Strona główna
Logo unii europejskiej

Utworzenie kompletnego stanowiska napełniania tlenu (instalacja, rury, zawory, automatyka, urządzenia)

Data publikacji: 17.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2018

Numer ogłoszenia

1111942

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na adres e-mail: roman.bajdalski@karo-net.com lub osobiście
w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: KARO Roman Bajdalski, 87-702 Koneck, Brzeźno 8, Powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie. (Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

roman.bajdalski@karo-net.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Roman Bajdalski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506178488

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie kompletnego stanowiska napełniania tlenu (instalacja, rury, zawory, automatyka, urządzenia), umiejscowionego wewnątrz hali należącej do firmy KARO Roman Bajdalski zgodnie z posiadanym przez firmę KARO Roman Bajdalski gotowym projektem instalacji do tlenu (można go otrzymać kontaktując się z firmą KARO Roman Bajdalski).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: aleksandrowski Miejscowość: Brzeźno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót i utworzenie kompletnego stanowiska napełniania tlenu (instalacja, rury, zawory, automatyka, urządzenia), umiejscowionego wewnątrz hali należącej do firmy KARO Roman Bajdalski, zgodnego z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu (Załącznik - zapytanie ofertowe) oraz zgodnie z posiadanym przez firmę KARO Roman Bajdalski gotowym projektem instalacji do tlenu (można go otrzymać kontaktując się z firmą KARO Roman Bajdalski).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie kompletnego stanowiska napełniania tlenu (instalacja, rury, zawory, automatyka, urządzenia), umiejscowionego wewnątrz hali należącej do firmy KARO Roman Bajdalski, zgodnie z posiadanym przez firmę KARO Roman Bajdalski gotowym projektem instalacji do tlenu (można go otrzymać kontaktując się z firmą KARO Roman Bajdalski) oraz zgodnego z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu:
1. RAMPA: PODEST WYKONANY ZE STALI PRZY KTÓRYM USTAWIANE SĄ DO NAPEŁNIANIA BUTLE W PALETACH/WIĄZKI. RAMPA MOŻE BYĆ ZŁOŻONA
Z RÓŻNEJ ILOŚCI STANOWISK;
2. KOLEKTORY DO PODŁĄCZANIA BUTLI/WIĄZEK: KOLEKTORY – ZESTAW POŁĄCZONYCH ZAWORÓW Z WYSOKOCIŚNIENIOWYMI PRZEWODAMI PODWIESZONY NAD NAPEŁNIANYMI BUTLAMI/WIĄZKĄ DO KTÓREGO PODŁĄCZANE SĄ NAPEŁNIANE ZBIORNIKI. DO KAŻDEGO STANOWISKA PRZY RAMPIE WYMAGANY JEST JEDEN KOLEKTOR;
3. SZAFA STERUJĄCA: URZĄDZENIE STERUJĄCE NASTAWAMI CIŚNIENIA NAPEŁNIENIA BUTLI/WIĄZEK. PANEL WYPOSAŻONY JEST W ODPOWIEDNIO DOBRANE WSKAŹNIKI, WSKAZUJĄCE KONIECZNE PARAMETRY ORAZ WŁĄCZNIKI I POTENCJOMETRY WYMAGANE DO PRAWIDŁOWEJ PRACY;
4. KOLEKTOR DO STEROWANIA STANOWISKAMI: ZESTAW ODPOWIEDNIO DOBRANYCH I POŁĄCZONYCH ZAWORÓW SŁUŻĄCY DO STEROWANIA KOLEJNOŚCIĄ NAPEŁNIENIA STANOWISK. KOLEKTOR WYPOSAŻONY JEST
W WYMAGANE CZUJNIKI DO KONIECZNYCH POMIARÓW.
5. Minimum 24 miesiące gwarancji.

Kod CPV

45333000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne gazowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Proponowana oferta musi uwzględniać dostawę kompletnego stanowiska napełniania tlenu do siedziby firmy KARO Roman Bajdalski oraz jego montaż i wykonanie instalacji.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia tj. wykonanie kompletnego stanowiska napełniania tlenu w siedzibie firmy KARO Roman Bajdalski pod adresem: 87-702 Koneck, Brzeźno 8 oraz jego montaż nie później niż do 15 czerwca 2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.karo-net.com). Dodatkowo w przypadku istotnej zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
3. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
4. Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego w całości lub w części.
5. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
6. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Roman Bajdalski, mail: roman.bajdalski@karo-net.com, tel. 506178488), w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.karo-net.com).
8. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od momentu wykonania w siedzibie firmy KARO Roman Bajdalski kompletnego stanowiska napełniania tlenu i pod warunkiem, że w dniu zakończenia prac dotyczących wykonania kompletnego stanowiska napełniania tlenu zostanie wystawiona faktura za zrealizowaną umowę.
W przypadku gdyby faktura została wystawiona w terminie późniejszym termin płatności wyniesie do 30 dni od momentu otrzymania faktury za zrealizowaną umowę.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3. Ponadto wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji,
a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania
w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
g. w przypadku zmiany numerów i/lub nazw katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian ceny na wyższą. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym lub je przewyższać,
h. w przypadku nieuzyskania planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1) Pieczątkę firmową oferenta,
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3) Podpis oferenta (czytelny lub parafka z pieczęcią imienną), termin ważności oferty,
4) Cenę dostawy przedmiotu zamówienia netto oraz brutto; ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego. Cena musi zawierać koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. Brak podania waluty ceny podanej na formularzu ofertowym traktowany będzie jak podanie ceny w walucie PLN (złoty polski).
5) Opis przedmiotu zamówienia – minimalnie w postaci:
a. podania nazwy producenta i typu/modelu oferowanych urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska napełniania tlenu,
b. specyfikację techniczną oferowanych urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska napełniania tlenu i potwierdzającą zgodność z minimalnymi parametrami technicznymi – zawartymi w punkcie I.
6) Termin realizacji zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najniższą cenę brutto
z uwzględnieniem bezpłatnej dostawy do siedziby firmy KARO Roman Bajdalski kompletnego stanowiska napełniania tlenu oraz jego montażu,
- W przypadku uzyskania takiej samej ceny o wyborze decyduje odległość oferenta od siedziby firmy KARO Roman Bajdalski. W takim przypadku zostanie wybrana oferta, której oferent mieści się najbliżej firmy KARO Roman Bajdalski.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"KARO" ROMAN BAJDALSKI

Adres

87-702 Brzeźno

kujawsko-pomorskie , aleksandrowski

Numer telefonu

506178488

Fax

542825013

NIP

8911135105

Tytuł projektu

„Rozwój przedsiębiorstwa KARO - Roman Bajdalski poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej technologii oznaczania butli gazowych, ich monitorowania oraz czyszczenia”.

Numer projektu

RPKP.01.06.02-04-0002/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MARBUD-INSTAL Marek Stefański
87-706 Sędzin, Bachorza 18
NIP: 891-101-21-76
Data wpływu oferty: 23.05.2018r.
Cena netto oferty: 100.000,00 PLN
Cena brutto oferty: 123.000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 313