6. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Roman Bajdalski, mail: roman.bajdalski@karo-net.com, tel. 506178488), w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.karo-net.com).
8. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od momentu dostarczenia do siedziby firmy KARO Roman Bajdalski butli/wiązki – 8 szt., zgodnej z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu i pod warunkiem, że w dniu dostawy butli/wiązki – 8 szt. do siedziby firmy KARO Roman Bajdalski zostanie wystawiona faktura za zrealizowaną umowę. W przypadku gdyby faktura została wystawiona w terminie późniejszym termin płatności wyniesie do 30 dni od momentu otrzymania faktury za zrealizowaną umowę.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3. Ponadto wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji,
a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
g. w przypadku zmiany numerów i/lub nazw katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian ceny na wyższą. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym lub je przewyższać,
h. w przypadku nieuzyskania planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1) Pieczątkę firmową oferenta,
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3) Podpis oferenta (czytelny lub parafka z pieczęcią imienną), termin ważności oferty,
4) Cenę dostawy przedmiotu zamówienia netto oraz brutto; ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego. Cena musi zawierać koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. Brak podania waluty ceny podanej na formularzu ofertowym traktowany będzie jak podanie ceny w walucie PLN (złoty polski).
5) Opis przedmiotu zamówienia – minimalnie w postaci:
a. podania nazwy producenta i typu/modelu oferowanych butli/wiązki,
b. specyfikacja techniczna butli/wiązki potwierdzająca zgodność z minimalnymi parametrami technicznymi – zawartymi w punkcie I.
6) Termin realizacji zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najniższą cenę brutto
z uwzględnieniem bezpłatnej dostawy butli/wiązki – 8 szt. do siedziby firmy KARO Roman Bajdalski
- W przypadku uzyskania takiej samej ceny o wyborze decyduje odległość oferenta od siedziby firmy KARO Roman Bajdalski. W takim przypadku zostanie wybrana oferta, której oferent mieści się najbliżej firmy KARO Roman Bajdalski.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"KARO" ROMAN BAJDALSKI

Adres

87-702 Brzeźno

kujawsko-pomorskie , aleksandrowski

Numer telefonu

506178488

Fax

542825013

NIP

8911135105

Tytuł projektu

„Rozwój przedsiębiorstwa KARO - Roman Bajdalski poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej technologii oznaczania butli gazowych, ich monitorowania oraz czyszczenia”.

Numer projektu

RPKP.01.06.02-04-0002/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MARBUD-INSTAL Marek Stefański
87-706 Sędzin, Bachorza 18
NIP: 891-101-21-76
Data wpływu oferty: 28.05.2018r.
Cena netto oferty: 125.000,00 PLN
Cena brutto oferty: 153.750,00 PLN
Liczba wyświetleń: 460