Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Recenzenta opisu informacji o zawodzie

Data publikacji: 16.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2018

Numer ogłoszenia

1111800

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie do 23.05.2018 r. do godziny 16:00 w formie:
- elektronicznej (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adresy mailowe: mawid@ciop.pl oraz równolegle na ewswi@ciop.pl. W tytule należy wpisać: „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta”(zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).
lub
- pocztą/kurierem (decyduje data nadania oferty u operatora pocztowego) na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
z dopiskiem „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
lub
- osobiście (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
pok. 335
W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1). Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zastosowaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz Oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych i kwestionariuszem osobowym (wymaganym dla Oferentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej).
3. Cena powinna obejmować wynagrodzenie brutto za wykonanie całości prac objętych Zapytaniem ofertowym. Cenę w ofercie należy podać w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez Oferenta. Jeżeli oferta przesyłana jest drogą mailową, to oferta wraz z Załącznikami winna stanowić skan z podpisami.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mawid@ciop.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. nadzw. CIOP-PIB

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 623 32 86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodzie” (zwanego dalej „Recenzent”) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego dla Projektu pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Recenzentów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Recenzentem opisu informacji o zawodzie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodzie” (zwanego dalej „Recenzent”) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego dla Projektu pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Recenzentów.
1. W ramach zawartej umowy, Recenzent opisu informacji o zawodzie, będzie zobowiązany do:
• opracowania recenzji wstępnego projektu opisu informacji o zawodzie - dla zawodu wybranego z listy zawodów objętych ofertą (Załącznik nr 1), zgodnie z formularzem recenzji przekazanym przez Zamawiającego w wersji elektronicznej,
• wnikliwego zapoznania się z opisem wstępnego projektu informacji o zawodzie stanowiącym przedmiot recenzji, przekazanym przez Zamawiającego w wersji elektronicznej,
• współpracy z Zamawiającym w trybie stacjonarnym i/lub na odległość, w celu wyjaśnienia kwestii formalnych i merytorycznych związanych z przygotowaniem recenzji.
2. Warunki płatności przez Zamawiającego za realizację zamówienia:
Wynagrodzenie za pracę wskazaną w pkt.V.1 powyżej płatne będzie po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego. Płatność zostanie dokonana przelewem na podstawie rachunku wystawionego przez Oferenta w terminie do 15-go dnia danego miesiąca, pod warunkiem dostarczenia ww. rachunku do Działu Finansowo - Księgowego Zamawiającego do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty. Rachunek złożony po tym terminie będzie uwzględniony do wypłaty w następnym okresie rozliczeniowym.
3. Termin realizacji przedmiotu umowy – 5 dni roboczych od daty otrzymania wstępnego projektu opisu informacji o zawodzie.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu umowy – 5 dni roboczych od daty otrzymania wstępnego projektu opisu informacji o zawodzie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który jest osobą fizyczną spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie, którego opis jest recenzowany lub w zawodzie pokrewnym, i/lub
• co najmniej 5-letnie doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie związanej z zawodem, którego opis jest recenzowany, i/lub
• co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, którego opis jest recenzowany.

Dodatkowe warunki

1. W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Oferenta o złożenie wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli złożone przez Oferenta razem z ofertą budzą wątpliwości. Oferent zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty danego Oferenta.
2. Dwóch recenzentów recenzujących opis tego samego zawodu nie może być zatrudnionych w tej samej instytucji.
3. Recenzenci i eksperci branżowi uczestniczący w opracowaniu informacji o danym zawodzie nie mogą reprezentować tego samego lub powiązanego miejsca pracy (Wykaz miejsc pracy dotychczas zrekrutowanych do projektu ekspertów branżowych i recenzentów opisu informacji o zawodach stanowi Załącznik nr 3).

Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
b) Oferent nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
c) Oferent jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
e) oferta wpłynęła po terminie składania ofert;
f) Oferent nie złożył wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz nie przedstawił dodatkowych dokumentów.
g) z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 powyżej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych , będące Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji recenzenta opisu informacji o zawodzie.
c) Kwestionariusz osobowy wymagany dla Oferentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej , będący Załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji recenzenta opisu informacji o zawodzie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta może zostać oceniona maksymalnie na 100 pkt. za spełnienie łącznie wszystkich kryteriów wymienionych w pkt. 3 poniżej.
2. Zamawiający w ramach kryterium aspekt społeczny będzie przyznawał punkty z tytułu spełniania aspektu społecznego przez osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia. Kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Oferenta zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). Zamawiający przyzna 5 pkt. za spełnianie kryterium aspektu społecznego, gdy Oferent jest osobą niepełnosprawną, bezrobotną, bez zatrudnienia poniżej 30. roku życia lub bez zatrudnienia po ukończeniu 50. roku życia.
3. Kryteria oceny oferty:
Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu, zostanie oceniona według następujących kryteriów:
1. C – cena brutto - max. 25 pkt
C = Cmin/Cof x 25
C= liczba punktów do uzyskania w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty
2. DP – doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie recenzja informacji o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym - max. 40 pkt
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat – 15 pkt.
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 25 pkt.
c) doświadczenie powyżej 12 lat– 40 pkt.
3. DN – doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest recenzja informacji o zawodzie - max.15 pkt.
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat– 5 pkt.
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 10 pkt.
c) doświadczenie powyżej 12 lat– 15 pkt.
4. DD – doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest recenzja informacji o zawodzie - max. 15 pkt.
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat– 5 pkt.
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 10 pkt.
c) doświadczenie powyżej 12 lat– 15 pkt.
5. S – aspekt społeczny - max. 5 pkt.
Oferent jest osobą:
- niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
- bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z późn. zm.)
- do 30. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
- po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia

1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający wybierze dwie najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DN+DD+S gdzie:
R = sumaryczna liczba punktów badanej oferty
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto
DP = doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie recenzja informacji o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym
DN = doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest recenzja informacji o zawodzie
DD = doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest recenzja informacji o zawodzie
S = liczba punktów uzyskanych w kryterium aspekt społeczny.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
5. Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni dwie oferty w ramach jednego zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.
6. W przypadku uzyskania przez trzy lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.
7. W sytuacji, gdy trzy lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze dwie oferty ocenione według Kryterium nr 2 określonego w tabeli powyżej, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. VI. 6 i VI.7 (tzn. otrzymania 2 lub więcej ofert recenzji opisu informacji o danym zawodzie od osób zatrudnionych w tej samej instytucji, bądź zatrudnionych w tej samej instytucji co jeden z ekspertów branżowych zaangażowany w proces tworzenia informacji o danym zawodzie) Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a kolejne odrzuci.
9. Zawód pokrewny, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego projektu, to zawód z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, w której występuje dany zawód) lub zawody z innych grup elementarnych, jeśli jest to zasadne. Klasyfikację Zawodów i Specjalności można znaleźć pod adresem http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html.

Wykluczenia

. Z udziału w postępowaniu wykluczone będą osoby, powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres

Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226233698

Fax

226233693

NIP

5250008270

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zostało częściowo rozstrzygnięte, poszukiwanie pozostałych recenzentów będzie się odbywało poza bazą konkurencyjności.

214104 inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
Raben Dorota, Warszawa
222201 pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania
Owsicka Anna, Wiechowice
911206 salowa
Owsicka Anna, Wiechowice
523002 kasjer handlowy
Pośpiech Sławomir, Świętochłowice
325601 ratownik medyczny
Gaszyński Piotr, Łódź
Frydrysiak Krystyna, Bukowiec
325504 inspektor ochrony środowiska
Suchenia Urszula, Kielce
Liczba wyświetleń: 660