Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup podręczników w ramach projektu (DPF20-12)

Data publikacji: 16.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2018

Numer ogłoszenia

1111830

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być złożona w:
TEB Edukacja Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
Pokój 226
2. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 24.05.2018r. do godziny 15:30. Decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.
3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem lub osobiście.
4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Oferenta.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
1. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:
• Nazwę i adres Zamawiającego, tj. TEB Edukacja Sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
• Nazwę zamówienia: Zakup podręczników w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców Pomorza nr RPPM.05.05.00-22-0143/16”. Nie otwierać do dnia 25.05.2018r.
• Nazwę i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kulik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 8853444

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie podręczników na potrzeby kształcenia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
Wykaz podręczników z kwalifikacji A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich:
Tytuł: Podstawy fryzjerstwa
Autor: Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richert
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-13644-3
Ilość sztuk: 15

Tytuł: Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów
Autor: Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richert
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-13651-1
Ilość sztuk: 15

Tytuł: Techniki fryzjerskie (strzyżenia włosów formowania fryzur i ondulowania)
Autor: Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richert
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-13645-0
Ilość sztuk: 15

Tytuł: Techniki fryzjerskie zmiany kolorów włosów
Autor: Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richert
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-13647-4
Ilość sztuk: 15

Wykaz podręczników z kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania:

Tytuł: Pracownia gospodarki materiałowej. Technik logistyk. Kwalifikacja A.30
Autor: Jarosław Stolarski
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-15-75-78
Ilość sztuk: 15

Tytuł: Zbiór zadań z logistyki. Część 1
Autor: Grażyna Karpus
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-16-80-00
Ilość sztuk: 15

Tytuł: Podstawy logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej
Autor: Joanna Śliżewska, Justyna Stochaj
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-16-78-36
Ilość sztuk: 15

Tytuł: Testy do egzaminu z kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Autor: Dorota Szymczyńska
Wydawnictwo: EMPI2
ISBN: 978-83-62-32-58-56
Ilość sztuk: 15

Miejsce dostawy podręczników Starogard Gdański.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Miejscowość: Starogard Gdański

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie podręczników niezbędnych na potrzeby kształcenia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w kwalifikacji A.19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich oraz w kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania dla uczestników projektu „Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców Pomorza”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie podręczników na potrzeby kształcenia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.
Wykaz podręczników z kwalifikacji A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich:
Tytuł: Podstawy fryzjerstwa
Autor: Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richert
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-13644-3
Ilość sztuk: 15

Tytuł: Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów
Autor: Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richert
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-13651-1
Ilość sztuk: 15

Tytuł: Techniki fryzjerskie (strzyżenia włosów formowania fryzur i ondulowania)
Autor: Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richert
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-13645-0
Ilość sztuk: 15

Tytuł: Techniki fryzjerskie zmiany kolorów włosów
Autor: Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richert
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-13647-4
Ilość sztuk: 15

Wykaz podręczników z kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania:

Tytuł: Pracownia gospodarki materiałowej. Technik logistyk. Kwalifikacja A.30
Autor: Jarosław Stolarski
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-15-75-78
Ilość sztuk: 15

Tytuł: Zbiór zadań z logistyki. Część 1
Autor: Grażyna Karpus
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-16-80-00
Ilość sztuk: 15

Tytuł: Podstawy logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej
Autor: Joanna Śliżewska, Justyna Stochaj
Wydawnictwo: WSiP
ISBN: 978-83-02-16-78-36
Ilość sztuk: 15

Tytuł: Testy do egzaminu z kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Autor: Dorota Szymczyńska
Wydawnictwo: EMPI2
ISBN: 978-83-62-32-58-56
Ilość sztuk: 15

Miejsce dostawy podręczników Starogard Gdański.

Kod CPV

22110000-4

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z podpisaną umową po indywidualnym ustaleniu z Zamawiającym, nie później niż do 31.12.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi – ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularz ofertowym załącznik nr 1 oraz Załącznika nr 2;
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi – ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularz ofertowym załącznik nr 1 oraz Załącznika nr 2;
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca zapewni dodatkowo po 1 zestawie książek dla nauczyciela prowadzącego dany przedmiot w ramach kwalifikacji A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich oraz kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
2. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza komunikację telefoniczną i mailową w ww. sprawach.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
7. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy:
1) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Wytycznych mających zastosowanie do Projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
3) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności),
4) polegających na zmianie zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności zwiększeniu albo zmniejszeniu ilości podręczników, w przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego.
2. Zmiany mogą być dokonane, o ile wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (zgodnie z pkt. 6.5.2 Zasada konkurencyjności, ppkt 17 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków…).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki tj.
 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
4. Cena oferty musi być podana w złotych cyframi i słownie.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
7. Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:
• Nazwę i adres Zamawiającego, tj. TEB Edukacja Sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
• Nazwę zamówienia: Zakup podręczników w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców Pomorza nr RPPM.05.05.00-22-0143/16”. Nie otwierać do dnia 25.05.2018r.
• Nazwę i dokładny adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria formalne
Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie spełniać wymogów formalnych określonych w punkcie II i III, zostanie wykluczony z postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.

Kryteria Wyboru oferty:
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp. = A + B
gdzie:
Lp. – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
A - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena (80%)
B - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – termin dostawy zamówienia (20%)
Opis sposobu obliczania kryterium cena:
Punkty za kryterium „Cena” (80% tj. 80 pkt) zostaną obliczone według wzoru:

Najniższa oferowana cena za zamówienie
Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------- x 80
Analizowana oferowana cena za zamówienie

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi: 80 pkt.
Opis sposobu obliczania kryterium termin dostawy:
Punkty za kryterium „Termin dostawy” (20% tj. 20 pkt) zostaną przyznane na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. W zależności od deklarowanego terminu dostawy, Zamawiający przyzna następującą ilość punktów:
• w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pisemnego - 20 pkt czyli 20% punktacji oferty,
• w terminie od 4 do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pisemnego - 10 pkt czyli 10% punktacji oferty,
• w terminie powyżej 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia pisemnego – 0 pkt czyli 0% punktacji oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium termin dostawy wynosi: 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę za wszystkie kryteria wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów otrzymanych za poszczególne kryteria, po zsumowaniu będzie stanowiła końcową ocenę oferty Wykonawcy.
Przyznanie punktów za spełnieni ww. kryteriów nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę formularza ofertowego (Załącznik nr 1 ).

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego – Załącznik nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Niepodległości 2

61-874 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 8853444

Fax

61 8853446

NIP

7781456499

Tytuł projektu

Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców Pomorza

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0143/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dostawa podręczników niezbędnych do realizacji Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
Oferent: POLANGLO Sp. z o.o.; ul. Szyszkowa 20; 02-285 Warszawa
Data oferty: 24.05.2018 (dostarczono osobiście);
Wartość zamówienia: 3 475,50 zł; termin dostawy: 3 dni robocze od daty podpisania umowy
Liczba wyświetleń: 123