Strona główna
Logo unii europejskiej

Automatyczny regał magazynowy.

Data publikacji: 24.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-06-2018

Numer ogłoszenia

1112715

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 25.06.2018r. do godz. 15.00
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
4. Oferty należy składać mailem pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście na adres Zamawiającego.
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin i godzinę wpływu do siedziby Zamawiającego.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca
8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail sekretariat@ronet.com.pl do dnia 20 czerwca 2018r.
9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
10. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
11. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki muszą być czytelne i opatrzone czytelnym podpisem lub imienną pieczęcią i podpisem osoby/osób uprawnionych.
12. Jeżeli wykonawca zastrzega sobie prawo do nieudostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicą przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione. Zamawiający zaleca, aby dokumenty te stanowiły odrębny załącznik do oferty opatrzony opisem: „Zastrzeżona część oferty – część niejawna” np. złożone w oddzielnej kopercie. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu.
13. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron (kartek) oraz oprawienie (zszycie) dokumentów tworzących ofertę w sposób uniemożliwiający ich samoczynne wypięcie (zdekompletowanie).
14. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
15. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Zach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

60420289

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Automatyczny regał magazynowy.
W inteligentnym, zautomatyzowanym regale magazynowym z komputerowym systemem sterowania magazynowany będzie drut sprężynowy w kręgach. Dodatkową zaletą automatycznego regału magazynowego jest optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej surowców do produkcji oraz szybki dostęp i podawanie materiałów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: sępoleński Miejscowość: Witunia gmina Więcbork

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, RONET Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe na automatyczny regał magazynowy.

Przedmiot zamówienia

Automatyczny regał magazynowy na co zamawiający otrzymał w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne dofinansowanie.
1. Regał służy do magazynowania drutu w kręgach, o średnicy od 500 do 1200 mm ,wysokość kręgów 300 do 1000 mm. Kręgi mogą być składowane na paletach 80x120cm lub 120x120cm
2. Obciążenie 1 półki 3 x 1000 kg.
3. Wysokość hali magazynowej 6 500 mm.
4. Regały powinny maksymalnie wykorzystać kubaturę magazynową.
5. System magazynowy powinien być zautomatyzowany
6. Przedmiot zamówienia musi być nowy bez śladów użytkowania, a części środków trwałych nie mogą być regenerowane.
7. Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności
8. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne
– co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
9. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
10. Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa również pełna odpowiedzialność za przedmiot umowy podczas transportu, załadunku
i rozładunku do siedziby Zamawiającego.
11. W ramach dostawy Wykonawca zapewni montaż, ustawienie przedmiotu zamówienia (konfigurację), uruchomienie (rozruch), jeśli dotyczy, próby i testy, instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego. w/w czynności wykonywane będą w ramach ceny określonej przez Wykonawcę w ofercie.
12. Przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję minimum: 12 miesięcy.
13. Szczegółowy zakres gwarancji zostanie ustalony między stronami w zawieranej umowie.
14. Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie Zamawiającego rozumiany, jako przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki.
15. Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy

Kod CPV

39141100-3

Nazwa kodu CPV

Regały

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Oferty należy złożyć do dnia 25.06.2018 r. do godz. 15.00. W dniu 26.06.2018 r. nastąpi otwarcie ofert.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający ogłosi wynik postępowania na stronie internetowej www. ronet.com.pl oraz w Bazie Konkurencyjności;
3. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony i zamontowany w terminie do 30.09 2018 roku.
4. Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym Przedmiot zamówienia będzie gotowy do użytkowania. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.
5. Zamawiający przewiduje wypłaty zaliczki oraz płatność końcową. Szczegółowy zakres i termin płatności został określony we wzorach umów.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed upływem ustalonego terminu Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w stanie kompletnym, zupełnym i pozbawionym braków do siedziby Zamawiającego, dokonał montażu/instalacji/uruchomienia, pozytywnie przeszedł testy jakościowe,
a Zamawiający dokonał bezusterkowego (bez zastrzeżeń) odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego elementów przechodzą na Zamawiającego z momentem bezusterkowego (bez zastrzeżeń) odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
- instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim– 2 egzemplarze,
- dokument gwarancyjny,
- deklarację zgodności.
9. Niezależnie od powyższego, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w dacie odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu wymagane na podstawie właściwych przepisów dokumenty niezbędne do wydania decyzji o dopuszczeniu Przedmiotu umowy do użytkowania, jeżeli będą wymagane.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

