Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawa podkładek z kalendarzem wraz z wykonanym nadrukiem

Data publikacji: 17.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2018

Numer ogłoszenia

1112153

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przesłana do dnia 25.05.2018 roku do godz. 12.00 , drogą elektroniczną na adres mailowy: tstafij@meden.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tstafij@meden.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Stafij

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

telefon: : +48 94 344 90 79 mobile: 785 811 085

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa podkładek z kalendarzem wraz z wykonanym nadrukiem
1. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.1. Podkładka z kalendarzem zgodnie z poniższą specyfikacją:
• Mousepad z uchylnym wierzchem i kartami wewnątrz
• Format: 160 - 180 mm x 230 - 240 mm
• Wierzchnia warstwa: folia moletowana 0,3 – 0,4 mm
• Wnętrze: Kalendarium 12- 15 kartek , papier kreda 130 g lub offset 80g
• Spodnia warstwa: niebieska pianka PCV 1,5 mm
• Nadruk na wierzchniej warstwie w formie paska reklamowego w pełnym kolorze, układ boczny szerokość 70 mm (wzory materiałów graficznych do wykonania nadruku dostarcza Zamawiający)
• Nadruk na ostatniej stronie ( pianka PCV) w pełnym kolorze , w dolnej części zamieszczone logotypy unijne (wzory materiałów graficznych do wykonania nadruku dostarcza Zamawiający)
• Indywidualne opakowanie (woreczki PP)

1.2. Ilość sztuk: 300

1.3 Zdjęcie poglądowe stanowi załącznik nr 2

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup 300 sztuk podkładek z kalendarzem wraz z wykonanym nadrukiem, wykorzystywanych jako materiały promocyjne

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa podkładek z kalendarzem wraz z wykonanym nadrukiem
1. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.1. Podkładka z kalendarzem zgodnie z poniższą specyfikacją:
• Mousepad z uchylnym wierzchem i kartami wewnątrz
• Format: 160 - 180 mm x 230 - 240 mm
• Wierzchnia warstwa: folia moletowana 0,3 – 0,4 mm
• Wnętrze: Kalendarium 12- 15 kartek , papier kreda 130 g lub offset 80g
• Spodnia warstwa: niebieska pianka PCV 1,5 mm
• Nadruk na wierzchniej warstwie w formie paska reklamowego w pełnym kolorze, układ boczny szerokość 70 mm (wzory materiałów graficznych do wykonania nadruku dostarcza Zamawiający)
• Nadruk na ostatniej stronie ( pianka PCV) w pełnym kolorze , w dolnej części zamieszczone logotypy unijne (wzory materiałów graficznych do wykonania nadruku dostarcza Zamawiający)
• Indywidualne opakowanie (woreczki PP)

1.2. Ilość sztuk: 300

1.3 Zdjęcie poglądowe stanowi załącznik nr 2

Kod CPV

39294100-0

Nazwa kodu CPV

artykuły informacyjne i promocyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

07.06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, co potwierdza poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk lub dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.)

Dodatkowe warunki

1. Oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i być sporządzona w języku polskim.
2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie formularza ofertowego. wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego z obowiązkowym uwzględnieniem poniższych informacji:
a) Data wystawienia oferty;
b) Okres ważności oferty (minimum 30 dni) – w przypadku braku podania okresu ważności oferty przyjmuje się, iż ważność oferty obowiązuje do daty realizacji zamówienia;
c) Cena (wartości netto oraz brutto);
d) Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentów rejestrowego lub udzielonego pełnomocnictwa;
5. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem umieszczonym w Załączniku nr 1 do zapytania stanowiącym formularz ofertowy.

Warunki zmiany umowy

1. Po wyborze oferenta i upublicznieniu wyników wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.

2. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

3. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze pisemnego aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a. Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta,
c. Okoliczności siły wyższej,
d. Zmian regulacji prawnych w stosunku do rozwiązań obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, kosztorysów, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk lub dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.)
3. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

kryterium : CENA
waga: 100%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:
- ocena zostanie wyrażona ilością punktów z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, która zostanie wyliczona według następującego Wzoru

C=Cn/Co x 100%
gdzie:
C – oznacza ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta w ramach kryterium
Cn – oznacza najniższą cenę w PLN netto spośród ocenianych ofert
Co – oznacza cenę w PLN netto oferty ocenianej

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

2.Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem umieszczonym w Załączniku nr 1 do zapytania stanowiącym formularz ofertowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"MEDEN-INMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wenedów 2

75-847 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

94 347 10 40

Fax

94 347 10 41

NIP

6692255563

Tytuł projektu

Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Meden-Inmed Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży sprzętu medycznego.

Numer projektu

POIR.03.03.03-32-0011/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Agencja Reklamowa MARKETINGOWO Martyna Ausfeld
ul. Na Skarpie 13/54
06-100 Pułtusk
data wpłynięcia: 21.05.2108 5 godz.10.38
cena: 2.385,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 78