Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji ekspertów panelu ewaluacyjnego/ ewaluatora

Data publikacji: 16.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2018

Numer ogłoszenia

1111715

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana dokona 17.05.2018 g. 10.20 - wymiana Załącznika nr 2 - formularza ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać złożona w terminie do 23.05.2018r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:

- elektronicznej na adres mailowy: biuro@infodoradca.edu.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta – nazwa, kod i nr zawodu” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF, preferowany jest jeden plik elektroniczny).
lub
- pocztą/kurierem na adres: DORADCA Consultants Ltd. spółka z o.o., ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia
z dopiskiem „Oferta ewaluator - nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
lub
- osobiście na adres: DORADCA Consultants Ltd. spółka z o.o., ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia
W zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta ewaluator – nazwa, kod i nr zawodu.” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@infodoradca.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Dryl - Zastępca Kierownika Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 292 842

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z ekspertem panelu ewaluacyjnego/ ewaluatorem opisu informacji o zawodach.
Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Wyżej wymieniony projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego” (dalej ewaluator) dla zawodów wymienionych w załączniku nr 1 w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.
Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch ewaluatorów, którzy będą członkami panelu ewaluacyjnego, reprezentujących różne, niepowiązane miejsca pracy.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Opracowanie Arkusza oceny (wg wzoru Złącznik 1 – Aneks 6 w „Podręcznik - Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?”) drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie, odesłanie go drogą e-mail i pocztą do Zmawiającego – do 2 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie
2. Udział w dyskusji panelowej zorganizowanej przez Zamawiającego z wykorzystaniem opracowanego przez ewaluatora Arkusza oceny drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie – do 3 dni roboczych od terminu wysłania przez Zamawiającego ewaluatorowi drugiej wersji projektu informacji o wybranym zawodzie chyba, że Zamawiający wyznaczy inny termin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z danym zawodem/grupą zawodów.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 Zapytania Ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta panelu ewaluacyjnego
c) Kwestionariusz osobowy wymagany dla Oferentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej będący Załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta panelu ewaluacyjnego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w pkt IV Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt VII.1, zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:

1. C – cena brutto
C = Cmin/Cof x 30

C= liczba punktów do uzyskania
w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty
maks. liczba pkt - 30

2. DP – doświadczenie w pracy w instytucjach/podmiotach (i/lub przynależności do nich) reprezentujących partnerów społecznych (organizacje pracodawców i pracowników), stowarzyszeniach branżowych/sektorowych i zawodowych, samorządzie gospodarczym, samorządzie gospodarczym rzemiosła, samorządach zawodowych lub innych instytucjach/organizacjach zajmujących się doskonaleniem, walidacją i certyfikacją kwalifikacji/kompetencji zawodowych, w obszarach powiązanych z zawodem/grupą zawodów, dla którego przygotowywana będzie informacja o zawodzie.
1. Dla osoby wyznaczonej do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiadającej:

a) doświadczenie od co najmniej 5 do 10 lat – 15 pkt
b) doświadczenie od co najmniej 10 do 15 lat – 25 pkt
c) doświadczenie co najmniej 15 lat – 40 pkt

3. DIRP - doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy* (IRP) 15 pkt Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada doświadczenie we współpracy z Instytucjami Rynku Pracy w ciągu ostatnich 15 lat:
a) brak udziału w przedsięwzięciu/ projekcie /zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 0 pkt;
b) udział w 1 przedsięwzięciu/projekcie /zamówieniu realizowanym na rzecz IRP – 5 pkt;
c) udział w 2 przedsięwzięciach/ projektach /zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 10 pkt;
d) udział w 3 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 15 pkt
e) udział w więcej niż 3 przedsięwzięciach/projektach/zamówieniach realizowanych na rzecz IRP – 20 pkt

4. UP – doświadczenie, w ostatnich 15 latach, w zakresie wykorzystywania, opracowywania, opiniowania, konsultowania materiałów zawodoznawczych dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne).
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta brała udział w przedsięwzięciu/ projekcie /zamówieniu
w ostatnich 15 latach, w ramach którego wykorzystywała, opracowywała, opiniowała, konsultowała materiały zawodoznawcze dotyczące standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych oraz innych form informacji o zawodach warunkujących wykonywanie zawodu (np. charakterystyki i profile kwalifikacyjne, opisy stanowisk pracy i inne):
a) brak udziału – 0 pkt;
b) udział w 1 przedsięwzięciu/projekcie /zamówieniu– 2 pkt;
c) udział w 2 przedsięwzięciach/ projektach /zamówieniach – 4 pkt;
d) udział w 3 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach – 6 pkt;
e) udział w 4 przedsięwzięciach/ projektach/zamówieniach – 8 pkt;
f) udział w więcej niż 4 przedsięwzięciach/projektach/zamówieniach – 10 pkt.
5. S – aspekt społeczny
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) – 5 pkt

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty/osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zgodnie z przyjętą w projekcie metodologią w celu zachowania niezależności osób tworzących informacje
o zawodach od osób oceniających:
a) ewaluacji opisu informacji o danym zawodzie (części Zamówienia) nie mogą wykonywać osoby jako ewaluatorzy (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji.
b) ewaluacji opisu tej samej informacji o zawodzie (części Zamówienia) nie mogą wykonywać osoby jako ewaluatorzy (tj. Oferent osobiście lub jako podwykonawca Oferenta), które są zatrudnione w tej samej instytucji co eksperci branżowi i recenzenci. Lista instytucji, w której zatrudnieni są eksperci branżowi opisu informacji o zawodzie i recenzenci stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DORADCA CONSULTANTS LTD. SP. Z O.O.

Adres

Wolności 18a

81-327 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

586210331

Fax

586219927

NIP

5860005749

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zostało częściowo rozstrzygnięte. Nie wpłynęły oferty na wszystkie zawody objęte postępowaniem. Poszukiwanie Wykonawcy będzie prowadzone poza Bazą konkurencyjności.

1. 331201 Pracownik do spraw kredytów
Proszek Hanna, Toruń; 22.05.2018 r., 800 zł
2. 331202 Pracownik do spraw pożyczek
Proszek Hanna, Toruń; 22.05.2018 r., 800 zł
3. 315403 Kontroler ruchu lotniczego
Nawrocki Bronisław, Grójec; 23.05.2018 r., 800 zł
4. 315406 Technik lotniskowy służb operacyjnych
Nawrocki Bronisław, Grójec; 23.05.2018 r., 800 zł
5. 315405 Informator lotniskowej służby informacji powietrznej
Nawrocki Bronisław, Grójec; 23.05.2018 r., 800 zł
Liczba wyświetleń: 603