Potencjał techniczny

Odpowiedni do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Odpowiedni do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie niniejszego warunku zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

Na wykonane przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcy gwarancji liczonej od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.
Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej instalacji i uruchomienia urządzenia.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zamówienia.
Pytania Wykonawców winny być przekazywane na adres Zamawiającego w formie pisemnej,
faksem lub pocztą elektroniczną.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano ofertę oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego i bazie konkurencyjności bez wskazania źródła zapytania.
Zmiana oferty, wycofanie oferty.
Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno być złożone wg takich samych zasad jak
składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawca, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu jest zobowiązany do zawarcia umowy na przedmiotowe zamówienie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o wyborze pod rygorem odstąpienia od dalszych czynności a umowa zostanie podpisana z następnym wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów.
Opakowanie i oznakowanie ofert składanych pisemnie.
a. Wykonawca zamieści ofertę w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: RONET Sp. z o.o. 89-410 Więcbork ul. Starodworcowa 3b
i opisana w następujący sposób:
- nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć Wykonawcy),
- oferta na: Automatyczny regał magazynowy
b. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w określonym terminie ponosi Wykonawca.
Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną netto i brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty, koszty przygotowawcze, rozbiórek, porządkowe, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonania robót oraz przeprowadzenia prób i badań technicznych i inne. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
Ceny jednostkowe materiałów do kosztorysowania należy przyjmować z kosztami zakupu.

Warunki zmiany umowy

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31. września 2018 r. przy zachowaniu harmonogramu wykonywanych prac, które zostaną określone w umowie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
z następujących przyczyn:
a) Jeżeli wykonanie umowy w terminie pierwotnym jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, a których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
b) Gdy roboty będące przedmiotem niniejszej umowy będą wymagały skoordynowania z innymi pracami związanymi z utrzymaniem ciągłości pracy.
c) Zmiana terminu wykonania umowy, z przyczyn o których mowa powyżej nie może dotyczyć zmiany terminu rozpoczęcia robót.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia
2) unieważnienia postępowania,
3) niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy.
Dokumentacja techniczna.
Podpisane przez osoby uprawnione Zapytanie ofertowe nr 2/05/2018
Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
Wykaz zrealizowanych, co najmniej 3 podobnych zamówień – stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, potwierdzonych Referencjami.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny
Nazwa kryterium - Cena netto ; Waga 80 pkt ;
Sposób przyznawania punktów
C = Najkorzystniejsza oferta cenowa / Cena rozpatrywanej oferty

Nazwa kryterium - Gwarancja ; Waga 10 pkt ;
Sposób przyznawania punktów
G = Ilość m-cy gwarancji rozpatrywanej oferty / Najkorzystniejsza oferta

Nazwa kryterium - Ilość miejsc paletowych. Waga 10 pkt
Lmp = Ilość miejsc paletowych rozpatrywanej oferty / Ilość miejsc paletowych najkorzystniejszej oferty

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę pkt danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:
P = C x 80 pkt + G x 10 pkt + Lmp x 10 pkt
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.pis sposobu przyznawania punktacji (*wymagane)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RONET - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Starodworcowa 3B

89-410 Więcbork

kujawsko-pomorskie , sępoleński

NIP

5580002112

Tytuł projektu

Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych sprężyn w przedsiębiorstwie RONET

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0558/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WDX Warszawa Spółka Akcyjna ul. Taśmowa 7 ; 02-677 Warszawa
Liczba wyświetleń: 516